JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
29.12.2020 9.49

Hallinto-oikeus ottanut sudenkaatoluvan kiireelliseen käsittelyyn

TOH­MA­JÄR­VI

Kari Sark­ki­nen

Hal­lin­to-oi­keus aset­ti Toh­ma­jär­vel­le myön­ne­tyn nel­jän su­den tap­pa­mis­lu­van toi­men­pi­de­kiel­toon viik­ko sit­ten kes­ki­viik­ko­na Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys Ta­pi­o­la-Ka­re­li­an jät­tä­män va­li­tuk­sen ta­kia. Toi­men­pi­de­kiel­toon ase­te­tun Suo­men riis­ta­kes­kuk­sen 21.12. myön­tä­män poik­keus­lu­van pe­rus­tei­na ovat lau­man tap­pa­mat koi­rat sekä tois­tu­vat pi­ha­käyn­nit.

Lu­van ha­ki­ja ja saa­ja Mika Pii­roi­nen ker­too ol­leen­sa yh­tey­des­sä hal­lin­to-oi­keu­teen, ja siel­tä on lu­vat­tu teh­dä pää­tös Ta­pi­o­lan va­li­tuk­ses­ta no­peu­te­tus­ti. Hal­lin­to-oi­keus odot­taa vie­lä riis­ta­kes­kuk­sen lau­sun­toa.

– Pää­tös­tä saa­ta­nee kui­ten­kin odo­tel­la, sil­lä hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut riis­ta­kes­kuk­sel­le kuu­kau­den ai­kaik­ku­na lau­sun­non te­koon. Toi­saal­ta pää­tös voi tul­la vaik­ka tä­nään, säh­kö­pos­tia asi­as­ta odot­ta­va Pii­roi­nen sa­noo.

– Nyt näh­dään, mikä on hal­lin­to-oi­keu­den tah­to­ti­la, hän jat­kaa to­de­ten saa­neen­sa alu­een ih­mi­sil­tä on tul­lut to­del­la pal­jon kan­nus­tus­ta asi­al­leen.

Pii­roi­nen sa­noo, et­tä hä­nen ai­em­min ha­ke­mal­laan lu­val­la on po­lii­si-, ra­ja­var­tio- ja riis­ta­vi­ra­no­mais­ten puol­to.

– Vi­ra­no­mai­set ovat mei­dän puo­lel­la. Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös on pet­ty­mys meil­le kai­kil­le, Pii­roi­nen to­te­aa. Hän ker­too jät­tä­neen­sä edus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mie­hel­le kan­te­lun hal­lin­to-oi­keu­den toi­min­nas­ta.

Pii­roi­nen ker­too ha­ke­neen­sa nel­jän su­den lu­paa va­hin­ko­pe­rus­tei­se­na. Ta­pi­o­la kat­soo va­li­tuk­ses­saan poik­keus­lu­pa­pää­tök­sen ole­van ris­ti­rii­das­sa EU:n luon­to­di­rek­tii­vin, su­si­kan­nan hoi­to­suun­ni­tel­man ja kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den ai­em­man rat­kai­sun kans­sa.

– Su­det ovat tap­pa­neet Toh­ma­jär­ven alu­eel­la seit­se­män koi­raa, jou­lu­kuus­sa niis­tä kak­si. Pi­ha­käyn­te­jä on kir­jat­tu kuu­si per päi­vä, Pii­roi­nen ker­too ti­lan­tees­ta.

Nyt Pii­roi­nen on jät­tä­nyt riis­ta­kes­kuk­sel­le lu­van yh­den su­den pois­toon.

– Tämä ei vai­kut­tai­si su­si­kan­taan. Tämä susi oli­si tar­koi­tus pois­taa va­hin­koa ai­heut­ta­vas­ta nel­jän su­den lau­mas­ta.

Kaik­ki toi­men­pi­teet su­si­lau­man kar­kot­ta­mi­sek­si pi­hoil­ta on Pii­roi­sen mu­kaan jo teh­ty. Su­sien pi­ha­käyn­te­jä tu­lee kui­ten­kin koko ajan kiih­ty­vään tah­tiin. Muun mu­as­sa Ke­mies­sä susi oli kat­sel­lut pi­hal­laan tu­pa­kal­la ol­lut­ta mies­tä sil­miin al­le kym­me­nen met­rin pääs­sä.

Vä­li­tön­tä apua on mah­dol­lis­ta saa­da ai­no­as­taan po­lii­sin an­ta­man tap­po­lu­van kaut­ta. Tämä lupa vaa­tii pai­na­vat pe­rus­teet, mut­ta sii­tä ei voi myös­kään va­lit­taa. Po­lii­si on Pii­roi­sen mu­kaan ol­lut ää­rim­mäi­sen va­ro­vai­nen lu­pien myön­tä­mi­ses­sä.

Pii­roi­sen tie­don mu­kaan Toh­ma­jär­ven alu­eel­la liik­kuu 15 su­siyk­si­löä. Niis­tä nyt pu­heen al­la ole­van nel­jän su­den lau­man li­säk­si 3-4 yk­sit­täis­tä sut­ta te­kee pi­ha­käyn­te­jä.

Malt­ti ja rau­ha ovat kui­ten­kin asi­oi­ta, joi­ta Mika Pii­roi­nen ko­ros­taa, vaik­ka ha­lu­ja jopa lait­to­muuk­siin­kin su­sien suh­teen saat­taa he­rä­tä.

– Nyt voi hel­pos­ti ta­pah­tua yli­lyön­te­jä. Toi­von to­del­la, et­tä toi­mi­taan lain mu­kaan ei­kä oi­keut­ta ote­ta omiin kä­siin.

– Mut­ta omai­suut­ta voi ja pi­tää­kin puo­lus­taa. Jos susi on kai­vau­tu­mas­sa koi­ran häk­kiin ei­kä läh­de sii­tä kar­kuun, sen voi am­pua. Sen jäl­keen on asi­as­ta teh­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti hä­tä­kes­kuk­sen kaut­ta il­moi­tus po­lii­sil­le. Tämä lau­ma ei saa hä­vi­tä jäl­jet­tö­miin, sil­lä sil­loin luon­non­suo­je­li­jat sai­si­vat sii­tä ai­het­ta vas­ta­toi­mil­leen.

Muu­al­la Suo­mes­sa su­si­lau­man am­pu­mi­seen myön­net­tiin poik­keus­lu­pa ai­em­min Haa­pa­jär­vel­le. Lupa jää­dy­tet­tiin vii­kon ku­lut­tua, kos­ka Luon­non­suo­je­lu­liit­to Ta­pi­o­lan alu­e­jär­jes­töt va­lit­ti­vat pää­tök­ses­tä. Oi­keus pai­not­ti su­sien uha­na­lai­suut­ta, ja kat­soi, et­tä su­sien am­pu­mi­nen te­ki­si va­li­tuk­sen tur­hak­si.

Palaa takaisin näköislehteen

Lisää aiheesta

Kysely