JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.4.2019 10.35
Mielipiteet

Nuoruus

ei ole kirosana

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten Toh­ma­jär­ven Nuo­ri­so­val­tuus­to kir­joit­ti mie­li­pi­de­o­sas­tol­la nuo­riin koh­dis­tu­vas­ta yleis­tä­mi­ses­tä. Ai­he jäi vai­vaa­maan miel­tä. Mo­net asi­at ovat vuo­sien saa­tos­sa muut­tu­neet, mut­ta nuo­riin koh­dis­tu­vat en­nak­ko­luu­lot ja yleis­tä­mi­nen ei­vät.

En ole ob­jek­tii­vi­nen asi­aa kom­men­toi­maan, kun sa­man ka­ton al­la asuu 15-vuo­ti­as, it­se­näi­sen elä­män­sä kyn­nyk­sel­lä sei­so­va mo­poi­le­va nuo­ri mies. Kir­joi­tuk­se­ni muo­tou­tuu­kin to­den­nä­köi­ses­ti äi­din rak­kau­del­la ja kul­tai­sil­la muis­toil­la vä­rit­ty­väk­si toi­vei­den paa­tok­sek­si. Mut­ta an­taa men­nä, kun elä­mä hy­myi­lee ja ke­vä­tau­rin­ko­kin ik­ku­nas­ta sil­mään häi­käi­see.

Mi­nun­kin nuo­ruu­des­sa­ni pä­ris­te­lim­me mo­poil­la ja he­rä­tim­me pa­hek­sun­taa. Lii­kuim­me lau­mois­sa, ko­koon­nuim­me nuo­ri­so­ti­las­sa, gril­lil­lä tai mis­sä mil­loin­kin. Hoi­dim­me so­si­aa­li­sia suh­tei­ta lan­ka­pu­he­li­mes­sa, luim­me Suo­sik­kia ja kat­soim­me VHS-tal­len­tei­ta, kun ei äly­pu­he­li­mia ja Yo­u­tu­bea ol­lut. Jo sil­loin paik­ko­ja ros­kat­tiin ja ri­kot­tiin, teh­tiin älyt­tö­myyk­siä. Niis­tä kuu­lim­me hauk­ku­ja, saim­me sank­ti­oi­ta, sii­vo­sim­me, kor­ja­sim­me, opim­me ja kas­voim­me.

Nu­va­lai­set poh­ti­vat kir­joi­tuk­ses­saan ko­ke­maan­sa ris­ti­rii­taa: sa­no­taan, et­tä nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus, mut­ta ka­tu­ku­vas­sa nuo­ria ei ha­lu­ta näh­dä. Nuo­ret ei­vät kuu­lu leik­ki­puis­toon, kaup­poi­hin, huol­to­a­se­mil­le, to­ril­le tai ylei­siin pi­hoi­hin. Pa­ras­ta oli­si, jos tuo han­ka­lin ikä vie­tet­täi­si jos­sain nä­ky­mät­tö­mis­sä kas­va­en ”kun­non ih­mi­sik­si”. Nuo­ret­han ei­vät muu­ta tee kuin huu­ta­vat, ki­roi­le­vat, ros­kaa­vat, lamp­si­vat rik­ki­re­vi­tyis­sä far­kuis­saan ja häi­ri­köi­vät mo­poil­laan.

Nuo­ruus on ai­kaa, jol­loin mi­nuus kyp­syy. Ra­jo­ja ko­e­tel­laan ja ym­mär­rys­tä oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä, so­ve­li­aas­ta ja so­pi­mat­to­mas­ta, laa­jen­ne­taan. On tot­ta, et­tä nuo­ris­sa on huo­nos­ti käyt­täy­ty­viä yk­si­löi­tä. Mut­ta kun seu­raa vaik­ka­pa näin vaa­lien al­la käy­tä­vää jul­kis­ta, tai var­sin­kin ei-jul­kis­ta kes­kus­te­lua, niin kyl­lä me ai­kui­set­kin osa­taan. Ihan ai­kuis­ten oi­kees­ti.

Tie­ten­kään puis­tois­sa ei pidä jou­tua ke­räi­le­mään ri­kot­tu­ja pul­lo­ja tai tu­pa­kan nat­so­ja. Tie­ten­kään ru­maa käy­tös­tä, huu­ta­mis­ta, ki­roi­lua tai häi­rin­tää ei pidä sal­lia. Tie­ten­kään ros­kaa­mis­ta, rik­ko­mis­ta ja öyk­kä­röin­tiä ei pidä jou­tua kes­tä­mään. Min­kään ikä­ryh­män edus­ta­jan ta­hol­ta.

Ke­vä­tau­rin­gon so­kai­se­ma­na tar­tun nu­va­lais­ten toi­vee­seen yh­teis­työs­tä ja ym­mär­ryk­ses­tä haas­ta­mal­la mei­dät ai­kui­set kam­pan­jaan, jos­sa hy­vän käy­tök­sen ha­vait­tu­am­me pu­em­me sen sa­noik­si tu­le­vai­suu­den toi­voil­lem­me. Kii­te­tään, ke­hu­taan ja kan­nus­te­taan ha­vait­tu­am­me ros­kan osu­van ros­ka­ko­riin, kuul­les­sam­me kau­nii­ta sa­no­ja ja saa­des­sam­me tie­tä os­tos­kas­sei­nem­me. Pu­hu­taan nuo­ril­le. Huo­mi­oi­daan ja ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta. Ope­te­taan, kas­va­te­taan, ol­laan van­hem­pia, ol­laan ai­kui­sia, ol­laan esi­merk­ke­jä. Ol­laan sel­lai­sia, kuin ha­lu­ai­sim­me nuor­tem­me ole­van.

Mer­vi Ve­nä­läi­nen

– 80-vuo­ti­aan mie­les­tä nuo­ri

Lisää aiheesta

Kysely