JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pohjanmaalaisten juhlavieraiden puheenvuoron pitänyt Erkki Hölsö (oik.) kertoi ansiokkaasta yhteistyöstä Timo Päivisen kanssa.

Pohjanmaalaisten juhlavieraiden puheenvuoron pitänyt Erkki Hölsö (oik.) kertoi ansiokkaasta yhteistyöstä Timo Päivisen kanssa.

Kari Sarkkinen

12.2.2023 19.00

Timo Päivinen olisi mieluummin rauhankamreeri

KI­TEE

Mir­ja Hurs­kai­nen

Timo Päi­vi­nen, 65, on ki­tee­läis­ten hy­vin tun­te­ma toi­min­nan mies. Niin­pä hän on va­rau­tu­nut haas­tat­te­luun­kin huo­lel­la. Se tun­tuu muu­ten­kin ole­van hä­nen elä­mä­na­sen­teen­sa: se mikä teh­dään, teh­dään kun­nol­la.

Päi­vi­nen teki pit­kän työ­u­ran ra­ja­var­ti­os­ton pal­ve­luk­ses­sa. So­ti­la­sar­vol­taan hän on ma­ju­ri evp. Hän jäi eläk­keel­le alu­eup­see­rin teh­tä­väs­tä vuon­na 2010. Sil­loin var­si­nai­ses­ti al­koi­vat ta­pah­tu­mat, joi­den an­si­os­ta Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on myön­tä­nyt hä­nel­le 9.12.2022 so­ta­kam­ree­rin ar­vo­ni­men.

Syk­syl­lä 2010 Päi­vi­sen ol­les­sa ra­ja­var­ti­oa­lu­een va­ra­pääl­lik­kö­nä tuli pu­he­lu, jos­sa pyy­det­tiin näyt­tä­mään paik­ko­ja Poh­jan­maal­ta ret­kel­lä ol­leil­le ve­te­raa­neil­le, jot­ka ha­lu­ai­si­vat pys­tyt­tää Vä­li­vaa­raan muis­to­mer­kin jat­ko­so­dan kun­ni­ak­si. Ki­teen rin­ta­ma­loh­kol­la jat­ko­so­dan ai­ka­na tais­tel­leen 19. di­vi­si­oo­naan jou­kot oli koot­tu juu­ri Ete­lä-Poh­jan­maal­ta. Kat­sel­mus teh­tiin ja poh­jan­maa­lai­set pa­la­si­vat ko­ti­tan­hu­vil­leen. Muu­ta­man päi­vän pääs­tä Timo Päi­vi­nen sai pu­he­lun, jos­sa hän­tä pyy­det­tiin ot­ta­maan pro­jek­tis­ta vas­tuu, kun ret­kel­lä oli tul­lut pu­heek­si, et­tä hän on jää­mäs­sä eläk­keel­le teh­tä­vis­tään ra­jal­ta.

Päi­vi­sen­kin piti pyy­tää, et­tä saa­ko asi­aa miet­tiä yh­den yön yli. Hän soit­ti muu­ta­mil­le ka­ve­reil­le­kin, jot­ka oli­vat sitä miel­tä, et­tä kyl­lä tä­hän hom­maan ryh­dy­tään. Sii­tä al­koi työ, jon­ka seu­rauk­se­na muis­to­merk­ke­jä on nyt jo kuu­si kap­pa­let­ta. Laa­ja ys­tä­vä­pii­ri, si­dos­ryh­mä­ver­kos­to ja yh­tey­det yri­tyk­siin oli­vat tar­peen. Maa­no­mis­ta­jat ja Ki­teen kau­pun­ki ovat myös ol­leet tär­kei­tä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta hank­keis­sa. Maa­poh­jat on saa­tu il­man kor­vaus­ta.

– Yh­teen pro­jek­tiin me­nee suun­nit­te­lui­neen ja to­teu­tuk­si­neen vuo­si. Pal­jas­tuk­sen yh­tey­des­sä­kin on vie­lä tie­dot­ta­mis­hom­maa ja ra­por­tit vie­lä jäl­keen­päin. So­ti­las­kou­lu­tus ja työ­e­lä­mä an­toi­vat hy­vät val­miu­det or­ga­ni­soi­mi­seen.

Myös poh­jan­maa­lais­ten kans­sa yh­teis­työ su­jui. Tä­män seu­rauk­se­na siel­tä on joka kesä käy­nyt vie­rai­li­joi­ta muis­to­mer­keil­lä, vii­me ke­sä­nä­kin yh­dek­sän lin­ja-au­tol­lis­ta. Vii­kon­lop­puun on jär­jes­tet­ty oh­jel­ma Ra­ja­seu­dun pe­rin­ne­päi­vien ni­mel­lä. Toi­min­nal­la on siis mer­ki­tys­tä koko Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een mat­kai­lul­le.

– Muis­to­merk­kien pys­tyt­tä­mi­nen ja so­ta­his­to­ri­an esil­lä pi­tä­mi­nen on pa­ras­ta rau­han työ­tä. Pi­tää tie­tää men­nei­syys, et­tä osaa elää ny­kyi­syy­des­sä ja osaa ra­ken­taa tu­le­vai­suut­ta. So­dis­ta pi­tää ker­toa, et­tä tie­de­tään myös se toi­nen puo­li, eli mil­lais­ta sit­ten on, jos ei rau­has­sa ja so­vus­sa ele­tä. Sik­si rau­han­kam­ree­ri oli­si­kin pa­rem­pi ni­mi­tys, Timo Päi­vi­nen tuu­mii.

Muis­to­merk­kien pal­jas­tuk­sis­ta on teh­ty dvd-tal­len­teet, joi­ta on ol­lut myyn­nis­sä ja myös saa­ta­vis­sa lai­nak­si esi­mer­kik­si Ki­teen kir­jas­tos­ta. Niis­tä saa ai­neis­toa ope­tuk­seen. Päi­vi­nen toi­voo­kin, et­tä kou­lut jär­jes­täi­si­vät ret­kiä myös muis­to­mer­keil­le. Hän lu­paa jär­jes­tää il­mai­sen esit­te­lyn ja opas­tuk­sen.

Timo Päi­vi­nen toi­mii mo­nien maan­puo­lus­tus­työ­hön liit­ty­vien jär­jes­tö­jen hal­li­tuk­sis­sa joko pu­heen­joh­ta­ja­na tai jä­se­ne­nä. Li­säk­si hä­nel­lä on ta­ka­na pit­kä ura kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa ja ki­tee­läi­sen pe­sä­pal­lon pa­ris­sa.

So­ta­kam­ree­rin ar­vo­ni­meen kuu­lu­vat kun­ni­a­kir­ja ja ar­vo­merk­ki ojen­net­tiin Timo Päi­vi­sel­le maan­puo­lus­tus­hen­ki­ses­sä ti­lai­suu­des­sa 7. hel­mi­kuu­ta.

So­ta­kam­ree­ri ar­vol­la on pit­kä his­to­ria. En­sim­mäi­set ar­vo­ni­met myön­net­tiin jo Suo­men suur­ruh­ti­nas­kun­nas­sa ja Suo­men it­se­näis­tyt­tyä pe­rin­ne on jat­ku­nut. Ny­ky­ään ar­vo­ni­men myön­tää ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ha­ke­muk­sen poh­jal­ta. Yh­teen­sä ar­vo­ni­mi on tä­hän men­nes­sä myön­net­ty 74 hen­ki­löl­le. Ki­teel­lä Timo Päi­vi­nen on kol­mas. Ai­em­mat so­ta­kam­ree­rit ovat ol­leet ni­mis­mies An­ders Ab­ra­ham Win­ter ja Ola­vi Lau­ta­mä­ki. Ni­mi­tyk­sen taus­tal­la on luul­ta­vas­ti ta­lou­den pi­toon liit­ty­vä ni­mi­tys kam­ree­ri.

Ha­ke­muk­sen ta­ka­na oli­vat Ki­tee-Seu­ra, Ki­teen Ra­ja­kil­ta ja ki­tee­läi­set re­ser­vi­läis­jär­jes­töt. Ha­ke­muk­sen laa­ti­nut Ka­ler­vo Rin­ne ker­toi liit­tä­neen­sä sii­hen 4-si­vui­sen lis­tan Timo Päi­vi­sen toi­min­nas­ta. Se si­säl­tää kor­vauk­se­ton­ta työ­tä maan­puo­lus­tuk­sen, jat­ko­so­dan muis­to­merk­kien ra­ken­ta­mi­sen ja Ra­jan pe­rin­ne­päi­vien hy­väk­si. Myös ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen ja ve­te­raa­nien pa­ris­sa hän on teh­nyt an­si­o­kas­ta työ­tä.

Ar­vo­ni­men vas­taa­not­ta­nut Timo Päi­vi­nen ko­ros­ti pu­hees­saan so­ta­his­to­ri­an tun­te­mus­ta ny­ky­ti­lan­tees­sa.

– Kan­san muis­to, tie­toi­suus ja ko­ke­mus men­nees­tä oh­ja­si kan­san mie­li­pi­tei­tä ja val­ti­on joh­don ha­ke­maan tur­vaa NA­TOn jä­se­nyy­des­tä. Tämä osoit­taa pe­rin­ne­tie­tout­ta, jota on syy­tä vaa­lia ja siir­tää seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le.

Ar­vo­ni­mes­tä hän ei ota kun­ni­aa it­sel­leen.

– Koen, et­tä tämä on kaik­kien Ki­teel­lä maan­puo­lus­tuk­sen pa­ris­sa asi­oi­ta te­ke­vien yh­tei­nen ar­vo­ni­mi. On ol­lut hie­noa saa­da ol­la ka­pel­li­mes­ta­ri­na täl­lai­ses­sa tal­koo­po­ru­kas­sa, joh­ta­mas­sa ja te­ke­mäs­sä ar­vo­kas­ta ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä maan­puo­lus­tuk­sen hen­gen, tie­don ja tah­don edis­tä­mi­sek­si.

Juh­lan ar­vo­val­tai­se­na vie­raa­na oli vii­si so­ta­kam­ree­ria: Rau­no Su­ho­nen, Aa­ro Sö­der, Jor­ma Mik­ko­nen, Tau­no Ok­sa­nen ja Ant­ti Kui­va­lai­nen. Timo Päi­vi­sen pit­kä­ai­kais­ta työ­nan­ta­jaa edus­ti­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ra­ja­var­ti­os­ton apu­lais­ko­men­ta­ja Sa­mu­li Mur­to­nen ja ra­ja­e­vers­ti evp. Tero Kaa­ki­nen.

Poh­jan­maa­lais­ten juh­la­vie­rai­den pu­heen­vuo­ron pi­tä­nyt Erk­ki Höl­sö ker­ta­si ta­pah­tu­mia, jot­ka joh­ti­vat yh­teis­työ­hön, joka on jat­ku­nut jo 12 vuot­ta. Hä­nen ja Timo Päi­vi­sen eri­tyi­nen yh­teys sel­vi­si­kin myö­hem­min, sil­lä, tais­te­li­vat­han hei­dän isän­sä jo sa­mas­sa yk­si­kös­sä, 4. Jal­ka­vä­ki­ryk­men­tis­tä.

Palaa takaisin näköislehteen

Lisää aiheesta

Kysely