JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.7.2019 12.14
Mielipiteet

Kesäsade kastelee

Läm­pi­mät il­mat saa­pui­vat mo­nen vii­kon odo­tuk­sen jäl­keen taas ilok­sem­me. Sitä mel­kein unoh­ti, et­tä vuo­de­nai­ka­na me­nos­sa on kesä. Ai­noa, joka sii­tä muis­tut­ti, oli va­loi­sat yöt.

Jos tark­kai­lee hie­man ym­pä­ris­tö­ään ja kans­sa­e­lä­ji­ään, huo­maa heis­sä sa­man elä­män­tyy­lin kuin eläi­mis­sä­kin. Sa­teen al­ka­es­sa kaik­ki ka­to­a­vat omiin ko­loi­hin­sa. Kä­per­ty­vät jon­ne­kin läm­pi­mään nurk­kaan omas­sa ko­dis­sa ja jää­vät odot­ta­maan sa­teen lop­pu­mis­ta. Vä­lil­lä vain pil­kah­taa ne­nän­pää ik­ku­nas­sa kun joku tar­kis­taa, joko sade on la­kan­nut tai mikä on läm­pö­ti­la.

Omal­la ta­val­laan se on hie­man has­sua, kun ot­taa huo­mi­oon kuin­ka pal­jon ih­mi­sil­lä on sa­teel­ta ja huo­nol­ta ke­lil­tä suo­jaa­via asus­tei­ta. Mik­si ei vaan kis­koa kaik­kia nii­tä pääl­le ja men­nä ulos tou­hu­a­maan niin kuin pou­ta­päi­vi­nä­kin?

Kos­ka se ei ole ki­vaa. Se on kai­kis­ta va­rus­teis­ta huo­li­mat­ta hy­vin mo­nes­ti epä­miel­lyt­tä­vää. Vesi va­luu naa­mal­la ja muu krop­pa on hien peit­tä­mä, kos­ka ne sa­de­tak­ki ja -hou­sut ei­vät hen­gi­tä yh­tään. Ta­kin hup­pu on niin iso, et­tä jou­dut kään­tä­mään pää­tä­si kuin pöl­lö, et­tä näet jon­ne­kin muu­al­le kuin etee­si ja sil­loin­kin näet vain toi­sel­la sil­mäl­lä­si, kos­ka toi­nen jää pii­loon sin­ne hu­pun taak­se. Li­säk­si ää­ne­si huk­kuu jon­ne­kin hu­pun syö­ve­rei­hin, jo­ten kes­kus­te­lut pi­tää käy­dä puo­li­huu­ta­mal­la, sa­mal­la pää­tään vauh­dik­kaas­ti puo­lel­ta toi­sel­le pyö­ri­tel­len. Eten­kin jos kes­kus­te­lu­kump­pa­nei­ta sat­tuu ole­maan use­am­pi kuin yk­si kap­pa­le.

Sii­nä on ete­lä­eu­roop­pa­lai­sel­le tu­ris­til­le ai­mo an­nos suo­ma­lais­ta ek­so­tiik­kaa ih­me­tel­tä­vä­nä, kun kaup­pa­reis­sul­la sat­tuu pi­hal­la tör­mää­mään ka­saan kä­ve­le­viä sa­de­tak­ke­ja, jot­ka huu­ta­vat toi­sil­leen ja hei­lut­te­le­vat päi­tään kuin lin­nut.

Mut­ta on­nek­si moi­sia asi­oi­ta ei tar­vit­se juu­ri täl­lä het­kel­lä miet­tiä. Lu­vas­sa pi­täi­si ol­la läm­min­tä ja vain nor­maa­le­ja ke­sä­sa­tei­ta ai­na­kin het­kek­si ai­kaa. Suo­mi jat­kaa hor­rok­ses­ta he­räi­ly­ään. Ui­ma­ve­det läm­pe­ne­vät pik­ku hil­jaa uu­del­leen ja an­ta­vat pit­kät Jaa­kol­le ja hä­nen kyl­mäl­le ki­vel­leen. Pi­hoil­le ja mö­keil­le pää­see taas puu­hai­le­maan ja kesä kaik­ki­ne ki­voi­ne ak­ti­vi­teet­tei­neen on taas mei­dän kaik­kien ilo­nam­me vie­lä het­ken ver­ran.

Mut­ta eh­kä­pä kan­nat­taa ase­tel­la ne sa­de­a­sus­teet siis­tis­ti kui­vu­maan ja käyt­töä odot­ta­maan jon­ne­kin kä­te­vään paik­kaan. Nii­tä voi taas tar­vi­ta no­pe­am­min kuin ar­vaat­kaan.

Kai­sa Gröhn

kai­sa.grohn@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely