JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Viivi Klemm-Gröhn

Uutiset
25.1.2021 14.10

Viikonlopun joukko­al­tis­tu­misten jäljiltä noin sata henkilöä karanteeniin

Siun sote tie­dot­ti lau­an­tai­na 23.1. laa­jem­mis­ta al­tis­tu­mi­sis­ta Jo­en­suus­sa yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa, Ju­ko­lan päi­vä­ko­dis­sa sekä Ilo­mant­sin pe­rus­kou­lus­sa. Al­tis­tu­nei­den kar­toi­tus­ta ja yh­tey­de­not­to­ja jat­ket­tiin vii­kon­lo­pun ajan ja kaik­ki on ta­voi­tet­tu.

Uutiset
22.1.2021 12.43

Pohjois-Karjalan korona­vi­ru­se­pi­demian tilanne ennallaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­as­sa ei ole ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­viä muu­tok­sia suun­taan tai toi­seen. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 21.1. tar­kas­te­le­maan epi­de­mi­an ti­lan­net­ta sekä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­tet­tu­jen suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten riit­tä­vyyt­tä.

Uutiset
22.1.2021 12.43

Pohjois-Karjalan korona­vi­ru­se­pi­demian tilanne ennallaan

Poh­jois-Kar­ja­lan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­as­sa ei ole ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­viä muu­tok­sia suun­taan tai toi­seen. Alu­eel­li­nen ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­mä ko­koon­tui tors­tai­na 21.1. tar­kas­te­le­maan epi­de­mi­an ti­lan­net­ta sekä tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si tar­koi­tet­tu­jen suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten riit­tä­vyyt­tä.

Uutiset
22.1.2021 12.40

Kiteen terveyskeskukselle arvonimi

Siun sote – Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Suo­men Me­di­sii­na­ri­liit­to ry (SML) on an­ta­nut Ki­teen ter­veys­kes­kuk­sel­le Kan­diys­tä­väl­li­sen Ter­veys­kes­kuk­sen ar­vo­ni­men.

Uutiset
22.1.2021 12.40

Kiteen terveyskeskukselle arvonimi

Siun sote – Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kun­ta­yh­ty­mä Suo­men Me­di­sii­na­ri­liit­to ry (SML) on an­ta­nut Ki­teen ter­veys­kes­kuk­sel­le Kan­diys­tä­väl­li­sen Ter­veys­kes­kuk­sen ar­vo­ni­men.

Kokeilu toteutetaan elokuun 2012 alusta toukokuun 2024 loppuun välisenä aikana. Kokeilu kohdistuu vuosina 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeilu toteutetaan elokuun 2012 alusta toukokuun 2024 loppuun välisenä aikana. Kokeilu kohdistuu vuosina 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 9.15

Tohmajärvi valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Toh­ma­jär­vi on va­lit­tu Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön kak­si­vuo­ti­sen esi­o­pe­tuk­sen ko­kei­luun ko­kei­lu­kun­nak­si. Ko­kei­lus­sa on mu­ka­na yh­teen­sä 105 kun­taa. Osas­sa mu­ka­na ole­vis­ta kun­nis­ta jär­jes­te­tään kak­si­vuo­ti­nen esi­o­pe­tus, ja osa kun­nis­ta toi­mii verk­ko­kun­ti­na, jois­sa ei kak­si­vuo­tis­ta esi­o­pe­tus­ta jär­jes­te­tä. Toh­ma­jär­vi on va­lit­tu esi­o­pe­tus­ta jär­jes­tä­väk­si kun­nak­si.

Kokeilu toteutetaan elokuun 2012 alusta toukokuun 2024 loppuun välisenä aikana. Kokeilu kohdistuu vuosina 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kokeilu toteutetaan elokuun 2012 alusta toukokuun 2024 loppuun välisenä aikana. Kokeilu kohdistuu vuosina 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 9.15

Tohmajärvi valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi

Toh­ma­jär­vi on va­lit­tu Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön kak­si­vuo­ti­sen esi­o­pe­tuk­sen ko­kei­luun ko­kei­lu­kun­nak­si. Ko­kei­lus­sa on mu­ka­na yh­teen­sä 105 kun­taa. Osas­sa mu­ka­na ole­vis­ta kun­nis­ta jär­jes­te­tään kak­si­vuo­ti­nen esi­o­pe­tus, ja osa kun­nis­ta toi­mii verk­ko­kun­ti­na, jois­sa ei kak­si­vuo­tis­ta esi­o­pe­tus­ta jär­jes­te­tä. Toh­ma­jär­vi on va­lit­tu esi­o­pe­tus­ta jär­jes­tä­väk­si kun­nak­si.

Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta lasten ja nuorten tavoitteellisen kilpaurheilutoiminnan turvaamiseksi koronapandemian aikana. Haku on auki 15.2.2021 saakka.

Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta lasten ja nuorten tavoitteellisen kilpaurheilutoiminnan turvaamiseksi koronapandemian aikana. Haku on auki 15.2.2021 saakka.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 8.45

Koronatukea haettavissa urheiluseuroille

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on avan­nut lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­roil­le suun­na­tun toi­sen ko­ro­na-eri­tyi­sa­vus­tus­haun. Avus­tuk­sel­la py­ri­tään tur­vaa­maan seu­ro­jen toi­min­nan jat­ku­mi­nen ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na, lie­vit­tä­mään ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä sekä tur­vaa­maan las­ten ja nuor­ten ta­voit­teel­li­sen kil­pa- ja huip­pu-ur­hei­lun edel­ly­tyk­siä pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma­na poik­keu­sai­ka­na.

Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta lasten ja nuorten tavoitteellisen kilpaurheilutoiminnan turvaamiseksi koronapandemian aikana. Haku on auki 15.2.2021 saakka.

Liikunta- ja urheiluseuroilla on mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta lasten ja nuorten tavoitteellisen kilpaurheilutoiminnan turvaamiseksi koronapandemian aikana. Haku on auki 15.2.2021 saakka.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 8.45

Koronatukea haettavissa urheiluseuroille

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on avan­nut lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­seu­roil­le suun­na­tun toi­sen ko­ro­na-eri­tyi­sa­vus­tus­haun. Avus­tuk­sel­la py­ri­tään tur­vaa­maan seu­ro­jen toi­min­nan jat­ku­mi­nen ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na, lie­vit­tä­mään ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia ta­lou­del­li­sia me­ne­tyk­siä sekä tur­vaa­maan las­ten ja nuor­ten ta­voit­teel­li­sen kil­pa- ja huip­pu-ur­hei­lun edel­ly­tyk­siä pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma­na poik­keu­sai­ka­na.

Koulukuraattori Karoliina Ohvanainen ja kouluterveydenhoitaja Anne Ikonen tekevät tiivistä yhteistyötä oppilashuollossa. Monialaisessa yhteistyössä ovat mukana myös psykologi, nuorisotyöntekijät sekä opettajakunta.

Koulukuraattori Karoliina Ohvanainen ja kouluterveydenhoitaja Anne Ikonen tekevät tiivistä yhteistyötä oppilashuollossa. Monialaisessa yhteistyössä ovat mukana myös psykologi, nuorisotyöntekijät sekä opettajakunta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 8.00

Riittämätön uni useimmiten syynä nuorten jaksamisen haasteisiin

Ko­ro­na-ai­ka on ve­rot­ta­nut myös nuor­ten hy­vin­voin­tia. Vaik­ka van­han sa­non­nan mu­kaan nuo­re­na kyl­lä jak­saa, niin to­tuus on, et­tä ai­na ei jak­sa. Ko­ro­nan tuo­ma epä­var­muus nä­kyy nuo­ris­sa yk­si­löl­li­ses­ti, ei­kä kaik­kia vai­ku­tuk­sia vie­lä tie­de­tä.

Koulukuraattori Karoliina Ohvanainen ja kouluterveydenhoitaja Anne Ikonen tekevät tiivistä yhteistyötä oppilashuollossa. Monialaisessa yhteistyössä ovat mukana myös psykologi, nuorisotyöntekijät sekä opettajakunta.

Koulukuraattori Karoliina Ohvanainen ja kouluterveydenhoitaja Anne Ikonen tekevät tiivistä yhteistyötä oppilashuollossa. Monialaisessa yhteistyössä ovat mukana myös psykologi, nuorisotyöntekijät sekä opettajakunta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
22.1.2021 8.00

Riittämätön uni useimmiten syynä nuorten jaksamisen haasteisiin

Ko­ro­na-ai­ka on ve­rot­ta­nut myös nuor­ten hy­vin­voin­tia. Vaik­ka van­han sa­non­nan mu­kaan nuo­re­na kyl­lä jak­saa, niin to­tuus on, et­tä ai­na ei jak­sa. Ko­ro­nan tuo­ma epä­var­muus nä­kyy nuo­ris­sa yk­si­löl­li­ses­ti, ei­kä kaik­kia vai­ku­tuk­sia vie­lä tie­de­tä.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, oikealla, luovutti torstaina 21.1. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän loppuraportin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, oikealla, luovutti torstaina 21.1. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän loppuraportin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.1.2021 13.39

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä luovutti raportin

Sai­maan­norp­pa ja ka­las­tus -työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, ka­las­tus­neu­vos Ei­ja Kir­ja­vai­nen luo­vut­ti tors­tai­na 21.1. työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tin Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Le­päl­le.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, oikealla, luovutti torstaina 21.1. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän loppuraportin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, oikealla, luovutti torstaina 21.1. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän loppuraportin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Tuija Marienberg

Uutiset
21.1.2021 13.39

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä luovutti raportin

Sai­maan­norp­pa ja ka­las­tus -työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, ka­las­tus­neu­vos Ei­ja Kir­ja­vai­nen luo­vut­ti tors­tai­na 21.1. työ­ryh­män lop­pu­ra­por­tin Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Le­päl­le.

Uutiset
21.1.2021 11.13

Turvavälisuositus laajeni kahteen metriin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän ra­joit­ta­mis­ta. Yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set on kiel­let­ty. Ra­joi­tuk­set ovat edel­leen vält­tä­mät­tö­miä epi­de­mi­a­ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si ja ne ovat voi­mas­sa 22.2.2021 saak­ka.

Uutiset
21.1.2021 11.13

Turvavälisuositus laajeni kahteen metriin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rän ra­joit­ta­mis­ta. Yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set on kiel­let­ty. Ra­joi­tuk­set ovat edel­leen vält­tä­mät­tö­miä epi­de­mi­a­ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si ja ne ovat voi­mas­sa 22.2.2021 saak­ka.

Marko Makkonen toteuttaa moniammatillisen tiiminsä kanssa verkkovalmennusryhmiä.

Marko Makkonen toteuttaa moniammatillisen tiiminsä kanssa verkkovalmennusryhmiä.

Riitta Hakulinen

Uutiset
21.1.2021 8.14

Kokonaisvaltaista kunto- ja elämän­ta­pa­val­mennusta verkossa

Rääk­ky­läs­tä läh­töi­sin ole­va Mar­ko Mak­ko­nen pe­rus­ti vii­me vuon­na ko­ko­nais­val­tai­seen verk­ko­val­men­nuk­seen kes­kit­ty­vän Nor­dic He­alth Clu­bin yh­des­sä San­te­ri Hil­lin kans­sa. Tam­pe­reel­la ny­kyi­sin asu­va Mak­ko­nen on tä­män koko Suo­men alu­eel­la toi­mi­van yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Marko Makkonen toteuttaa moniammatillisen tiiminsä kanssa verkkovalmennusryhmiä.

Marko Makkonen toteuttaa moniammatillisen tiiminsä kanssa verkkovalmennusryhmiä.

Riitta Hakulinen

Uutiset
21.1.2021 8.14

Kokonaisvaltaista kunto- ja elämän­ta­pa­val­mennusta verkossa

Rääk­ky­läs­tä läh­töi­sin ole­va Mar­ko Mak­ko­nen pe­rus­ti vii­me vuon­na ko­ko­nais­val­tai­seen verk­ko­val­men­nuk­seen kes­kit­ty­vän Nor­dic He­alth Clu­bin yh­des­sä San­te­ri Hil­lin kans­sa. Tam­pe­reel­la ny­kyi­sin asu­va Mak­ko­nen on tä­män koko Suo­men alu­eel­la toi­mi­van yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Daibeetikon on seurattava verensokeriarvojaan säännöllisesti verensokerimittarilla. Tyypin 1 diabeteksessä hoitona on insuliinipistoshoito. Tyypin 2 diabetesta hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla, mutta tarvittaessa myös lääkehoidolla.

Daibeetikon on seurattava verensokeriarvojaan säännöllisesti verensokerimittarilla. Tyypin 1 diabeteksessä hoitona on insuliinipistoshoito. Tyypin 2 diabetesta hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla, mutta tarvittaessa myös lääkehoidolla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2021 14.00

Diabetesta sairastaa lähes puoli miljoonaa suomalaista

Di­a­be­tes­lii­ton verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan, et­tä lä­hes puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta sai­ras­taa di­a­be­tes­ta, eli kan­san­kie­les­sä so­ke­ri­tau­tia. Heis­tä noin 50 tu­han­nel­la on di­ag­noo­si­na tyyp­pi 1, ja lo­puil­la tyyp­pi 2. Tä­män li­säk­si usei­den kym­me­nien tu­han­sien ih­mis­ten ar­vi­oi­daan sai­ras­ta­van tyy­pin 2 di­a­be­tes­ta tie­tä­mät­tään.

Daibeetikon on seurattava verensokeriarvojaan säännöllisesti verensokerimittarilla. Tyypin 1 diabeteksessä hoitona on insuliinipistoshoito. Tyypin 2 diabetesta hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla, mutta tarvittaessa myös lääkehoidolla.

Daibeetikon on seurattava verensokeriarvojaan säännöllisesti verensokerimittarilla. Tyypin 1 diabeteksessä hoitona on insuliinipistoshoito. Tyypin 2 diabetesta hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla, mutta tarvittaessa myös lääkehoidolla.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2021 14.00

Diabetesta sairastaa lähes puoli miljoonaa suomalaista

Di­a­be­tes­lii­ton verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan, et­tä lä­hes puo­li mil­joo­naa suo­ma­lais­ta sai­ras­taa di­a­be­tes­ta, eli kan­san­kie­les­sä so­ke­ri­tau­tia. Heis­tä noin 50 tu­han­nel­la on di­ag­noo­si­na tyyp­pi 1, ja lo­puil­la tyyp­pi 2. Tä­män li­säk­si usei­den kym­me­nien tu­han­sien ih­mis­ten ar­vi­oi­daan sai­ras­ta­van tyy­pin 2 di­a­be­tes­ta tie­tä­mät­tään.

Hoitokoti Annalan toiminnanjohtaja Heli Haverinen antoi koronarokotuksen Leo Kivimaalle.

Hoitokoti Annalan toiminnanjohtaja Heli Haverinen antoi koronarokotuksen Leo Kivimaalle.

Riitta Hakulinen

Uutiset
20.1.2021 13.38

Koronarokotukset alkoivat hoivakodeissa

Siun sote käyn­nis­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mi­set hoi­va­ko­deis­sa täl­lä vii­kol­la. Kes­ki-Kar­ja­las­sa en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tus­paik­ka­na oli tiis­tai­na Hoi­to­ko­ti An­na­la, jos­sa ro­ko­tet­tiin myös vie­rei­sen An­na­la­ko­tien hoi­ta­jat ja asuk­kaat.

Hoitokoti Annalan toiminnanjohtaja Heli Haverinen antoi koronarokotuksen Leo Kivimaalle.

Hoitokoti Annalan toiminnanjohtaja Heli Haverinen antoi koronarokotuksen Leo Kivimaalle.

Riitta Hakulinen

Uutiset
20.1.2021 13.38

Koronarokotukset alkoivat hoivakodeissa

Siun sote käyn­nis­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mi­set hoi­va­ko­deis­sa täl­lä vii­kol­la. Kes­ki-Kar­ja­las­sa en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tus­paik­ka­na oli tiis­tai­na Hoi­to­ko­ti An­na­la, jos­sa ro­ko­tet­tiin myös vie­rei­sen An­na­la­ko­tien hoi­ta­jat ja asuk­kaat.

Lisää aiheesta

Kysely