JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.3.2019 9.43
Mielipiteet

Henkilövaaliko?

Ylei­nen kä­si­tys lie­nee, et­tä olem­me viet­tä­neet vii­me vuo­det jon­kin­lai­sen vien­ti­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­man hyö­ky­aal­lon har­jal­la. Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat met­sä­te­ol­li­suu­den kar­ton­ki-imus­sa saa­neet vien­nin ve­tä­mään. Vien­nin kas­vu Eu­roop­paan on yl­lät­tä­nyt po­si­tii­vi­suu­del­laan. Te­la­koil­la me­nee koh­ta­lai­ses­ti, maa­ta­lous on ku­ral­la.

Eko­no­mis­tit ovat koko nou­su­kau­den va­roi­tel­leet mah­dol­li­sis­ta ka­ri­kois­ta ja tu­le­vas­ta taan­tu­mas­ta, vaik­ka moni on ko­ke­nut me­nes­ty­neen­sä pa­rem­min kuin kos­kaan. Kan­sa­lai­set kes­ki­mää­rin ovat ko­ke­neet ta­lou­del­li­sen ti­lan­teen­sa tur­va­tuk­si, var­sin­kin kas­vu­kes­kuk­sis­sa.

On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, kuin­ka täl­lai­nen ta­lou­del­li­nen ”nor­maa­li­ti­lan­ne” nä­kyy ää­nes­tys­päi­vi­nä, on­han Si­pi­län kes­kus­ta­ve­toi­nen hal­li­tus an­ta­nut ym­mär­tää, et­tä sen kiky-toi­men­pi­teet ovat me­nes­tyk­sen ta­ka­na. Op­po­si­ti­o­puo­lue SDP on kui­ten­kin pais­ta­tel­lut Yle:n puo­lu­e­kan­na­tus­mit­tauk­sen yk­kös­puo­lu­ee­na 21,2 pro­sen­til­laan. On­ko kyse ih­mis­ten kyl­läs­ty­mi­ses­tä sote-ah­dis­tuk­seen, kou­lu­tus­leik­kauk­siin ja ak­tii­vi­mal­liin vai pe­rus­suo­ma­lais­ten ha­jo­a­mis­ta seu­ran­nees­ta pet­ty­myk­ses­tä ja puo­lu­e­kan­nan vaih­dos­ta? Vai­kea sa­noa, sil­lä vaa­lip­sy­ko­lo­gia ei kuu­lu täs­mä­tie­tei­siin, vaan pi­kem­min­kin sa­maan luok­kaan kuin ra­vi­veik­kaus tai pörs­siu­u­ti­set.

Toi­nen ex-hal­li­tus­puo­lue, ko­koo­mus, on pi­tä­nyt ma­ta­laa pro­fii­lia. Ar­ka­di­an­mä­ki kuu­los­taa hil­jai­sel­ta, kun ver­ra­taan Ka­tai­sen ja Stub­bin kor­keim­man hy­pe­tyk­sen ai­koi­hin. Eh­kä­pä nyt on ha­vait­tu, et­tä yl­ti­öop­ti­mis­ti­set maa­lai­lut kos­tau­tu­vat eko­no­mis­tien en­nus­ta­mi­na huo­noi­na ai­koi­na. Maa­il­ma on to­sin kään­ty­nyt pää­la­el­leen ko­koo­mus­hal­li­tuk­sen jäl­keen; Pu­tin ja Trump ovat kum­pi­kin pyr­ki­neet ta­hol­laan pirs­to­maan Eu­roop­paa pa­la­sik­si mitä mo­ni­nai­sim­min kei­noin, mil­loin so­ti­laal­li­sin, mil­loin ta­lou­del­li­sin. Pie­nen Suo­men surf­fai­lu kah­den maa­il­man­val­lan ris­ti­aal­lo­kos­sa ei vält­tä­mät­tä ole etu­si­vun uu­ti­nen mis­sään, oli hal­li­tus pu­nai­nen tai si­ni­nen.

Epäi­len­pä vaa­leis­ta tu­le­van hen­ki­lö­vaa­lit. Yk­si­kään puo­lue ei sel­vin­nyt kui­vin ja­loin sote-ma­ra­to­nis­ta, ei­kä myös­kään val­lan uus­ja­os­ta haja-Suo­mes­sa. Min­kään­lais­ta oh­jel­maa kan­sa­kun­nan eheyt­tä­mi­sek­si ei yk­si­kään puo­lue ole esit­tä­nyt. Tus­kin mil­loin­kaan ovat Hel­sin­ki ja muu Suo­mi ol­leet niin va­ka­vas­ti na­pit vas­tak­kain kuin nyt. Pien­ten puo­lu­ei­den ja ryh­mit­ty­mien pie­net eh­dok­kaat saat­ta­vat hyö­tyä ha­jaan­nuk­sen ti­las­ta esiin­ty­mäl­lä va­kuut­ta­vas­ti ja tar­jo­a­mal­la yk­sin­ker­tai­sia rat­kai­su­ja pie­nen ih­mi­sen pie­niin on­gel­miin.

A.B.

Lisää aiheesta

Kysely