JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Esko Kähkösellä on ensi lauantain rallissa haasteellinen ja paljon työtä vaatinut vapaaehtoistehtävä. Hän vastaa turvallisuudesta niin erikoiskokeilla kuin siirtymilläkin. Hän haluaa esittää kiitokset kaikille turvallisuudessa mukana oleville henkilöille.

Esko Kähkösellä on ensi lauantain rallissa haasteellinen ja paljon työtä vaatinut vapaaehtoistehtävä. Hän vastaa turvallisuudesta niin erikoiskokeilla kuin siirtymilläkin. Hän haluaa esittää kiitokset kaikille turvallisuudessa mukana oleville henkilöille.

19.8.2015 7.39
Urheilu

Turval­li­suus­johtajan ennakoitava kaikki mahdolliset riskit

KI­TEE

Jou­ko Väis­tö

Tur­val­li­suus­joh­ta­jan toi­men­ku­va on laa­ja ja mo­ni­ta­hoi­nen. Se pi­tää si­säl­lään ral­lin kaik­ki tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt.

Teh­tä­vää hoi­ta­es­saan tur­val­li­suus­joh­ta­jan pi­tää ol­la mel­koi­nen en­nus­ta­jauk­ko. Hä­nen pi­tää pys­tyä etu­kä­teen en­na­koi­maan kaik­ki mah­dol­li­set ris­kit ja vaa­ra­mo­men­tit niin eri­kois­ko­keil­la kuin siir­ty­mil­lä­kin.

Toki yk­si­nään ei asi­oi­ta tar­vit­se päh­käil­lä, vaan mu­ka­na on asi­an­tun­te­va po­ruk­ka, joka koos­tuu kah­des­ta tur­val­li­suus­pääl­li­kös­tä ja muis­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa ole­vis­ta hen­ki­löis­tä.

Sat­tu­man va­raan ei ole vara jät­tää mi­tään. Ris­kit on kar­toi­tet­ta­va etu­kä­teen niin tark­kaan kuin se suin­kin on mah­dol­lis­ta ja sen pääl­le teh­tä­vä suun­ni­tel­mat mah­dol­lis­ten ta­pah­tu­mien va­ral­ta.

Ris­kien mi­ni­moin­ti edel­lyt­tää tark­kaa ja pit­kä­jän­teis­tä etu­kä­teis­suun­nit­te­lua ja tii­vis­tä yh­teis­työ­tä vi­ra­no­mais­ten kans­sa. Käh­kö­nen ker­too aloit­ta­neen­sa ris­ki­kar­toi­tuk­sen ja suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­sen hy­vis­sä ajoin en­nen kil­pai­lua.

Tie­tä­mät­tä ei tiel­le jou­du­ta

Tur­val­li­suus­po­ru­kan kä­den jäl­ki nä­kyy hy­vin eri­kois­ko­keil­la. Jo­kai­ses­sa pie­nes­sä­kin liit­ty­mäs­sä on mie­hi­tet­ty sul­ku tai fyy­si­sen es­te, jot­ka es­tä­vät ul­ko­puo­li­sen pää­sy ral­li­baa­nal­le kil­pai­lun ai­ka­na.

Ns. kyl­miä sul­ku­ja Käh­kö­nen ei ole hy­väk­sy­nyt. Tiuk­kaa lin­jaan­sa hän pe­rus­te­lee ral­lin ajan­koh­dal­la ja omil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la ko­ke­muk­sil­laan.

– Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta met­sis­sä ja met­sä­teil­lä liik­kuu met­säs­tä­jiä, sie­nes­tä­jiä ja mar­jas­ta­jia ai­na Thai­maa­ta myö­ten, joil­la ei vält­tä­mät­tä ole tie­toa tei­den sul­ke­mi­ses­ta.

– Toi­saal­ta olen muu­ta­mas­sa ral­lis­sa omin sil­min näh­nyt, mi­ten lä­hel­lä va­ka­va on­net­to­muus voi ol­la, jos val­von­ta vä­hän­kin fals­kaa.

En­si lau­an­tain ral­li on tur­val­li­suus­joh­ta­jan nä­kö­vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na haas­teel­li­nen myös poh­ja­ve­si­a­lu­ei­den ta­kia. Nii­tä on jo­kai­sel­la pät­käl­lä. Pe­las­tus­lai­tok­sen kans­sa yh­teis­työs­sä tä­hän­kin asi­aan on va­rau­dut­tu.

Tur­has­ta ei va­roi­tel­la

Tur­val­li­suus­joh­ta­ja poh­tii työs­sään luon­nol­li­ses­ti myös kil­pai­li­joi­den tur­val­li­suus­ris­ke­jä.

Teng­tools -ral­lis­ta huo­mio- ja va­roi­tus­merk­ke­jä ei ole kyl­vet­ty rei­tin var­rel­le tur­han ta­kia. Nii­tä ei ole jo­kai­ses­sa kur­vis­sa ja nyp­py­läs­sä, vaan ai­no­as­taan pai­kois­sa, jois­sa tien luon­ne muut­tuu ja ris­ki on poik­keuk­sel­li­sen suu­ri.

– Täs­sä ral­lis­sa ei to­del­la­kaan tur­has­ta va­roi­tel­la. Rei­tin var­rel­la ole­vat en­nak­ko­va­roi­tuk­set kan­nat­taa ot­taa va­ka­vas­ti, Käh­kö­nen pai­not­taa.

En­tä­pä sit­ten, jos mäl­li sat­tuu. Mi­ten ral­lia seu­raa­van kat­so­jan pi­tää toi­mia?

– Au­tet­ta­es­sa on toi­mit­ta­va har­ki­tus­ti ja no­pe­as­ti sekä pi­det­tä­vä mie­les­sä, et­tä li­sä­va­hin­ko­jen ris­ki on ai­na ole­mas­sa; se seu­raa­va au­to on tu­los­sa jo mi­nuu­tin pääs­tä. Suo­ma­lai­nen ral­li­kan­sa on jou­kol­la aut­ta­mas­sa ulo­sa­ja­nut­ta kil­pai­li­jaa, jo­ten muu kil­pai­lu­ta­pah­tu­ma saat­taa jää­dä taka-alal­le.

Vaik­ka toi­mit­si­joi­ta rei­til­lä on­kin pal­jon, saat­taa ulo­sa­joa ta­pah­tua myös pai­kas­sa, jos­sa hei­tä ei ole. Kil­pai­li­jal­la on tie­kir­jas­sa pu­he­lin­nu­me­rot joh­to­kes­kuk­seen, jos­ta apua saa­daan vä­li­tet­tyä.

Kat­so­jal­le hyvä muis­ti­sään­tö on, et­tä va­ka­vis­sa ta­pauk­sis­sa apua voi hä­lyt­tää pai­kal­le 112:een soit­ta­mal­la. Hä­ly­tys­kes­kuk­ses­ta tie­to oh­jau­tuu kil­pai­lun joh­to­kes­kuk­seen, mitä kaut­ta am­bu­lans­si ja pe­las­tus­hen­ki­lös­tö saa­daan no­pe­as­ti ja en­nen kaik­kea tur­val­li­ses­ti ta­pah­tu­ma­pai­kal­le.

Usein pi­ka­tai­pa­leen asuk­kaat ovat huo­lis­saan, mi­ten hei­dän käy esi­mer­kik­si sai­raus­koh­tauk­sen sat­tu­es­sa, kun kil­pai­lu on käyn­nis­sä.

Kil­pai­lun ai­ka­na eri­kois­ko­keen var­rel­la ole­vien asuk­kai­den tur­val­li­suus on pa­rem­mas­sa hoi­dos­sa kuin nor­maa­lis­ti. Jo­kai­sen eri­kois­ko­keen alus­sa on am­bu­lans­si ja pe­las­tus­lai­tok­sen en­si­vas­teyk­sik­kö. Nämä ovat tar­peen niin vaa­ties­sa käy­tös­sä.

Hä­ly­tyk­set teh­dään nor­maa­lis­ti 112 kaut­ta, jos­ta tie­to oh­jau­tuu joh­to­kes­kuk­sen kaut­ta eri­kois­ko­keen läh­töön ja siel­tä var­mis­te­taan pe­las­tus­ka­lus­ton tur­val­li­nen lä­het­tä­mi­nen koh­tee­seen.

Au­to voi läh­teä la­pa­ses­ta suo­ral­la­kin tiel­lä

Kat­so­jien on pi­det­tä­vä huol­ta myös omas­ta tur­val­li­suu­des­taan. Ai­na on syy­tä muis­taa, et­tä vää­rän ajo­lin­jan tai tek­nii­kan pet­tä­mi­sen ta­kia au­to voi läh­teä la­pa­ses­ta suo­ral­la­kin tiel­lä, saa­ti­ka sit­ten nyp­py­löis­sä tai haas­teel­li­sis­sa kaar­teis­sa.

Eten­kin las­ten kans­sa ol­ta­es­sa kat­se­lu­pai­kat pi­tää va­li­ta huo­lel­la niin, et­tä mah­dol­li­nen pa­ko­reit­ti on kat­sot­tu etu­kä­teen val­miik­si. Huo­mi­oi­ta­va on myös, et­tä sora tai pik­ku­ki­vi voi len­tää yl­lät­tä­vän­kin pit­käl­le. Ol­laan siis riit­tä­vän etääl­lä ties­tä.

Kat­so­jien on syy­tä pi­tää mie­les­sään myös pe­las­tus­tiet. Au­tot on py­sä­köi­tä­vä niin, et­tei­vät ne es­tä pe­las­tus­hen­ki­lös­tön liik­ku­mis­ta. Pe­las­tus­tiet on mer­kat­tu maas­toon kyl­teil­lä.

Lisää aiheesta

Kysely