JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KiU:n hiihtojaoston puheenjohtaja Aki Hukka (oik.) toivottaa Lasse Kankkusen tervetulleeksi KiU:n riveihin.

KiU:n hiihtojaoston puheenjohtaja Aki Hukka (oik.) toivottaa Lasse Kankkusen tervetulleeksi KiU:n riveihin.

25.7.2013 12.21
Urheilu

Tavoitteena Sotshin paralympiakisat

Elo­kuus­sa 24 vuot­ta täyt­tä­vä Las­se Kank­ku­nen ker­too, et­tä ki­soi­hin pääs­täk­seen pi­tää al­ku­tal­ven kil­pai­luis­ta saa­da tar­peek­si pis­tei­tä. Pis­te-ero las­ke­taan ai­ka­e­ros­ta voit­ta­jaan. Mitä pie­nem­pi pis­te­mää­rä on, sen pa­rem­pi.

Suo­mi saa pa­ra­lym­pi­a­lais­ten hiih­toon vii­si mies- ja kak­si nais­paik­kaa.

Pis­te­ra­ja alit­tui jo vii­me tal­ve­na

– Vuo­ka­tis­sa hiih­din jo vii­me tal­ve­na yh­den maa­il­man­cu­pin kil­pai­lun ja ali­tin sii­nä pis­te­ra­jan. Myös jat­kos­sa me­nes­tys­mah­dol­li­suu­det ovat hy­vät, el­lei satu mi­tään odot­ta­ma­ton­ta, Las­se ker­toi­lee.

To­den­nä­köi­ses­ti Vuo­ka­tis­sa on jou­lu­kuus­sa maa­il­man­cu­pin kisa ja Las­se pää­see kil­pai­le­maan siel­lä. Li­säk­si on tar­koi­tus mat­kus­taa en­nen Sots­hin pa­ra­lym­pi­a­lai­sia maa­il­man­cu­pin ki­soi­hin Sak­saan.

Las­se on jou­tu­nut kus­tan­ta­maan tä­hän saak­ka mat­kan­sa it­se. Hän toi­voo, et­tä en­si tal­ve­na ti­lan­ne muut­tui­si.

Kiin­nos­tus vam­mais­hiih­toon

Las­se sa­noo har­ras­ta­neen­sa hiih­toa pe­rus­kou­lus­ta al­ka­en. Myö­hem­min kil­pa­hiih­to jäi pois.

– Kun siir­ryin Ke­sä­lah­del­ta Ki­teel­le opis­ke­le­maan, eh­din hiih­tää muu­ta­mia mas­sa­hiih­to­ja en­nen ja­lan me­net­tä­mis­tä. Lu­mi­lin­ko­ta­pa­tur­ma vei oi­ke­an ja­lan vä­hän pol­ven ala­puo­lel­ta saak­ka. Tä­män jäl­keen he­rä­si kiin­nos­tus vam­mais­hiih­toon. Otin yh­teyt­tä pa­ra­lym­pi­a­ko­mi­te­aan ja vuo­den pääs­tä hiih­din jo Vuo­ka­tin maa­il­man­cu­pis­sa ul­ko­puo­li­se­na kil­pai­li­ja­na.

Toni Myl­ly­lä jär­jes­ti lei­ri­tyk­sen ja siel­lä pu­hut­tiin hiih­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta. Ei­kä ai­kaa­kaan, kun Myl­ly­lä eh­dot­ti val­men­nus­ta, joka täh­tää hui­pul­le saak­ka. So­pi­mus vi­ral­lis­tet­tiin vii­me lo­ka­kuus­sa. Sen jäl­keen on ke­hi­tys läh­te­nyt hy­vään nou­suun.

Val­men­nuk­seen tuli Las­sen li­säk­si vie­lä kol­me muu­ta vam­mai­sur­hei­li­jaa.

Päi­vit­täi­nen har­joi­tu­soh­jel­ma

Hei­nä­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Las­sel­la on ly­hyt­lei­ri ja syys­kuus­sa toi­nen lei­ri­tys. Myö­hem­min Vuo­ka­tis­sa on pari lu­mi­lei­riä.

Las­sel­la on päi­vit­täi­nen har­joi­tu­soh­jel­ma. Tois­tai­sek­si har­joi­tus­tun­te­ja on vuo­des­sa 650, mut­ta vam­mais­puo­lel­la eri­mer­kik­si nor­ja­lais­ten har­joi­tus­mää­rä on 950 tun­tia. Hiih­dos­sa me­nes­ty­neim­mät vam­mai­sur­hei­li­jat löy­ty­vät Ve­nä­jäl­tä ja Nor­jas­ta.

– Il­mei­ses­ti en läh­de en­si tal­ve­na SM-ki­soi­hin, vaan kier­te­len ylei­siä kan­sal­li­sia ki­so­ja. Näin te­ke­vät mo­net muut­kin vam­mai­sur­hei­li­jat. Am­pu­ma­hiih­to­kin kiin­nos­taa Las­sea.

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den hiih­to­ja­os­ton pu­heen­joh­ta­ja Aki Huk­ka sel­vit­tää, et­tä seu­ran kaut­ta py­ri­tään avus­ta­maan re­surs­sien mu­kaan, ja muu­ten­kin mis­sä vain apua tar­vi­taan.

– On to­del­la hyvä asia saa­da pa­raur­hei­li­ja seu­ran ri­vei­hin. Ra­ha­puo­li on seu­ras­sa on­gel­ma, mut­ta tar­koi­tus on an­taa kui­ten­kin jon­kin­lais­ta ta­lou­del­lis­ta tu­kea ja tar­jo­ta pe­rus­pal­ve­lut sekä lei­ri­tyk­siä tois­ten hiih­tä­jien ta­paan.

Vei­jo Mus­to­nen

Lisää aiheesta

Kysely