JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
26.3.2018 15.51
Mielipiteet

Päivää että pätkähti
-seutumarkkinointia

Nyt kan­nat­taa ko­keil­la asu­mis­ta Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Kun­nat lu­paa­vat noin vii­den­nek­sen alen­nuk­sen nor­maa­li­vuok­ras­ta puo­lek­si vuo­dek­si muu­al­ta tu­le­vil­le asuk­kail­le, jot­ta asu­mis­ta voi tes­ta­ta ja et­siä py­sy­väm­pää ko­tia sekä toi­meen­tu­loa.

Ko­tiu­du Kes­ki-Kar­ja­laan -kam­pan­ja jat­kuu tä­män vuo­den lop­puun. Maa­lis­kuus­sa läh­tee toi­nen kam­pan­ja­pos­ti­tus en­ti­sil­le kes­ki­kar­ja­lai­sil­le, jot­ka asu­vat täl­lä het­kel­lä Ete­lä-Suo­men lää­nin alu­eel­la. Kam­pan­ja­pos­ti­kor­tis­sa mark­ki­noi­daan seu­tua, edul­li­sia vuok­ra-asun­to­ja sekä työ­mah­dol­li­suuk­sia tääl­lä. Pos­tia on läh­dös­sä yli 2300 ta­lou­teen ete­läi­seen Suo­meen. Sa­mal­la vas­taa­not­ta­jia pyy­de­tään käy­mään Kes­ki-Kar­ja­lan osas­tol­la Oma mök­ki -mes­suil­la Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­ses­sa.

Vii­me elo­kuus­sa teh­ty en­sim­mäi­nen suo­ra­kir­je poi­ki pa­ri­kym­men­tä yh­tey­de­not­toa. Muut­to­ha­luk­kai­den kans­sa on sel­vi­tel­ty asun­to­a­si­oi­ta ja työl­lis­ty­mis­tä.

Muut­toa suun­ni­tel­laan usein kau­an, jo­ten jat­ku­vaa yh­tey­den­pi­toa tar­vi­taan. Moni oli­si pa­laa­mas­sa, jos so­pi­va työ­paik­ka löy­tyi­si.

Työ­mah­dol­li­suuk­si­a­han tääl­lä on, sil­lä par­hail­laan Kes­ki-Kar­ja­las­sa ha­e­taan kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä ja joil­la­kin aloil­la on jo pu­laa osaa­vis­ta te­ki­jöis­tä.

TE-toi­mis­ton verk­ko­si­vu­jen mu­kaan avoi­mia työ­paik­ko­ja on 57. Po­si­tii­vis­ta on huo­ma­ta, et­tä tar­jol­la ole­vien työ­paik­ko­jen kir­jo on laa­ja ja te­ki­jöi­tä kai­va­taan mo­nen ta­soi­sel­la kou­lu­tus­poh­jal­la.

Työn li­säk­si koti on tär­keä, vuok­ra-asun­to­jen li­säk­si asun­non ja ta­lon saa tääl­lä han­kit­tua huo­mat­ta­vas­ti ruuh­ka-Suo­mea edul­li­sem­min. Mo­nel­la tääl­tä ko­toi­sin ole­val­la oli­si asun­to­kin val­mii­na Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Har­ras­tuk­sis­ta voi va­li­ta, sil­lä seu­tum­me har­ras­tus tar­jon­ta on hy­vin laa­ja, ver­rat­tiin­pa sitä sit­ten vaik­ka suu­rem­pien­kin paik­ka­kun­tien la­ji­kir­joon. Ak­ti­vi­teet­te­ja löy­tyy niin lii­kun­nan kuin kult­tuu­rin sa­ral­ta.

Edel­ly­tyk­set hy­vään elä­mään ja help­poon ar­keen ovat Kes­ki-Kar­ja­las­sa ole­mas­sa!

MT

Tu­le­van per­jan­tain leh­des­sä on Oma Mök­ki-tee­ma. Leh­des­sä on usei­ta hen­ki­lö­haas­tat­te­lui­ta muun mu­as­sa pa­luu­muut­ta­ja per­heis­tä ja it­sen­sä työl­lis­tä­neis­tä.

Lisää aiheesta

Kysely