JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Värtsilässä vuosien ajan latuja ylläpitänyt Erkki Kinnunen odotteli laturetken taukopaikalla hiihtäjiä mehulle.

Värtsilässä vuosien ajan latuja ylläpitänyt Erkki Kinnunen odotteli laturetken taukopaikalla hiihtäjiä mehulle.

4.3.2015 7.51
Urheilu

Värtsilän laduista kiitellään yhtä miestä

TOH­MA­JÄR­VI

Nii­na Kouk­ku

Erk­ki Kin­nu­nen ker­too aloit­ta­neen­sa la­tu­jen ve­tä­mi­sen alun pe­rin oman hiih­to­har­ras­tuk­sen­sa in­noit­ta­ma­na. Sii­tä läh­tien, kun Värt­si­lä liit­tyi Toh­ma­jär­veen, ei kun­ta enää au­kais­sut pi­tem­piä la­tu­ja ky­läl­le, mut­ta hiih­tä­mään oli pääs­tä­vä.

– Ny­ky­ään oma hiih­tä­mi­nen on jää­nyt jo vä­hem­mäl­le, mut­ta kyl­lä se on tal­vel­la ol­lut mel­kein eli­neh­to. Ja kun oli veh­keet, niin ei ha­lun­nut sei­sot­taa nii­tä tal­lis­sa, Kin­nu­nen pe­rus­te­lee ryh­ty­mis­tään ai­ka­naan la­tu­tal­koi­siin.

– Ky­lät hil­je­ne­vät, ei­kä tääl­lä ole enää oi­kein mi­tään, jos ei joku ota ja tee. On­nek­si ky­läyh­dis­tyk­ses­tä ja seu­rois­ta löy­tyy ai­na va­paa­eh­toi­sia te­ki­jöi­tä esi­mer­kik­si ta­pah­tu­miin.

Palk­ka­na hyvä mie­li

Kin­nu­nen to­te­aa saa­van­sa tal­vi­ses­ta ura­kas­taan pal­kak­si hy­vän mie­len. La­tu­jen au­kai­se­mis­ta kun­to­hiih­tä­jien käyt­töön eläk­keel­lä ole­va ra­ja­var­ti­ja poh­tii jat­ka­van­sa niin kau­an kuin ky­ke­nee.

– Pal­jon hiih­tä­jien kans­sa jut­te­len, ei­vät­kä he ai­na­kaan vas­taan ole ol­leet, Kin­nu­nen to­te­aa vaa­ti­mat­to­maan ta­paan­sa.

– Kyl­lä hiih­tä­jil­tä kii­tos­ta saa, jos la­dut ovat hy­väs­sä kun­nos­sa. Mu­ka­val­ta­han se tun­tuu, kun nä­kee ih­mis­ten tyk­kää­vän ja liik­ku­van.

Värt­si­län maas­to­ja Kin­nu­nen ke­huu vii­mei­sen pääl­le hiih­toon so­vel­tu­vik­si. Met­sis­sä riit­tää mä­kiä hy­vi­ne nou­sui­neen ja las­kui­neen.

Hiih­to so­pii Suo­meen

Erk­ki Kin­nu­nen poh­tii yh­te­nä syy­nä la­tu­jen hoi­toon ole­van ha­lun­sa kan­nus­taa ih­mi­siä liik­ku­maan. Hiih­toa hän kiit­te­lee hy­väk­si ja mo­ni­puo­li­sek­si la­jik­si, jos­sa kaik­ki li­has­ryh­mät pää­se­vät töi­hin.

– Suo­mes­sa on mel­kein puo­li vuot­ta lun­ta ja pi­tää­hän sil­loin­kin liik­kua. Hiih­tä­mi­nen on hyvä vaih­to­eh­to.

– Tot­ta kai elä­mäs­tä sel­vi­ää hiih­tä­mät­tä­kin, ei­hän Af­ri­kas­sa­kaan ku­kaan hiih­dä, mut­ta Suo­meen hiih­tä­mi­nen so­pii.

La­duil­la liik­ku­mi­ses­sa mies­tä kieh­too myös ta­pah­tu­mien seu­raa­mi­nen luon­nos­sa. Vii­me ai­koi­na Kin­nu­nen mai­nit­see näh­neen­sä esi­mer­kik­si pal­jon hir­viä.

Tun­te­ja ei kan­na­ta las­kea

Teh­ty­jä työ­tun­te­ja Kin­nu­nen ei ole kos­kaan us­kal­ta­nut las­kea, mut­ta vuo­sien saa­tos­sa la­tu­höy­lää on tul­lut ve­det­tyä kel­kan pe­räs­sä tu­han­sia ki­lo­met­re­jä. Ka­lus­to- ja polt­to­ai­ne­kus­tan­nuk­sia ei ole kan­nat­ta­nut jää­dä lii­kaa miet­ti­mään.

Tänä tal­ve­na mies on teh­nyt Värt­si­lään la­tu­ja hiih­del­tä­vik­si kaik­ki­aan noin nel­jän­kym­me­nen ki­lo­met­rin ver­ran. Koh­ta­lon ival­ta tun­tui­kin, et­tä moot­to­ri­kelk­ka sär­kyi rat­kai­se­val­la het­kel­lä juu­ri en­nen sun­nun­tais­ta Värt­si­län la­tu­ret­keä.

Al­ku­pe­räi­sis­tä suun­ni­tel­mis­ta yh­teen kol­ma­so­saan ku­tis­tu­neel­la la­tu­ret­kel­lä la­tua lo­pul­ta hiih­tä­mäl­lä avan­nut Kin­nu­nen toi­voo­kin, et­tä ke­le­jä riit­täi­si vie­lä koh­ti ke­vät­tä men­tä­es­sä. Ke­vät­han­gil­la au­rin­gon­pais­tees­sa pit­kää lenk­kiä oli­si nau­tin­to hiih­del­lä.

Lisää aiheesta

Kysely