JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.5.2024 15.00

PKS Sähkönsiirron siirtomaksuihin korotus heinäkuussa

Poh­jois-Kar­ja­lan ja Koil­lis-Sa­von alu­eel­la säh­kö­ver­kos­ta ja säh­kön­ja­ke­lus­ta vas­taa­va PKS Säh­kön­siir­to ko­rot­taa verk­ko­pal­ve­lu­mak­su­jaan, eli säh­kön­siir­to­mak­su­ja hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en.

Aladar Bayer

Uutiset
21.5.2024 14.41

Valkoposkihanhien pääjoukot jättivät Suomen

Val­ko­pos­ki­han­hien muut­to edis­tyi odo­te­tun ri­va­kas­ti hy­väs­sä myö­tä­tuu­les­sa. ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen muj­kaan viik­ko sit­ten saa­pui Suo­meen la­jin pää­jou­kot, mut­ta ohi­muut­to koil­li­seen Ve­nä­jäl­le jat­kui sa­man tien. Esi­mer­kik­si vii­kon­lo­pun muut­to­hui­pus­sa mat­ka­si han­hia yö­tä päi­vää. Nyt yli mil­joo­nai­ses­ta Ba­rent­sin­me­ren pe­si­mä­kan­nan val­ko­pos­ki­han­his­ta lie­nee Suo­mes­sa enää pie­ni vä­hem­mis­tö. Sen si­jaan Suo­men oma pie­nem­pi kan­ta on jo pe­si­mäs­sä.

Aladar Bayer

Uutiset
21.5.2024 14.41

Valkoposkihanhien pääjoukot jättivät Suomen

Val­ko­pos­ki­han­hien muut­to edis­tyi odo­te­tun ri­va­kas­ti hy­väs­sä myö­tä­tuu­les­sa. ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen muj­kaan viik­ko sit­ten saa­pui Suo­meen la­jin pää­jou­kot, mut­ta ohi­muut­to koil­li­seen Ve­nä­jäl­le jat­kui sa­man tien. Esi­mer­kik­si vii­kon­lo­pun muut­to­hui­pus­sa mat­ka­si han­hia yö­tä päi­vää. Nyt yli mil­joo­nai­ses­ta Ba­rent­sin­me­ren pe­si­mä­kan­nan val­ko­pos­ki­han­his­ta lie­nee Suo­mes­sa enää pie­ni vä­hem­mis­tö. Sen si­jaan Suo­men oma pie­nem­pi kan­ta on jo pe­si­mäs­sä.

Uutiset
21.5.2024 13.09

Vilkku jäi päälle, törmäsi sivusta tulevaan

Tiis­tai­na Ki­teen Pu­hok­sen­tiel­lä kel­lo 10.40 ai­kaan pa­ket­ti­au­to tör­mä­si 50 km/h alu­eel­la pi­has­ta läh­te­neen hen­ki­lö­au­ton kyl­keen. Pa­ket­ti­au­ton vilk­ku oli lii­ken­neym­py­räs­tä pois­tut­ta­es­sa jää­nyt epä­huo­mi­os­sa pääl­le, ja oli näyt­tä­nyt sil­tä, et­tä pa­ket­ti­au­to oli­si ol­lut kään­ty­mäs­sä pi­haan. On­net­to­muu­sa­jo­neu­vot tuk­ki­vat toi­sen ajo­kais­tan.

Uutiset
21.5.2024 13.09

Vilkku jäi päälle, törmäsi sivusta tulevaan

Tiis­tai­na Ki­teen Pu­hok­sen­tiel­lä kel­lo 10.40 ai­kaan pa­ket­ti­au­to tör­mä­si 50 km/h alu­eel­la pi­has­ta läh­te­neen hen­ki­lö­au­ton kyl­keen. Pa­ket­ti­au­ton vilk­ku oli lii­ken­neym­py­räs­tä pois­tut­ta­es­sa jää­nyt epä­huo­mi­os­sa pääl­le, ja oli näyt­tä­nyt sil­tä, et­tä pa­ket­ti­au­to oli­si ol­lut kään­ty­mäs­sä pi­haan. On­net­to­muu­sa­jo­neu­vot tuk­ki­vat toi­sen ajo­kais­tan.

Marraskuussa Niiralassa rajan yli tuli iso joukko ihmisiä polkupyörillä. Arkistokuva.

Marraskuussa Niiralassa rajan yli tuli iso joukko ihmisiä polkupyörillä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.5.2024 10.17

Hallitukselta esitys rajatur­val­li­suus­laiksi

Hal­li­tus on 21.5.2024 an­ta­nut esi­tyk­sen edus­kun­nal­le laik­si vä­li­ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Lail­la va­rau­dut­tai­si vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Marraskuussa Niiralassa rajan yli tuli iso joukko ihmisiä polkupyörillä. Arkistokuva.

Marraskuussa Niiralassa rajan yli tuli iso joukko ihmisiä polkupyörillä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.5.2024 10.17

Hallitukselta esitys rajatur­val­li­suus­laiksi

Hal­li­tus on 21.5.2024 an­ta­nut esi­tyk­sen edus­kun­nal­le laik­si vä­li­ai­kai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon tor­ju­mi­sek­si. Lail­la va­rau­dut­tai­si vä­li­neel­lis­te­tyn maa­han­tu­lon va­ka­vim­piin ti­lan­tei­siin.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.35

Pakaste­kui­vaus­lai­toksen hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti Pu­hos­hal­liin ra­ken­net­ta­van pa­kas­te­kui­vaus­lai­tok­sen han­ke­suun­ni­tel­man, jon­ka alus­ta­va kus­tan­nu­sar­vio on 2 073 000 eu­roa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.35

Pakaste­kui­vaus­lai­toksen hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa

Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti Pu­hos­hal­liin ra­ken­net­ta­van pa­kas­te­kui­vaus­lai­tok­sen han­ke­suun­ni­tel­man, jon­ka alus­ta­va kus­tan­nu­sar­vio on 2 073 000 eu­roa.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.31

Halttunen Pohjois-Karjalan työllisyysalueen lautakuntaan

Ki­teen Kau­pun­gin­val­tuus­to ni­me­ää Poh­jois-Kar­ja­lan työl­li­syy­sa­lu­een lau­ta­kun­taan Ki­teen kau­pun­gin edus­ta­jak­si ja jä­se­nek­si San­na Halt­tu­sen ja hä­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­sek­si va­ra­jä­se­nek­si Sini Tö­rö­sen.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.31

Halttunen Pohjois-Karjalan työllisyysalueen lautakuntaan

Ki­teen Kau­pun­gin­val­tuus­to ni­me­ää Poh­jois-Kar­ja­lan työl­li­syy­sa­lu­een lau­ta­kun­taan Ki­teen kau­pun­gin edus­ta­jak­si ja jä­se­nek­si San­na Halt­tu­sen ja hä­nel­le hen­ki­lö­koh­tai­sek­si va­ra­jä­se­nek­si Sini Tö­rö­sen.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.26

Valtuusto hyväksyi viisi vuotta vanhan aloitteen

Ki­teen tek­ni­nen lau­ta­kun­ta sai maa­lis­kuus­sa 2019 kä­si­tel­tä­väk­seen val­tuus­to­a­loit­teen muo­vi­jät­teen ke­räyk­ses­tä. Maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi tä­män vii­si vuot­ta sit­ten saa­dun val­tuus­to­a­loit­teen ja mer­kit­si sen lop­puun kä­si­tel­lyk­si.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.5.2024 9.26

Valtuusto hyväksyi viisi vuotta vanhan aloitteen

Ki­teen tek­ni­nen lau­ta­kun­ta sai maa­lis­kuus­sa 2019 kä­si­tel­tä­väk­seen val­tuus­to­a­loit­teen muo­vi­jät­teen ke­räyk­ses­tä. Maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan Ki­teen kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi tä­män vii­si vuot­ta sit­ten saa­dun val­tuus­to­a­loit­teen ja mer­kit­si sen lop­puun kä­si­tel­lyk­si.

Pyöreitä vuosia täyttänyt valtuutettu Soile Luukkainen (kesk.) otti vastaan syntymäpäiväonnittelut valtuuston puheenjohtaja Jouni Martiskinilta (sd.) ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä.

Pyöreitä vuosia täyttänyt valtuutettu Soile Luukkainen (kesk.) otti vastaan syntymäpäiväonnittelut valtuuston puheenjohtaja Jouni Martiskinilta (sd.) ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.5.2024 8.30

Työllisyys- ja soteasiat valtuuston käsittelyssä

TE-pal­ve­lut 2024-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun kuu­lu­va työl­li­syy­soh­jel­ma pu­hut­ti Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tos­sa. Uu­dis­tuk­sen myö­tä TE-pal­ve­lut siir­ty­vät val­ti­ol­ta kun­tien vas­tuul­le, jo­ten työl­li­syy­soh­jel­man laa­ti­mi­nen on ajan­koh­tais­ta. Oh­jel­mas­sa on ku­vat­tu tu­le­via la­ki­muu­tok­sia ja avat­tu uu­dis­tus­ta.

Pyöreitä vuosia täyttänyt valtuutettu Soile Luukkainen (kesk.) otti vastaan syntymäpäiväonnittelut valtuuston puheenjohtaja Jouni Martiskinilta (sd.) ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä.

Pyöreitä vuosia täyttänyt valtuutettu Soile Luukkainen (kesk.) otti vastaan syntymäpäiväonnittelut valtuuston puheenjohtaja Jouni Martiskinilta (sd.) ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.5.2024 8.30

Työllisyys- ja soteasiat valtuuston käsittelyssä

TE-pal­ve­lut 2024-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun kuu­lu­va työl­li­syy­soh­jel­ma pu­hut­ti Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­tos­sa. Uu­dis­tuk­sen myö­tä TE-pal­ve­lut siir­ty­vät val­ti­ol­ta kun­tien vas­tuul­le, jo­ten työl­li­syy­soh­jel­man laa­ti­mi­nen on ajan­koh­tais­ta. Oh­jel­mas­sa on ku­vat­tu tu­le­via la­ki­muu­tok­sia ja avat­tu uu­dis­tus­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.5.2024 13.58

Kaksi soveltu­vuu­sar­vi­ointiin Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­joh­tajaksi

Toh­ma­jär­vel­lä haus­sa ol­lee­seen va­ki­nai­seen si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 17 ha­ki­jaa, jois­ta 7 haas­ta­tel­tiin vii­me vii­kon tors­tai­na ja per­jan­tai­na.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.5.2024 13.58

Kaksi soveltu­vuu­sar­vi­ointiin Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­joh­tajaksi

Toh­ma­jär­vel­lä haus­sa ol­lee­seen va­ki­nai­seen si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­kaan tuli mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 17 ha­ki­jaa, jois­ta 7 haas­ta­tel­tiin vii­me vii­kon tors­tai­na ja per­jan­tai­na.

Fanni tunnelmapuiston avajaisissa oli vilkasta.

Fanni tunnelmapuiston avajaisissa oli vilkasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2024 12.44

Fanni tunnelmapuisto avautui kesäisessä säässä

Fan­ni tun­ne­tai­to­puis­ton ke­sä­kau­den ava­jai­set sai­vat lau­an­tai­na upe­at puit­teet au­rin­koi­sen ja läm­pöi­sen sään myö­tä. MLL Ki­teen väki oli suun­ni­tel­lut ava­jais­päi­vän jo va­pul­le, mut­ta tal­vi piti vie­lä alu­et­ta ot­tees­saan sen ver­ran, et­tä esi­mer­kik­si tur­va-alus­ta oli tuol­loin vie­lä jääs­sä.

Fanni tunnelmapuiston avajaisissa oli vilkasta.

Fanni tunnelmapuiston avajaisissa oli vilkasta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
20.5.2024 12.44

Fanni tunnelmapuisto avautui kesäisessä säässä

Fan­ni tun­ne­tai­to­puis­ton ke­sä­kau­den ava­jai­set sai­vat lau­an­tai­na upe­at puit­teet au­rin­koi­sen ja läm­pöi­sen sään myö­tä. MLL Ki­teen väki oli suun­ni­tel­lut ava­jais­päi­vän jo va­pul­le, mut­ta tal­vi piti vie­lä alu­et­ta ot­tees­saan sen ver­ran, et­tä esi­mer­kik­si tur­va-alus­ta oli tuol­loin vie­lä jääs­sä.

Kaupparinteen edustalla oli markkinameininki.

Kaupparinteen edustalla oli markkinameininki.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.5.2024 10.30

70-vuotiaan Kaupparinteen kesäkausi käynnistyi Keväthulinoilla

Rääk­ky­län tut­tu rau­ta­kaup­pa Kaup­pa­rin­ne täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 70 vuot­ta. Yri­tyk­sen mai­nos­lau­se "Enem­män kuin rau­ta­kaup­pa", ker­too olen­nai­sen.

Kaupparinteen edustalla oli markkinameininki.

Kaupparinteen edustalla oli markkinameininki.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.5.2024 10.30

70-vuotiaan Kaupparinteen kesäkausi käynnistyi Keväthulinoilla

Rääk­ky­län tut­tu rau­ta­kaup­pa Kaup­pa­rin­ne täyt­tää ku­lu­va­na vuon­na 70 vuot­ta. Yri­tyk­sen mai­nos­lau­se "Enem­män kuin rau­ta­kaup­pa", ker­too olen­nai­sen.

Urheilu
20.5.2024 9.38

Naisille tappio toisessa kotimatsissa

Voi­tok­kaas­ti sar­ja­kau­ten­sa avan­nut Ki­Pan nais­ten jouk­kue ei on­nis­tu­nut kar­tut­ta­maan pis­te­ti­li­ään toi­ses­sa ko­ti­pe­lis­sään. Sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä vie­rail­lut Kan­nuk­sen Ura vei kaik­ki kol­me sar­ja­pis­tet­tä mu­ka­naan Poh­jan­maal­le lu­ke­min 0-2 (4-9, 8-10).

Urheilu
20.5.2024 9.38

Naisille tappio toisessa kotimatsissa

Voi­tok­kaas­ti sar­ja­kau­ten­sa avan­nut Ki­Pan nais­ten jouk­kue ei on­nis­tu­nut kar­tut­ta­maan pis­te­ti­li­ään toi­ses­sa ko­ti­pe­lis­sään. Sun­nun­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä vie­rail­lut Kan­nuk­sen Ura vei kaik­ki kol­me sar­ja­pis­tet­tä mu­ka­naan Poh­jan­maal­le lu­ke­min 0-2 (4-9, 8-10).

Leikkimielisen yleisurheilukisan järjestäjien toiveena on, että mahdollisimman moni lapsi saisi kokea liikuntakärpäsen puraisun. Hutsin kentän heittopaikan vilskeestä päätellen tässä myös onnistuttiin.

Leikkimielisen yleisurheilukisan järjestäjien toiveena on, että mahdollisimman moni lapsi saisi kokea liikuntakärpäsen puraisun. Hutsin kentän heittopaikan vilskeestä päätellen tässä myös onnistuttiin.

Jouko Väistö

Urheilu
20.5.2024 9.16

Leikkimielinen kesäkisa keräsi Hutsiin liki 130 lasta

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den ja Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan vii­me vii­kon tors­tai­na jär­jes­tä­mä­nä leik­ki­mie­li­nen ylei­sur­hei­lu­ki­sa sai lap­set ja hei­dän tu­ki­jouk­kon­sa hy­vin liik­keel­le.

Leikkimielisen yleisurheilukisan järjestäjien toiveena on, että mahdollisimman moni lapsi saisi kokea liikuntakärpäsen puraisun. Hutsin kentän heittopaikan vilskeestä päätellen tässä myös onnistuttiin.

Leikkimielisen yleisurheilukisan järjestäjien toiveena on, että mahdollisimman moni lapsi saisi kokea liikuntakärpäsen puraisun. Hutsin kentän heittopaikan vilskeestä päätellen tässä myös onnistuttiin.

Jouko Väistö

Urheilu
20.5.2024 9.16

Leikkimielinen kesäkisa keräsi Hutsiin liki 130 lasta

Ki­teen Ur­hei­li­joi­den ja Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan vii­me vii­kon tors­tai­na jär­jes­tä­mä­nä leik­ki­mie­li­nen ylei­sur­hei­lu­ki­sa sai lap­set ja hei­dän tu­ki­jouk­kon­sa hy­vin liik­keel­le.

Uutiset
20.5.2024 7.58

Maastopaloja Kiteellä ja Tohmajärvellä

Kis­ko­pyö­rä­kai­vin­ko­ne oli lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä Toh­ma­jär­vel­lä Pit­kä­kan­kaan­tien koh­dal­la rai­vaa­mas­sa ra­dan vart­ta, kun sen rai­vaus­leik­ku­ris­ta len­si ki­pi­nä maas­toon. Kui­va maas­to syt­tyi pa­la­maan. Ko­neen kul­jet­ta­ja sai ra­jat­tua pa­loa kah­del­la kä­si­sam­mut­ti­mel­la sekä ho­sal­la. Pe­las­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi pa­lo­a­lu­een ja sen ym­pä­ris­tön kas­te­lu. Maas­toa eh­ti pa­laa noin vii­si aa­ria.

Uutiset
20.5.2024 7.58

Maastopaloja Kiteellä ja Tohmajärvellä

Kis­ko­pyö­rä­kai­vin­ko­ne oli lau­an­tai­na aa­mu­päi­väl­lä Toh­ma­jär­vel­lä Pit­kä­kan­kaan­tien koh­dal­la rai­vaa­mas­sa ra­dan vart­ta, kun sen rai­vaus­leik­ku­ris­ta len­si ki­pi­nä maas­toon. Kui­va maas­to syt­tyi pa­la­maan. Ko­neen kul­jet­ta­ja sai ra­jat­tua pa­loa kah­del­la kä­si­sam­mut­ti­mel­la sekä ho­sal­la. Pe­las­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi pa­lo­a­lu­een ja sen ym­pä­ris­tön kas­te­lu. Maas­toa eh­ti pa­laa noin vii­si aa­ria.

Uutiset
20.5.2024 7.55

Raju ulosajo Heinsyrjäntiellä

Ki­teel­lä Hein­syr­jän­tiel­lä sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain lau­an­tai­aa­mu­na. On­net­to­muus syn­tyi kun hen­ki­lö­au­to jou­tui väis­tä­mään hir­veä suo­ral­la tie­pät­käl­lä. Väis­tö­liik­keen joh­dos­ta au­to ajau­tui ulos tiel­tä, tör­mä­si kor­ke­aan pen­ger­mään, jos­ta ajo­neu­vo kim­mah­ti puu­ta vas­ten, pyö­räh­ti ka­ton kaut­ta ym­pä­ri ja jäi tien pen­kal­le pyö­ril­leen. Vauh­tia on­net­to­muus­het­kel­lä hen­ki­lö­au­tol­la oli noin 80 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Hen­ki­lö­au­tos­sa oli kak­si hen­ki­löä jois­ta toi­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti. Mo­lem­mat kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon Jo­en­suun kes­kus­sai­raa­laan, jos­ta toi­nen osal­li­nen kul­je­tet­tiin jat­ko­kul­je­tuk­se­na Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­seen kes­kus­sai­raa­laan.

Uutiset
20.5.2024 7.55

Raju ulosajo Heinsyrjäntiellä

Ki­teel­lä Hein­syr­jän­tiel­lä sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus var­hain lau­an­tai­aa­mu­na. On­net­to­muus syn­tyi kun hen­ki­lö­au­to jou­tui väis­tä­mään hir­veä suo­ral­la tie­pät­käl­lä. Väis­tö­liik­keen joh­dos­ta au­to ajau­tui ulos tiel­tä, tör­mä­si kor­ke­aan pen­ger­mään, jos­ta ajo­neu­vo kim­mah­ti puu­ta vas­ten, pyö­räh­ti ka­ton kaut­ta ym­pä­ri ja jäi tien pen­kal­le pyö­ril­leen. Vauh­tia on­net­to­muus­het­kel­lä hen­ki­lö­au­tol­la oli noin 80 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Hen­ki­lö­au­tos­sa oli kak­si hen­ki­löä jois­ta toi­nen louk­kaan­tui va­ka­vas­ti. Mo­lem­mat kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon Jo­en­suun kes­kus­sai­raa­laan, jos­ta toi­nen osal­li­nen kul­je­tet­tiin jat­ko­kul­je­tuk­se­na Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­seen kes­kus­sai­raa­laan.

Uutiset
20.5.2024 7.27

Poliisi pyytää havaintoja mahdollisesti polkupyöräilijään törmänneestä autoilijasta

Po­lii­si tut­kii epäil­tyä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mis­ta ja lii­ken­ne­pa­koa Ki­teel­lä. Hä­tä­kes­kuk­seen il­moi­tet­tiin, et­tä Ki­teel­lä oli per­jan­tai-il­ta­na klo 22 jäl­keen löy­det­ty pol­ku­pyö­räi­li­jä ma­kaa­mas­ta maas­ta Ki­teen­tie 26 koh­dal­la. Po­lii­sin tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä pai­kal­la teh­ty­jen ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la on syy­tä epäil­lä, et­tä pol­ku­pyö­räi­li­jä on jou­tu­nut hen­ki­lö­au­ton tö­näi­se­mäk­si, jos­ta syys­tä hän on kaa­tu­nut. Pol­ku­pyö­räi­li­jä oli louk­kaan­tu­nut, mut­ta ei va­ka­vas­ti.

Uutiset
20.5.2024 7.27

Poliisi pyytää havaintoja mahdollisesti polkupyöräilijään törmänneestä autoilijasta

Po­lii­si tut­kii epäil­tyä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mis­ta ja lii­ken­ne­pa­koa Ki­teel­lä. Hä­tä­kes­kuk­seen il­moi­tet­tiin, et­tä Ki­teel­lä oli per­jan­tai-il­ta­na klo 22 jäl­keen löy­det­ty pol­ku­pyö­räi­li­jä ma­kaa­mas­ta maas­ta Ki­teen­tie 26 koh­dal­la. Po­lii­sin tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä pai­kal­la teh­ty­jen ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la on syy­tä epäil­lä, et­tä pol­ku­pyö­räi­li­jä on jou­tu­nut hen­ki­lö­au­ton tö­näi­se­mäk­si, jos­ta syys­tä hän on kaa­tu­nut. Pol­ku­pyö­räi­li­jä oli louk­kaan­tu­nut, mut­ta ei va­ka­vas­ti.

Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.5.2024 11.16

KiPa taipui voiman edessä

Ki­teen Pal­lo ei ole on­nis­tu­nut voit­ta­maan Vim­pe­lin Ve­toa run­ko­sar­jas­sa pit­kään, pit­kään ai­kaan. Edel­li­nen voit­to on tou­ko­kuul­ta 2009, jol­loin lop­pu­nu­me­rot Ran­ta­ken­täl­lä oli­vat 2-1.

Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vimpeli hallitsee kotikentällään pallon lyömisen jokeen, mutta onnistuu se kentän puhkominen vieraskentälläkin. Kuvamme tilanne toistui perjantaina turhan usein. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
18.5.2024 11.16

KiPa taipui voiman edessä

Ki­teen Pal­lo ei ole on­nis­tu­nut voit­ta­maan Vim­pe­lin Ve­toa run­ko­sar­jas­sa pit­kään, pit­kään ai­kaan. Edel­li­nen voit­to on tou­ko­kuul­ta 2009, jol­loin lop­pu­nu­me­rot Ran­ta­ken­täl­lä oli­vat 2-1.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kiteen Eläkkeensaajien ryhmä avasi taajama-alueen ensimmäisen viralliset mitat täyttävän pétanque-kentän bocciapelillään.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.41

Hoivakodin takapihalle valmistui yleinen petankki- tai bocciakenttä

Boc­cia ja pétan­que eli suo­ma­lai­sit­tain pe­tank­ki on­nis­tu­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa ai­van sitä var­ten ra­ken­ne­tul­la ken­täl­lä. Kent­tä löy­tyy Ki­teen Hoi­va­ko­din ta­kaa ja sen sin­ne ra­ken­si­vat hoi­va­ko­dil­la oh­jaa­ja­na toi­mi­va Kari Lei­no­nen yh­des­sä Ki­teen Eläk­keen­saa­jien tal­koo­lais­ten Vesa Par­vi­ai­sen ja Kau­ko Vä­ke­väi­sen kans­sa. Apua ra­ken­ta­jat sai­vat Ki­teen kau­pun­gil­ta, joka toi­mit­ti pai­kal­le ki­vi­tuh­kat sekä Koi­vi­kon Kar­ta­nol­ta, jos­ta ken­tän poh­ja käy­tiin ta­soit­ta­mas­sa tie­kar­hul­la ja Kam­ma­rin Kirp­pik­sel­tä, jos­ta saa­tiin tar­peet ken­tän­hoi­to­har­jaan. Li­säk­si Lei­no­nen lah­joit­ti ken­tän tar­pei­siin puu­ta­va­rat.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Veini Turunen toi kuuden kilon sammuttimensa Antti Hiltusen ja Juha Hiltusen tarkastettaviksi. Turusen mukaan nyt on viimeinen tarkastus tälle sammuttimelle, kun laitteen ikä ylittää ensi vuonna kymmenen vuoden rajapyykin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.5.2024 16.13

Sammutin­tar­kas­tajalla vilkas päivä

Kä­si­sam­mut­ti­mien tar­kas­tus on teh­tä­vä vuo­den vä­lein, jos sitä säi­ly­te­tään pai­kas­sa, jos­sa lai­te on alt­tii­na sam­mut­ti­men toi­min­ta­kun­toon vai­kut­ta­vil­le te­ki­jöil­le ku­ten kos­teu­del­le, tä­ri­näl­le, läm­pö­ti­lo­jen vaih­te­lul­le tai pak­ka­sel­le. Siis esi­mer­kik­si ve­nei­den, au­to­jen ja työ­ko­nei­den sam­mut­ti­met tu­lee tar­kas­taa ker­ran vuo­des­sa. Ki­teel­lä täl­lai­nen tar­kas­tus mah­dol­lis­tui Lä­hi­Ta­pi­o­la Idän kus­tan­ta­ma­na ja pul­la­kah­vien kera vii­me tors­tai­na. Vuo­den vä­lein sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tuk­seen tuo­vat sai­vat myös il­mais­ta pal­ve­lua, sil­lä vii­mek­si va­kuu­tu­syh­ti­ön pi­has­sa ol­tiin sa­mal­la asi­al­la mel­ko tark­kaan vuo­si sit­ten.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Armi Repo ja Jonna Pellikka johdattivat Kiteen Pride-kulkueen torille.

Mirja Hurskainen

Uutiset
16.5.2024 16.44

Kitee kuuluu kaikille!

Täl­lai­set huu­dot rai­kui­vat Ki­teen kes­kus­tas­sa Pride-kul­ku­een ede­tes­sä Ki­teen­tie­tä pit­kin kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä. Kul­kue jär­jes­tet­tiin Ki­teel­lä nyt tois­ta ker­taa. Sen jär­jes­te­lyis­tä vas­ta­si­vat Ri­ve­ria Ki­tee, et­si­vä nuo­ri­so­työ Ki­teel­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Seta ry.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Uutiset
16.5.2024 13.08

Terveysteknologian innovaatio voitti Start Me Up 2024 -liikeideakilpailun - Narskuttelu voitti Kiteellä ja Hirsiässät Tohmajärvellä

Vi­tal­Signs Oy:n ter­veys­tek­no­lo­gi­an in­no­vaa­tio, Res­pon­se 1.0 di­ag­nos­tiik­ka­lai­te on voit­ta­nut Bu­si­ness Jo­en­suu Oy:n Start Me Up 2024 -lii­kei­de­a­kil­pai­lun. Äly­lai­te mit­taa ja ana­ly­soi lu­kui­sia ke­hon bi­o­sig­naa­le­ja ja tar­jo­aa käyt­tä­jäl­leen, ku­ten lää­kä­ril­le, to­den­nä­köi­siä di­ag­noo­se­ja ja eh­do­tuk­sia so­vel­tu­vik­si jat­ko­tut­ki­muk­sik­si yh­del­lä tut­ki­mus­toi­men­pi­teel­lä käyt­tä­en yh­tä lai­tet­ta.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Aino Rahunen on ollut Zonta-organisaatiossa mukana 24 vuotta, Heljä Laaksolla vuosia on kertynyt jo 34.

Mervi Venäläinen

Uutiset
16.5.2024 11.41

Zontien työ nähtävillä Tohmajärven kirjastossa

Yli 100-vuo­ti­as maa­il­man­laa­jui­nen Zon­ta-or­ga­ni­saa­tio te­kee työ­tä yli 60 maas­sa. Jä­se­niä on kaik­ki­aan 28 000, jois­ta Suo­men ja Vi­ron yh­tei­sen Pii­ri 20:n jä­se­nyh­dis­tyk­siin kuu­luu 1 000.

Urheilu
16.5.2024 10.34

Ruppovaarassa suunnistettiin lämpenevässä säässä

Tal­vi­nen kyl­myys an­toi vii­mein hiu­kan pe­rik­si, kun suun­nis­ta­jat läh­ti­vät ras­ti­jah­tiin Rup­po­vaa­ran met­siin maa­nan­tai­na 13.5. il­ta­ras­teil­la. Kau­den al­ku­puo­len ilois­ta tun­nel­maa oli ha­vait­ta­vis­sa, kun 69 har­ras­ta­jaa ko­koon­tui naut­ti­maan hy­vä­kul­kui­sis­ta met­sis­tä.

Urheilu
16.5.2024 10.34

Ruppovaarassa suunnistettiin lämpenevässä säässä

Tal­vi­nen kyl­myys an­toi vii­mein hiu­kan pe­rik­si, kun suun­nis­ta­jat läh­ti­vät ras­ti­jah­tiin Rup­po­vaa­ran met­siin maa­nan­tai­na 13.5. il­ta­ras­teil­la. Kau­den al­ku­puo­len ilois­ta tun­nel­maa oli ha­vait­ta­vis­sa, kun 69 har­ras­ta­jaa ko­koon­tui naut­ti­maan hy­vä­kul­kui­sis­ta met­sis­tä.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2024 10.20

KiPa haki makean voiton Imatralta

Joo­na Leh­tis­tä on har­voin näh­ty ko­tiu­tus­teh­tä­vis­sä. Tiis­tai­na näh­tiin, kun KiPa pis­täy­tyi Imat­ral­la IPV:n vie­raa­na. Hän jär­jes­ti avaus­jak­son 3-4 -voit­to­juok­sun si­joit­ta­mal­la nel­jän­nen ta­soit­ta­val­la lyön­tin­sä kak­kos­kop­pa­ri Joo­na Si­ki­ön eteen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Joona Lehtinen pelasi vahvan lukkaripelin ja sen päälle onnistui myös mailan varressa lyöden avausjakson voittojuoksun. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
16.5.2024 10.20

KiPa haki makean voiton Imatralta

Joo­na Leh­tis­tä on har­voin näh­ty ko­tiu­tus­teh­tä­vis­sä. Tiis­tai­na näh­tiin, kun KiPa pis­täy­tyi Imat­ral­la IPV:n vie­raa­na. Hän jär­jes­ti avaus­jak­son 3-4 -voit­to­juok­sun si­joit­ta­mal­la nel­jän­nen ta­soit­ta­val­la lyön­tin­sä kak­kos­kop­pa­ri Joo­na Si­ki­ön eteen.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Uutiset
15.5.2024 15.00

Poliisi selvittää Kiteenjärvestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä

Tiis­tai­na kel­lo 17 ai­koi­hin pe­las­tus­lai­tos sai ve­si­pe­las­tus­hä­ly­tyk­sen Ki­teen Ky­tän­nie­men­sil­lal­le. Teh­tä­vään osal­lis­tui myös po­lii­si.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Tohmajärven Eläkeensaajat ry:n puheenjohtaja Pirketta Heinonen esitti Merja Mäkisalo-Ropposelle kutsun tulla uudestaan, kunhan asiat etenevät ja on uutta kerrottavaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.5.2024 13.42

Mäkisalo-Ropponen haluaisi edetä palvelu­verk­ko­a­siassa nopeasti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue Siun so­ten alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen vie­rai­li Toh­ma­jär­ven Eläk­keen­saa­jien ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa kuu­lu­mi­sia Siun so­tes­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
15.5.2024 13.04

Rääkkylän kunnanhallitus valitsi koeasujan

Rääk­ky­län kun­nan­hal­li­tus va­lit­si ko­kouk­ses­saan asuk­kaan ko­ea­su­mi­sen kam­pan­jaan­sa. Va­li­tuik­si tuli Ei­ja-Kat­rii­na Uu­si-Tark­ka. Kun­nan­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tä va­li­tun ko­ea­su­jan kans­sa so­vi­taan asu­mi­sen kes­tos­ta, ko­ea­su­mi­sen nä­ky­vyy­den to­teu­tuk­ses­ta ja sen ar­vi­oin­nis­ta sekä muis­ta sen kal­tai­sis­ta sei­kois­ta, jot­ta kun­nan ja ko­ea­su­jan ta­voit­teet ovat yh­te­ne­väi­set ja jot­ta asu­mis­ko­kei­lus­ta jää po­si­tii­vi­set kä­si­tyk­set mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.5.2024 11.42

KiPan pojat järjestivät Antti Tokkarin suojateille kylmän kyydin

Isoi­hin ot­si­koi­hin luk­ka­ri­na ja ny­kyi­sin Ruu­dun pe­sä­pal­lo­a­si­an­ti­ja­na toi­mi­van Ant­ti Tok­ka­rin joh­ta­ma Nur­mon Jy­myn nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue jou­tui tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä kyl­mään kyy­tiin.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet Topias Kaksonen ja Juho Sorvi juhlivat näyttävästi valkolakkiaan. Topias tyhjensi täyden ruletin ja Juho löi kunnarin tyhjään kenttään. Kuvat: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
15.5.2024 11.42

KiPan pojat järjestivät Antti Tokkarin suojateille kylmän kyydin

Isoi­hin ot­si­koi­hin luk­ka­ri­na ja ny­kyi­sin Ruu­dun pe­sä­pal­lo­a­si­an­ti­ja­na toi­mi­van Ant­ti Tok­ka­rin joh­ta­ma Nur­mon Jy­myn nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue jou­tui tiis­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä kyl­mään kyy­tiin.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
15.5.2024 11.10

Kaupun­gin­joh­tajalle 2 500 euron kertapalkkio BIOTER-hankkeen taustatyöstä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to on käy­nyt vuo­sit­tai­sen ke­hi­tys­kes­kus­te­lun kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa. Kes­kus­te­lun poh­jal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus on päät­tä­nyt 2 500 eu­ron ker­ta­palk­ki­on mak­sa­mi­ses­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sel­le.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli mm. kilpailutusasioita sekä kaupunginjohtajalle maksettava kertapalkkio. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Talous
15.5.2024 11.10

Kaupun­gin­joh­tajalle 2 500 euron kertapalkkio BIOTER-hankkeen taustatyöstä

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to on käy­nyt vuo­sit­tai­sen ke­hi­tys­kes­kus­te­lun kau­pun­gin­joh­ta­jan kans­sa. Kes­kus­te­lun poh­jal­ta kau­pun­gin­hal­li­tus on päät­tä­nyt 2 500 eu­ron ker­ta­palk­ki­on mak­sa­mi­ses­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hir­vo­sel­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Viime keväänä perheiden illassa keskityttiin sanoihin ja lukemiseen. Tämän vuoden teemana on luonto. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
15.5.2024 10.00

Maanantaina vietetään Perheiden iltaa Tohmajärvellä

Per­hei­den il­taa vie­te­tään jäl­leen en­si maa­nan­tai­na Toh­ma­jär­vel­lä si­vis­tys­kes­kus Ah­jon pi­ha­pii­ris­sä ja si­sä­ti­lois­sa. Toi­min­nal­li­seen il­ta­ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja lu­vas­sa on mo­nen­lais­ta mu­ka­vaa puu­haa lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päättäjät olivat tohmajärveläisten grillattavana paikkakunnan sote-asioita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 16.59

Keskustelu Tohmajärvellä: Peruster­vey­den­huolto kuntoon ja henkilökunnan ammattitaito kohdennettava oikein

Jää­kö Toh­ma­jär­vel­le enää ter­vey­sa­se­maa? On­ko se "liik­ku­va pal­ve­lu" sitä, et­tä pal­ve­lu tuo­daan jol­la­kin asun­to­au­tol­la ky­läl­le tai se on saa­ta­vis­sa tiet­tyi­nä päi­vi­nä jos­sa­kin pa­lo­a­se­man nurk­ka­huo­nees­sa?

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Valkoposkihanhien muuton ennustetaan kiihtyvän näinä päivinä. Arkistokuva

Päivi Lievonen

Uutiset
14.5.2024 13.40

Valkoposkihanhien kaikkien aikojen kovin muuttoryntäys maanantaina

ELY-kes­kus­ten tie­dot­teen mu­kaan vii­mei­sim­män vii­kon ai­ka­na val­ko­pos­ki­han­hien muu­tos­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon. Vii­me vii­kon ko­lea luo­teis­vir­taus ei täy­sin py­säyt­tä­nyt muut­ta­via val­ko­pos­ki­han­hia, sil­lä Bird­Li­fe Suo­men Tii­ra-lin­tu­tie­to­pal­ve­lun mu­kaan 9.5. Por­voon Sö­ders­kä­ril­lä ha­vait­tiin lä­hes 30 000 muut­ta­vaa han­hea, jois­ta val­ta­o­sa oli val­ko­pos­ki­han­hia. Seu­raa­va isom­pi muut­to ko­et­tiin äi­tien­päi­vä­nä 12.5., täl­löin Sa­von­lin­nan Iso Aap­ra­min­saa­res­sa las­ket­tiin 36 000 han­hea, jois­ta 21 000 mää­ri­tel­tiin val­ko­pos­ki­han­hik­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.5.2024 12.47

Kevään uudet ylioppilaat

Tänä ke­vää­nä Ki­teen lu­ki­os­sa saa la­kin 48 uut­ta yli­op­pi­las­ta ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa 13 uut­ta yli­op­pi­las­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Tiia-Riina Lintumäki-Karhapää ja Kaisa Leskinen toivovat hankkeessa syntyvän uusi, pysyvä toimintamalli. Hankkeen esitteitä on saatavilla mm. hyvinvointialueen toimipisteissä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.5.2024 10.22

Tavoitteena pysyvä ennaltaehkäisevä palvelumalli

Hy­vin­voin­tia yh­dys­pin­noil­la pai­kal­li­ses­ti – elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­teis­työ­mal­li TER­VE Ki­tee -han­ke käyn­nis­tyi Ki­teel­lä maa­lis­kuus­sa. Vuo­den lop­puun kes­tä­väl­le hank­keel­le suun­ni­tel­laan jat­koa vuo­del­le 2025. Ki­teen kau­pun­gin oma­ra­ha­o­suu­den li­säk­si hank­keel­le on saa­tu ra­hoi­tus­ta Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sis­ta.

Urheilu
13.5.2024 17.28

KiPa II jäi pisteittä sarja-avauksessa

Sii­lin­jär­ven Pe­sik­sen Kal­le Miet­ti­nen osoit­tau­tui ko­van luo­kan lyö­jä­jo­ke­rik­si Ran­ta­ken­täl­lä sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan avauk­ses­sa. Hän joh­dat­te­li jouk­ku­een­sa 0-2 (4-5, 2-9) voit­toon Ki­teen Pal­lon II-jouk­ku­ees­ta lyö­mäl­lä vii­si juok­sua.

Urheilu
13.5.2024 17.28

KiPa II jäi pisteittä sarja-avauksessa

Sii­lin­jär­ven Pe­sik­sen Kal­le Miet­ti­nen osoit­tau­tui ko­van luo­kan lyö­jä­jo­ke­rik­si Ran­ta­ken­täl­lä sun­nun­tai­na pe­la­tus­sa suo­men­sar­jan avauk­ses­sa. Hän joh­dat­te­li jouk­ku­een­sa 0-2 (4-5, 2-9) voit­toon Ki­teen Pal­lon II-jouk­ku­ees­ta lyö­mäl­lä vii­si juok­sua.

Urheilu
13.5.2024 17.28

Pojat kuittasivat edustusjoukkueen KeKi -tappion

Kem­pe­le ei pääs­syt pit­kään juh­li­maan Ki­teen kus­tan­nuk­sel­la, sil­lä Vesa Va­ro­sen joh­ta­ma nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue kuit­ta­si Ki­Pan edus­tus­mie­his­tön Ke­Kil­le he­la­tors­tai­na kär­si­män tap­pi­on heti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Po­jat hoi­ti­vat kuit­tauk­sen vas­tus­ta­jan ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-1 (6-9, 4-4).

Urheilu
13.5.2024 17.28

Pojat kuittasivat edustusjoukkueen KeKi -tappion

Kem­pe­le ei pääs­syt pit­kään juh­li­maan Ki­teen kus­tan­nuk­sel­la, sil­lä Vesa Va­ro­sen joh­ta­ma nuor­ten su­per­pe­sis­jouk­kue kuit­ta­si Ki­Pan edus­tus­mie­his­tön Ke­Kil­le he­la­tors­tai­na kär­si­män tap­pi­on heti seu­raa­va­na päi­vä­nä. Po­jat hoi­ti­vat kuit­tauk­sen vas­tus­ta­jan ko­ti­a­ree­nal­la lu­ke­min 0-1 (6-9, 4-4).

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Pieni Metsäpyhiinvaellus tavoittelee hiljaisuutta. Kuva: Arja Harinen

Arja Harinen

Kulttuuri
13.5.2024 17.27

Hidasta ja hiljaista vaellusta - Pieni Metsäpyhiinvaellus

Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­ti När­säk­kä­läs­sä viet­tää tänä vuon­na juh­la­vuot­ta, kos­ka hil­jai­suu­den ret­riit­ti­toi­min­taa on jär­jes­tet­ty jo 20 vuot­ta. Toi­min­ta aloi­tet­tiin Rii­hi­jär­ven Mat­kai­lu- ja Elä­mys­kes­kuk­ses­sa, mut­ta siir­ret­tiin vuon­na 2007 kun­nos­tet­tuun Ter­va­jo­en ret­riit­ti­ko­tiin.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Pieniä tanssin harrastajia kevään 2023 näytöksessä. Kuva Riikka Tolvanen

Riikka Tolvanen

Kulttuuri
13.5.2024 17.20

Kiteesalissa musiikkiopiston esityksiä kahtena iltana

Kes­ki-Kar­ja­lan mu­siik­ki­o­pis­ton lu­ku­vuo­den pää­tös­kon­ser­tit jär­jes­te­tään Ki­tee­sa­lis­sa tors­tai­na 16.5. ni­mel­lä Ka­ma­ri­ke­vät. Nimi juon­tuu sii­tä, et­tä kon­ser­tis­sa esiin­tyy eri soit­ti­mien tai­ta­jis­ta koot­tu­ja pie­nem­piä ko­kon­pa­no­ja, ka­ma­riyh­ty­ei­tä.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Ulkona orvokin taimista tulee napakoita, mutta reilua kukintaa pitää vielä hetki vähän odottaa.

Mirja Hurskainen

Uutiset
13.5.2024 17.19

Poikkeuksellisen kylmä kevät tuonut haasteita puutar­ha­y­ri­tyksille

Kyl­mä ja tuu­li­nen ke­vät on vii­len­tä­nyt pi­ho­jen ruop­sut­ta­jien in­toa. Hyö­ty­kas­vien is­tu­tuk­set on ol­lut syy­tä unoh­taa ja ke­sä­ku­kat jät­tää os­ta­mat­ta.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Timo Ratinen ajaa polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin. Kaikki tarpeellinen kulkee peräkärryssä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
13.5.2024 13.45

Polkupyörällä Lopelta Ilomantsiin

Lo­pel­ta Ilo­mant­siin pol­ku­pyö­räl­lä mat­kaa­va Timo Ra­ti­nen malt­toi py­säh­tyä het­ki­sek­si jut­te­le­maan toi­mit­ta­jan kans­sa Ki­teen ohi aja­es­saan. Koti-Kar­ja­lan pi­has­sa pol­ku­pyö­rän mit­ta­riin oli ker­ty­nyt täl­lä reis­sul­la kaik­ki­aan 567 ki­lo­met­riä. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä mat­kaa oli ta­ka­na muu­ta­ma kym­me­nen ki­lo­met­riä, ajas­sa nel­jä ja puo­li tun­tia.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Samu Niiranen, Hanna-Leena Rettijeff, Katja Tarvainen, Anni Mehtonen ja Hermanni Nieminen Kiteesalin lavalla ennen esitystä. Rajarikko on ollut heille rankka, antoisa ja ajatuksia herättävää aikaa.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
13.5.2024 11.47

Ajatuksia ravisteleva opintovuosi Rajarikossa

Ri­ve­ri­an kan­sa­no­pis­ton näyt­te­li­jän­työn kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­ja­ryh­mä Ra­ja­rik­ko toi Pasi was here -näy­tel­män Ki­teel­le. Pää­o­sin Jo­en­suus­sa esi­tet­ty näy­tel­mä on sa­mal­la yh­den opin­to­vuo­den kes­tä­neen kou­lu­tuk­sen lop­pu­ru­tis­tus.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lavatanssit järjestetään Värtsilän navetan vintillä. Arkistokuva.

Lähetetty

Uutiset
13.5.2024 11.05

Lomakausi käyntiin lavatansseilla

Toh­ma­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­to jär­jes­tää ke­sä­lo­man al­ka­jai­sik­si 8. ke­sä­kuu­ta la­va­tans­sit Värt­si­län ke­sä­te­at­te­ris­ta tu­tul­la pai­kal­la, na­ve­tan vin­til­lä. Ta­pah­tu­maan on saa­tu avus­tus­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Nol­lap­ro­mil­le-ta­pah­tu­ma on pää­sy­mak­su­ton ja nuor­ten li­säk­si avoin kai­kil­le la­va­tans­seis­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Ensimmäisen tietokoneen Jari Kareinen hankki 40 vuotta sitten. Nykyäänkin tietokone kuuluu keskeisenä osana jokapäiväiseen elämään.

Jouko Väistö

Uutiset
13.5.2024 9.09

”Commodore 64:n hankinnasta se alkoi”

Ki­tee­läi­nen Jari Ka­rei­nen teki nel­jä vuo­si­kym­men­tä sit­ten uraa­uur­ta­vaa työ­tä tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Hän rai­va­si tie­tä tie­to­ko­nei­den käyt­töö­no­tol­le kou­luo­pe­tuk­ses­sa.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kiteellä perusopetuksen ja valmistavan opetuksen noin 770 oppilaasta suurin piirtein 330 osallistuu koulukuljetuksiin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
13.5.2024 8.53

Koulukuljetukset vaativat monipuolista suunnittelua

Suu­ri osa Kes­ki-Kar­ja­lan alu­een kou­lu­lai­sis­ta on kou­lu­kul­je­tus­ten pii­ris­sä. Reh­to­ri ja Rääk­ky­län si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja Rau­ni Ron­kai­nen ar­vi­oi, et­tä luku on kun­nas­sa yli 70 %.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Uutiset
13.5.2024 8.13

Soutuvene irrallaan

Sou­tu­ve­ne aje­leh­ti Pu­hos­lah­del­la sun­nun­tai­aa­mu­na, pe­las­tus­lai­tos veti ve­neen ran­taan. Ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Nämä pikkuteiden varsilla puiden oksilla roikkuvat pyydykset ovat kevään aikana herättäneet ihmetystä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
10.5.2024 14.15

Teiden varsilla tutkimuspyydyksiä perhosille

Muu­ta­mien pik­ku­tei­den var­sil­la puis­sa ke­vään ajan roik­ku­neet verk­ko­sup­pi­lot poh­ja­pus­sei­neen ovat he­rät­tä­neet ih­me­tys­tä. Pie­nen sel­vit­te­lyn jäl­keen ky­seis­ten lait­tei­den aset­ta­jak­si pal­jas­tui tur­ku­lai­nen per­hos­har­ras­ta­ja Jan­ne Jo­ki­nen. Hän ker­too ky­sees­sä ole­van tut­ki­mus­pyy­dys.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.5.2024 12.37

Takapalot ja heikot kotiutukset veivät pohjan pistetilin avaamiselta

Kym­men­kun­ta tur­haa pa­loa kär­jen ta­ka­na ja ko­tiu­tus­lyön­nit vas­tus­ta­jan ko­ke­neim­mil­le pe­laa­jil­le vei­vät poh­jan Ki­Pan ta­kaa-ajol­ta ja en­sim­mäis­ten pis­tei­den ot­ta­mi­sel­ta sar­ja­kau­den avauk­ses­sa he­la­tors­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Vaihtolyöntipelistä pistetilin avaaminen ei ollut kiinni. KiPan parhaana palkittu Aku Kettunen näytti hyvää esimerkkiä hoitaen 1-2 -vaihdon sataprosenttisesti. Kuva: Niilo Hirvonen.

Niilo Hirvonen

Urheilu
10.5.2024 12.37

Takapalot ja heikot kotiutukset veivät pohjan pistetilin avaamiselta

Kym­men­kun­ta tur­haa pa­loa kär­jen ta­ka­na ja ko­tiu­tus­lyön­nit vas­tus­ta­jan ko­ke­neim­mil­le pe­laa­jil­le vei­vät poh­jan Ki­Pan ta­kaa-ajol­ta ja en­sim­mäis­ten pis­tei­den ot­ta­mi­sel­ta sar­ja­kau­den avauk­ses­sa he­la­tors­tai­na Ran­ta­ken­täl­lä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Aune-Inkeri Keijonen (keskellä) luki rukouksen menehtyneelle ryhmän jäsenelle ennen hiljaista hetkeä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
9.5.2024 12.30

Sotaorpojen hyvinvoin­ti­ryhmässä jaetaan ilot ja surut

Poh­jois-Kar­ja­lan so­ta­or­po­jen hy­vin­voin­ti­ryh­mä on ko­koon­tu­nut pa­rin vii­kon vä­lein Toh­ma­jär­vel­lä. Vii­ti­sen vuot­ta ryh­mää oh­jan­nut Päi­vi Ete­lä­pää ke­huu ryh­mää ak­tii­vi­sek­si.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Tulipalojen sammutusharjoitukset ovat palokuntanuorten perusohjelmaa. Kuva: Laura Korkeakoski

Laura Korkeakoski

Uutiset
9.5.2024 11.24

Rääkkylässä maakunnan aktiivisimmat palokuntanuoret

Pa­lo­kun­ta­nuor­ten ryh­mä on Rääk­ky­läs­sä hy­vis­sä voi­mis­sa. Oi­ke­as­taan maa­kun­nan par­hais­sa, sil­lä Rääk­ky­län pa­lo­kun­ta­nuor­ten pää­kou­lut­ta­ja Lau­ra Kor­ke­a­kos­ki ker­too ryh­män ole­van maa­kun­nan suu­rin.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Emilia Laine ja Reija Salovaara palkitsemassa Päivi Leinosta Tampereen juhlagaalassa. Kuva: Martat vinkkaa-sivusto

Martat vinkkaa-sivusto

Uutiset
9.5.2024 11.05

Päivi Leinonen palkittiin Marttojen 125-vuotis­juh­la­gaalassa

Mart­ta­liit­to juh­li 125-vuo­tis­ta tai­val­taan Tam­pe­re-ta­los­sa 20. huh­ti­kuu­ta. Juh­la­gaa­las­sa pal­kit­tiin an­si­oi­tu­nei­ta mart­to­ja ja mart­ta­yh­dis­tyk­siä eri puo­lil­ta Suo­mea. Pal­kin­non saa­jat va­lit­tiin Mart­ta­lii­ton ke­rää­mien eh­do­tus­ten jou­kos­ta.

Lisää aiheesta

Kysely