JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
4.1.2019 16.17
Mielipiteet

Coachauksesta valmiuksia myös järjestötyöhön

Jär­jes­tö­työ tar­jo­aa jos­kus mah­dol­li­suu­den mie­len­kiin­toi­siin ko­kei­lui­hin it­sen­sä ke­hit­tä­mi­ses­sä. Vii­me syk­sy­nä täl­lai­nen ti­lai­suus ta­jou­tui koh­dal­le­ni, kun SPR:n pii­ris­tä ky­sel­tiin ha­luk­kuut­ta osal­lis­tua co­ac­hauk­seen jär­jes­tön saa­mien yh­teis­työ­ku­vi­oi­den kaut­ta.

Sana co­ac­hing esiin­tyy usein eri­tyi­ses­ti bis­nes­maa­il­man pu­heis­sa ja siel­tä se on jol­la­kin ta­val­la tul­lut it­sel­le­ni­kin tu­tuk­si. Kun­nol­lis­ta suo­men­kie­lis­tä vas­ti­net­ta co­ac­hin­gil­la ei oi­kein ole. En­nen kuin it­se läh­din tar­jot­tuun ko­kei­luun, ha­lu­sin hie­man sy­väl­li­sem­min tie­tää, mis­tä on kyse?

On­nek­si tie­toa löy­tyy ny­kyi­sin hel­pos­ti. In­ter­ne­tin ih­meel­li­ses­tä maa­il­mas­ta sel­vi­si, et­tä co­ac­hing ero­aa mer­kit­tä­vä­si kon­sul­toin­nis­ta, men­to­roin­nis­ta, val­men­nuk­ses­ta tai työ­noh­jauk­ses­ta, jois­sa kai­kis­sa työ­ta­vois­sa ede­tään pit­käl­ti oh­jaa­ja­läh­töi­ses­ti. Sitä vas­toin co­ach ei niin­kään ope­ta co­ac­hat­ta­val­le, mitä hä­nen pi­täi­si teh­dä, vaan tu­kee ja haas­taa co­ac­hat­ta­vaa it­se­ään löy­tä­mään par­haat ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­vat kul­loi­seen­kin ti­lan­tee­seen. Kol­le­ga­ni kans­sa suo­men­sim­me ter­miä vie­lä niin, et­tä co­ach on aja­tus­maa­il­man per­so­mal trai­ner tai vie­lä suo­ma­lai­sem­min aja­tus­maa­il­man p.....lle­pot­ki­ja.

Näil­tä poh­jil­ta pää­tin tart­tua tar­jouk­seen. Vaik­ka jär­jes­tö­teh­tä­vä­ni omas­ta mie­les­tä­ni hoi­tu­vat­kin, jo­ta­kin pa­ran­ta­mi­sen­va­raa tun­sin kui­ten­kin ole­van. Tämä aja­tus mo­ti­voi mi­nua osal­lis­tu­maan co­ac­hauk­seen.

Pien­tä jän­ni­tys­tä­kin oli, kun otin en­sim­mäi­sen pu­he­lu­ni co­ac­hil­le­ni. Mil­lai­siin haas­tei­siin hän mi­nut aset­taa?

Tu­tus­tu­mis­kes­kus­te­lul­la­han tämä al­koi ja pe­li­sään­nöt sel­vi­tet­tiin heti al­kuun koh­dil­leen.

It­sel­lä­ni oli muu­ta­mia asi­oi­ta, joi­ta ha­lu­sin co­ac­hauk­ses­sa kä­si­tel­lä. Ly­hyt co­ac­haus­jak­so tie­tys­ti ra­joit­taa, mut­ta tätä kir­joi­tet­ta­es­sa meil­lä on co­ac­hauk­ses­ta käy­ty jo kol­me nel­jä­so­saa. Omal­la koh­dal­la­ni koen, et­tä olem­me eh­ti­neet var­sin hy­vin poh­ti­maan pari-kol­me isom­paa­kin teh­tä­vii­ni kuu­lu­vaa asi­aa.

Co­ac­hauk­ses­sa on mie­les­tä­ni hy­vää se, et­tä kes­kus­te­lut ovat kah­den­kes­ki­siä co­ac­hin kans­sa. Co­ac­hi­ni ei to­del­la­kaan kaa­da val­mii­ta rat­kai­su­ja pää­hä­ni. Hän haas­taa mi­nut it­se­ni miet­ti­mään lä­hes­ty­mis­kul­mia esil­le tul­lei­siin ky­sy­myk­siin. Myön­nän, et­tä täs­sä jou­duin osin me­ne­mään epä­mu­ka­vuu­sa­lu­eel­le­ni, mut­ta us­kon, et­tä ni­me­no­maan tä­män ko­ke­muk­sen ja op­pi­mi­sen kaut­ta pys­tyn myös jat­kos­sa tart­tu­maan en­tis­tä pa­rem­min etee­ni tu­le­viin haas­tei­siin. Mah­dol­li­ses­ti myös muut­ta­maan toi­min­ta­ta­po­ja­ni.

Maa­il­ma muut­tuu ja suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta sen mu­ka­na. Myös jär­jes­tö­toi­min­nan tu­lee muut­tua ajan hen­gen mu­kai­ses­ti. Täs­sä tar­vi­taan jär­jes­tö­toi­mi­joil­le ky­kyä ot­taa tu­le­via haas­tei­ta vas­taan. On erit­täin hie­noa, et­tä co­ac­haus-tyyp­pi­nen ke­hit­tä­mis­työ on tu­los­sa myös jär­jes­töi­hin. Toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa laa­jem­min­kin.

Kari Sark­ki­nen

kari.sark­ki­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely