JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ikäihmisten kerhotoiminta on ollut vähissä koronapandemian aikana, mikä lisää yksinäisyyden tunnetta. Kuvituskuva.

Ikäihmisten kerhotoiminta on ollut vähissä koronapandemian aikana, mikä lisää yksinäisyyden tunnetta. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.1.2022 14.00

Etsivään vanhustyöhön kartoitetaan yhteis­työ­kump­paneita

Rääk­ky­lä ja Toh­ma­jär­vi ovat mu­ka­na Siun so­ten et­si­vän van­hus­työn ko­kei­lus­sa. Alu­eel­la asu­vat, 77-82-vuo­ti­aat saa­vat huh­ti­kuus­sa pos­tia et­si­vän van­hus­työn pi­lo­toin­nin kaut­ta. Niin sa­no­tus­sa kort­ti­kam­pan­jas­sa koh­de­ryh­mään kuu­lu­vil­le kun­ta­lai­sil­le lä­he­te­tään kor­tit, joil­la ikäih­mi­set voi­vat lait­taa yh­tey­de­not­to­pyyn­tö­jä alu­een pal­ve­luoh­jaa­jal­le. Mu­ka­na on myös val­mis pa­lau­tus­kuo­ri, jon­ka pos­ti­mak­su on mak­set­tu.

Anne ja Robert Åby toteuttivat lastensa kanssa haaveen maalle muuttamisesta. Isänsä sylissä Frida, Elinan sylissä Mersu ja Aamoksen sylissä Mosse.

Anne ja Robert Åby toteuttivat lastensa kanssa haaveen maalle muuttamisesta. Isänsä sylissä Frida, Elinan sylissä Mersu ja Aamoksen sylissä Mosse.

Riitta Mikkonen

Uutiset
26.1.2022 11.51

Kutsussa sytytettiin valot

Lä­him­pään naa­pu­riin on mat­kaa liki kak­si ki­lo­met­riä, mut­ta vii­me ke­sä­nä Toh­ma­jär­ven Kut­suun muut­ta­nut Åbyn per­he ei koe ole­van­sa syr­jäs­sä.

Anne ja Robert Åby toteuttivat lastensa kanssa haaveen maalle muuttamisesta. Isänsä sylissä Frida, Elinan sylissä Mersu ja Aamoksen sylissä Mosse.

Anne ja Robert Åby toteuttivat lastensa kanssa haaveen maalle muuttamisesta. Isänsä sylissä Frida, Elinan sylissä Mersu ja Aamoksen sylissä Mosse.

Riitta Mikkonen

Uutiset
26.1.2022 11.51

Kutsussa sytytettiin valot

Lä­him­pään naa­pu­riin on mat­kaa liki kak­si ki­lo­met­riä, mut­ta vii­me ke­sä­nä Toh­ma­jär­ven Kut­suun muut­ta­nut Åbyn per­he ei koe ole­van­sa syr­jäs­sä.

Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka.  Kuva: Siun sote

Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka. Kuva: Siun sote

Siun sote

Uutiset
26.1.2022 10.55

Karjalanpiirakka voitti ylivoimaisesti lasten aluevaalit

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue jär­jes­ti las­ten alu­e­vaa­lit, jois­sa eh­dok­kai­na oli nel­jä piir­ros­hah­moa. Vaa­leis­sa ää­nes­ty­soi­keut­taan käyt­ti yh­teen­sä 1 133 las­ta.

Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka.  Kuva: Siun sote

Lasten aluevaalien ylivoimainen ääniharava oli Killi Karjalanpiirakka. Kuva: Siun sote

Siun sote

Uutiset
26.1.2022 10.55

Karjalanpiirakka voitti ylivoimaisesti lasten aluevaalit

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lue jär­jes­ti las­ten alu­e­vaa­lit, jois­sa eh­dok­kai­na oli nel­jä piir­ros­hah­moa. Vaa­leis­sa ää­nes­ty­soi­keut­taan käyt­ti yh­teen­sä 1 133 las­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.1.2022 10.32

Maiju Lassilan koulu ja Tohmajärven lukio saavat omat apulaisrehtorit

Mai­ju Las­si­lan kou­lu ja Toh­ma­jär­ven lu­kio siir­ty­vät kah­den apu­lais­reh­to­rin mal­liin hel­mi­kuun alus­ta al­ka­en. Jär­jes­te­lys­sä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa on mo­lem­mis­sa omat apu­lais­reh­to­rit. Mai­ju Las­si­lan kou­lun apu­lais­reh­to­ri­na toi­mii Juk­ka Pen­na­nen ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­on apu­lais­reh­to­ri­na Kai­sa Puu­ma­lai­nen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
26.1.2022 10.32

Maiju Lassilan koulu ja Tohmajärven lukio saavat omat apulaisrehtorit

Mai­ju Las­si­lan kou­lu ja Toh­ma­jär­ven lu­kio siir­ty­vät kah­den apu­lais­reh­to­rin mal­liin hel­mi­kuun alus­ta al­ka­en. Jär­jes­te­lys­sä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa on mo­lem­mis­sa omat apu­lais­reh­to­rit. Mai­ju Las­si­lan kou­lun apu­lais­reh­to­ri­na toi­mii Juk­ka Pen­na­nen ja Toh­ma­jär­ven lu­ki­on apu­lais­reh­to­ri­na Kai­sa Puu­ma­lai­nen.

Aladár Bayer

Uutiset
26.1.2022 7.34

Kiteelle liikun­ta­paik­ka­suun­nitelma

Ki­teel­le läh­de­tään tä­män vuo­den ai­ka­na laa­ti­maan lii­kun­ta­paik­ka­suun­ni­tel­maa, joka ede­saut­taa lii­kun­ta­paik­ka­suun­nit­te­lua tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na. Ky­sees­sä on laa­tu­aan en­sim­mäi­nen suun­ni­tel­ma Ki­teel­le.

Aladár Bayer

Uutiset
26.1.2022 7.34

Kiteelle liikun­ta­paik­ka­suun­nitelma

Ki­teel­le läh­de­tään tä­män vuo­den ai­ka­na laa­ti­maan lii­kun­ta­paik­ka­suun­ni­tel­maa, joka ede­saut­taa lii­kun­ta­paik­ka­suun­nit­te­lua tu­le­vien vuo­sien ai­ka­na. Ky­sees­sä on laa­tu­aan en­sim­mäi­nen suun­ni­tel­ma Ki­teel­le.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2022 21.37

Koronavirustautiin sairastuneiden eristyskäytännöt muuttuvat

Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin sai­ras­tu­neet oh­ja­taan jat­kos­sa eris­täy­ty­mään oma­eh­toi­ses­ti vä­hin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajak­si ja il­moit­ta­maan it­se al­tis­tu­mi­ses­ta niil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa on ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa. Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sia eris­tys­pää­tök­siä ei pää­sään­töi­ses­ti enää jat­kos­sa laa­di­ta, tie­dot­taa Siun sote.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2022 21.37

Koronavirustautiin sairastuneiden eristyskäytännöt muuttuvat

Ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin sai­ras­tu­neet oh­ja­taan jat­kos­sa eris­täy­ty­mään oma­eh­toi­ses­ti vä­hin­tään vii­den vuo­ro­kau­den ajak­si ja il­moit­ta­maan it­se al­tis­tu­mi­ses­ta niil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa on ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa. Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sia eris­tys­pää­tök­siä ei pää­sään­töi­ses­ti enää jat­kos­sa laa­di­ta, tie­dot­taa Siun sote.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.1.2022 21.22

AVI kumoaa tilojen sulkupäätökset Pohjois-Karjalan alueella

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ku­mo­aa tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sen ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen Ete­lä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­eil­la. Sai­raan­hoi­to­pii­rien an­ta­mien asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­vil­le ra­joi­tuk­sil­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty. Pää­tös ku­mo­a­mi­ses­ta as­tuu voi­maan vä­lit­tö­mäs­ti.

Tuija Marienberg

Uutiset
25.1.2022 21.22

AVI kumoaa tilojen sulkupäätökset Pohjois-Karjalan alueella

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to ku­mo­aa tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sen ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen Ete­lä-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rien kun­tien alu­eil­la. Sai­raan­hoi­to­pii­rien an­ta­mien asi­an­tun­ti­ja-ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set edel­ly­tyk­set ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­vil­le ra­joi­tuk­sil­le ei­vät täl­lä het­kel­lä täy­ty. Pää­tös ku­mo­a­mi­ses­ta as­tuu voi­maan vä­lit­tö­mäs­ti.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2022 17.32

Kolmannet koronarokotukset laajenevat kaikkiin yli 18-vuotiaisiin

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on eden­nyt ku­lu­val­la vii­kol­la verk­kai­seen tah­tiin. Tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä ro­ko­tu­sai­ko­ja oli va­paa­na vie­lä noin 2 300. Tä­män vuok­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­va ryh­mää on laa­jen­net­tu tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä kaik­kiin yli 18-vuo­ti­ai­siin, tie­dot­taa Siun sote.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2022 17.32

Kolmannet koronarokotukset laajenevat kaikkiin yli 18-vuotiaisiin

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on eden­nyt ku­lu­val­la vii­kol­la verk­kai­seen tah­tiin. Tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä ro­ko­tu­sai­ko­ja oli va­paa­na vie­lä noin 2 300. Tä­män vuok­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­va ryh­mää on laa­jen­net­tu tiis­tai-il­ta­päi­vä­nä kaik­kiin yli 18-vuo­ti­ai­siin, tie­dot­taa Siun sote.

Taiteilijat ovat aikaisempina kesinä viihtyneet hyvin Tohmajärven residenssissä. Esimerkiksi helsinkiläinen kuvataiteilija Sirpa Häkli ojensi kiitokseksi Sininen putous -nimisen teoksensa kunnan Helena Pakariselle ja Hannu Hämäläiselle. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Taiteilijat ovat aikaisempina kesinä viihtyneet hyvin Tohmajärven residenssissä. Esimerkiksi helsinkiläinen kuvataiteilija Sirpa Häkli ojensi kiitokseksi Sininen putous -nimisen teoksensa kunnan Helena Pakariselle ja Hannu Hämäläiselle. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
25.1.2022 17.03

Kahdeksan taitelijaa kesällä Tohmajärven kunnan taitei­li­ja­re­si­denssiin

Jo vii­det­tä ke­sää Toh­ma­jär­ven kun­ta on tar­jon­nut mak­sut­to­man tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin eri alo­jen tai­tei­li­joil­le.

Taiteilijat ovat aikaisempina kesinä viihtyneet hyvin Tohmajärven residenssissä. Esimerkiksi helsinkiläinen kuvataiteilija Sirpa Häkli ojensi kiitokseksi Sininen putous -nimisen teoksensa kunnan Helena Pakariselle ja Hannu Hämäläiselle. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Taiteilijat ovat aikaisempina kesinä viihtyneet hyvin Tohmajärven residenssissä. Esimerkiksi helsinkiläinen kuvataiteilija Sirpa Häkli ojensi kiitokseksi Sininen putous -nimisen teoksensa kunnan Helena Pakariselle ja Hannu Hämäläiselle. Arkistokuva: Mervi Venäläinen.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
25.1.2022 17.03

Kahdeksan taitelijaa kesällä Tohmajärven kunnan taitei­li­ja­re­si­denssiin

Jo vii­det­tä ke­sää Toh­ma­jär­ven kun­ta on tar­jon­nut mak­sut­to­man tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin eri alo­jen tai­tei­li­joil­le.

Selvityksessä keskitytään Puhoksen myllyn ja Mustosen kanavan alueisiin.

Selvityksessä keskitytään Puhoksen myllyn ja Mustosen kanavan alueisiin.

Kiteen tekninen keskus

Uutiset
25.1.2022 15.55

Puhoksen kanavayhteyden selvitys sai nopean rahoituspäätöksen

Ki­teen kau­pun­gin yh­des­sä KE­TIn kans­sa te­ke­mä han­ke­ha­ke­mus Poh­jois-Kar­ja­lan tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta Ki­teen Pu­hok­sen ve­si­lii­ken­neyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­seen nyt­käh­ti tam­mi­kuun 12. päi­vä yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti eteen päin maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­sen teh­tyä myön­tei­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen. Li­säk­si Hir­vo­nen tie­dot­ti asi­as­ta heti Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään.

Selvityksessä keskitytään Puhoksen myllyn ja Mustosen kanavan alueisiin.

Selvityksessä keskitytään Puhoksen myllyn ja Mustosen kanavan alueisiin.

Kiteen tekninen keskus

Uutiset
25.1.2022 15.55

Puhoksen kanavayhteyden selvitys sai nopean rahoituspäätöksen

Ki­teen kau­pun­gin yh­des­sä KE­TIn kans­sa te­ke­mä han­ke­ha­ke­mus Poh­jois-Kar­ja­lan tu­le­vai­suus­ra­has­tos­ta Ki­teen Pu­hok­sen ve­si­lii­ken­neyh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­seen nyt­käh­ti tam­mi­kuun 12. päi­vä yl­lät­tä­vän no­pe­as­ti eteen päin maa­kun­ta­joh­ta­ja Mar­kus Hir­vo­sen teh­tyä myön­tei­sen ra­hoi­tus­pää­tök­sen. Li­säk­si Hir­vo­nen tie­dot­ti asi­as­ta heti Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään.

Kiteen ja Tohmajärven latujen huoltotoimet voi tarkastaa netistä ennen hiihtolenkkiä. Kuvituskuva.

Kiteen ja Tohmajärven latujen huoltotoimet voi tarkastaa netistä ennen hiihtolenkkiä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Urheilu
25.1.2022 14.54

Latuseuranta netissä reaaliaikaisena

Toh­ma­jär­ven kun­nan hiih­to­la­tu­jen huol­to­seu­ran­ta on ol­lut run­saan vii­kon ajan seu­rat­ta­va­na ne­tis­sä. Huol­to­seu­ran­ta­so­vel­luk­ses­ta voi seu­ra­ta, mil­loin la­dut on hoi­det­tu. Myös reit­tien kart­ta ja pi­tuu­det nä­ky­vät so­vel­luk­ses­sa.

Kiteen ja Tohmajärven latujen huoltotoimet voi tarkastaa netistä ennen hiihtolenkkiä. Kuvituskuva.

Kiteen ja Tohmajärven latujen huoltotoimet voi tarkastaa netistä ennen hiihtolenkkiä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Urheilu
25.1.2022 14.54

Latuseuranta netissä reaaliaikaisena

Toh­ma­jär­ven kun­nan hiih­to­la­tu­jen huol­to­seu­ran­ta on ol­lut run­saan vii­kon ajan seu­rat­ta­va­na ne­tis­sä. Huol­to­seu­ran­ta­so­vel­luk­ses­ta voi seu­ra­ta, mil­loin la­dut on hoi­det­tu. Myös reit­tien kart­ta ja pi­tuu­det nä­ky­vät so­vel­luk­ses­sa.

Penkkaripuvut pääsevät tänäkin vuonna esille, mutta muuten abit eivät koronarajoitusten takia ajele. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Penkkaripuvut pääsevät tänäkin vuonna esille, mutta muuten abit eivät koronarajoitusten takia ajele. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Uutiset
25.1.2022 13.31

Penkkareissa ja vanhojen tansseissa poikkeus­jär­jes­telyjä

Ko­ro­na­pan­de­mia ai­heut­taa muu­tok­sia penk­ka­rei­den juh­lin­taan ja Van­ho­jen tans­sei­hin jo toi­se­na ke­vää­nä.

Penkkaripuvut pääsevät tänäkin vuonna esille, mutta muuten abit eivät koronarajoitusten takia ajele. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Penkkaripuvut pääsevät tänäkin vuonna esille, mutta muuten abit eivät koronarajoitusten takia ajele. Arkistokuva: Riitta Hakulinen

Riitta Hakulinen

Uutiset
25.1.2022 13.31

Penkkareissa ja vanhojen tansseissa poikkeus­jär­jes­telyjä

Ko­ro­na­pan­de­mia ai­heut­taa muu­tok­sia penk­ka­rei­den juh­lin­taan ja Van­ho­jen tans­sei­hin jo toi­se­na ke­vää­nä.

Vetovoimatutkimuksessa kysytään muun muassa mielipiteitä keskustan viihtyisyydestä. Kuvituskuva.

Vetovoimatutkimuksessa kysytään muun muassa mielipiteitä keskustan viihtyisyydestä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2022 11.29

Kiteen vetovoimaisuutta tutkitaan kyselyllä

Ki­teen kau­pun­gin ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mui­ta omi­nai­suuk­sia ky­sy­tään nyt kun­ta­lai­sil­ta. Ve­to­voi­ma­tut­ki­mus to­teu­te­taan säh­köi­sel­lä ky­se­lyl­lä, jo­hon voi vas­ta­ta Ki­teen kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.

Vetovoimatutkimuksessa kysytään muun muassa mielipiteitä keskustan viihtyisyydestä. Kuvituskuva.

Vetovoimatutkimuksessa kysytään muun muassa mielipiteitä keskustan viihtyisyydestä. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
25.1.2022 11.29

Kiteen vetovoimaisuutta tutkitaan kyselyllä

Ki­teen kau­pun­gin ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mui­ta omi­nai­suuk­sia ky­sy­tään nyt kun­ta­lai­sil­ta. Ve­to­voi­ma­tut­ki­mus to­teu­te­taan säh­köi­sel­lä ky­se­lyl­lä, jo­hon voi vas­ta­ta Ki­teen kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.

Matti Kuittinen on Keski-Karjalan valtuutetuista nuorin.

Matti Kuittinen on Keski-Karjalan valtuutetuista nuorin.

Matti Kuittisen vaalikuvat

Uutiset
25.1.2022 11.06

Kampanjointi onnistui ilman kohtaamisiakin

Toh­ma­jär­vel­tä alu­e­val­tuus­toon va­lit­tiin Mat­ti Kuit­ti­nen (kesk.), joka on 40-vuo­ti­aa­na Kes­ki-Kar­ja­lan nuo­rin alu­e­val­tuu­tet­tu. Kuit­ti­nen sai kaik­ki­aan 337 ään­tä, jois­ta 279 tuli ko­ti­kun­nas­ta. Seu­raa­vak­si eni­ten Kuit­ti­nen ke­rä­si kan­na­tus­ta Jo­en­suus­ta ja Ki­teel­tä.

Matti Kuittinen on Keski-Karjalan valtuutetuista nuorin.

Matti Kuittinen on Keski-Karjalan valtuutetuista nuorin.

Matti Kuittisen vaalikuvat

Uutiset
25.1.2022 11.06

Kampanjointi onnistui ilman kohtaamisiakin

Toh­ma­jär­vel­tä alu­e­val­tuus­toon va­lit­tiin Mat­ti Kuit­ti­nen (kesk.), joka on 40-vuo­ti­aa­na Kes­ki-Kar­ja­lan nuo­rin alu­e­val­tuu­tet­tu. Kuit­ti­nen sai kaik­ki­aan 337 ään­tä, jois­ta 279 tuli ko­ti­kun­nas­ta. Seu­raa­vak­si eni­ten Kuit­ti­nen ke­rä­si kan­na­tus­ta Jo­en­suus­ta ja Ki­teel­tä.

Urheilu
25.1.2022 10.21

Kolme KiU:n urheilijaa olympialaisiin

Kol­me Ki­teen Ur­hei­li­joi­den edus­ta­jaa läh­tee tu­le­va­na kes­ki­viik­ko­na al­ka­viin Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­siin. Ant­ti Aal­to va­lit­tiin odo­te­tus­ti edus­ta­maan Suo­mea mä­ki­hy­pys­sä ja Pert­tu Re­po­nen yh­dis­te­tys­sä.

Urheilu
25.1.2022 10.21

Kolme KiU:n urheilijaa olympialaisiin

Kol­me Ki­teen Ur­hei­li­joi­den edus­ta­jaa läh­tee tu­le­va­na kes­ki­viik­ko­na al­ka­viin Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­siin. Ant­ti Aal­to va­lit­tiin odo­te­tus­ti edus­ta­maan Suo­mea mä­ki­hy­pys­sä ja Pert­tu Re­po­nen yh­dis­te­tys­sä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2022 7.59

Tohmajärvi uudisti hankin­ta­oh­jeis­tuksensa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi uu­den han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sen. Uu­des­sa han­kin­ta­oh­jees­sa sel­key­te­tään pien­han­kin­to­jen kil­pai­lu­tus­ta. Yli 5 000 eu­ron han­kin­nat kan­sal­li­siin ja EU-kyn­ny­sar­voi­hin saak­ka kil­pai­lu­te­taan ai­na Clou­di­as­sa ja han­kin­nois­ta teh­dään vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös. Jos ar­vo jää al­le 5 000 eu­roa (alv 0 %), kil­pai­lu­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä, mut­ta ke­vyt hin­ta­tie­dus­te­lu suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si. Han­kin­ta­oh­jeis­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti han­kin­tap­ro­ses­siin, pai­kal­li­suu­den huo­mi­oi­mi­seen han­kin­ta­lain ja sään­nös­ten puit­teis­sa sekä vuo­si­suun­nit­te­luun. Han­kin­ta­oh­jeis­tuk­seen on laa­dit­tu myös ns. pi­ka­oh­je han­kin­to­jen suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn hel­pot­ta­mi­sek­si. Han­kin­ta­oh­jeis­tus­ta on val­mis­tel­tu yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien ja Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
25.1.2022 7.59

Tohmajärvi uudisti hankin­ta­oh­jeis­tuksensa

Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi uu­den han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sen. Uu­des­sa han­kin­ta­oh­jees­sa sel­key­te­tään pien­han­kin­to­jen kil­pai­lu­tus­ta. Yli 5 000 eu­ron han­kin­nat kan­sal­li­siin ja EU-kyn­ny­sar­voi­hin saak­ka kil­pai­lu­te­taan ai­na Clou­di­as­sa ja han­kin­nois­ta teh­dään vi­ran­hal­ti­ja­pää­tös. Jos ar­vo jää al­le 5 000 eu­roa (alv 0 %), kil­pai­lu­tus­ta ei tar­vit­se teh­dä, mut­ta ke­vyt hin­ta­tie­dus­te­lu suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si. Han­kin­ta­oh­jeis­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta eri­tyi­ses­ti han­kin­tap­ro­ses­siin, pai­kal­li­suu­den huo­mi­oi­mi­seen han­kin­ta­lain ja sään­nös­ten puit­teis­sa sekä vuo­si­suun­nit­te­luun. Han­kin­ta­oh­jeis­tuk­seen on laa­dit­tu myös ns. pi­ka­oh­je han­kin­to­jen suun­nit­te­lun ja käy­tän­nön työn hel­pot­ta­mi­sek­si. Han­kin­ta­oh­jeis­tus­ta on val­mis­tel­tu yh­teis­työs­sä pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien ja Poh­jois-Kar­ja­lan han­kin­ta­toi­men kans­sa.

Vapaa-ajan asukkaat käyttävät mökkikunnassaan myös ahkerasti kulttuuripalveluja. Arkistokuva Rääkkylän mökkiläistapahtumasta kesältä 2021.

Vapaa-ajan asukkaat käyttävät mökkikunnassaan myös ahkerasti kulttuuripalveluja. Arkistokuva Rääkkylän mökkiläistapahtumasta kesältä 2021.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 15.34

Monipaikkaisuus näkyy vahvasti Rääkkylässä

Rääk­ky­läs­sä on enem­män va­paa-ajan asun­to­ja kuin va­ki­tui­ses­ti asut­tu­ja kiin­teis­tö­jä. Pi­tä­jäs­sä tie­de­tään jat­ku­vas­ti ole­van enem­män ih­mi­siä kuin mitä vi­ral­li­seen vä­ki­lu­kuun on kir­jat­tu.

Vapaa-ajan asukkaat käyttävät mökkikunnassaan myös ahkerasti kulttuuripalveluja. Arkistokuva Rääkkylän mökkiläistapahtumasta kesältä 2021.

Vapaa-ajan asukkaat käyttävät mökkikunnassaan myös ahkerasti kulttuuripalveluja. Arkistokuva Rääkkylän mökkiläistapahtumasta kesältä 2021.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 15.34

Monipaikkaisuus näkyy vahvasti Rääkkylässä

Rääk­ky­läs­sä on enem­män va­paa-ajan asun­to­ja kuin va­ki­tui­ses­ti asut­tu­ja kiin­teis­tö­jä. Pi­tä­jäs­sä tie­de­tään jat­ku­vas­ti ole­van enem­män ih­mi­siä kuin mitä vi­ral­li­seen vä­ki­lu­kuun on kir­jat­tu.

Sinikka Musikka uskoo vaikuttamismahdollisuuksiin aluevaltuustossa. Arkistokuva.

Sinikka Musikka uskoo vaikuttamismahdollisuuksiin aluevaltuustossa. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
24.1.2022 15.07

Kotikuntalaisten kannatuksella aluevaltuutetuksi

Ki­tee­läi­sis­tä eni­ten ää­niä ke­rä­si Si­nik­ka Mu­sik­ka (kesk.) 894 ää­nel­lä, jois­ta ko­ti­kun­nan kan­na­tus­ta oli 842 ään­tä. Yli kak­si kol­ma­so­saa ää­nis­tä ker­tyi en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä. Ki­teen ul­ko­puo­li­sia ää­niä hä­nel­le an­net­tiin 52 kap­pa­let­ta, jois­ta liki puo­let tuli muis­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­ta, pa­ri­kym­men­tä ään­tä an­net­tiin myös Jo­en­suun seu­dul­la.

Sinikka Musikka uskoo vaikuttamismahdollisuuksiin aluevaltuustossa. Arkistokuva.

Sinikka Musikka uskoo vaikuttamismahdollisuuksiin aluevaltuustossa. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
24.1.2022 15.07

Kotikuntalaisten kannatuksella aluevaltuutetuksi

Ki­tee­läi­sis­tä eni­ten ää­niä ke­rä­si Si­nik­ka Mu­sik­ka (kesk.) 894 ää­nel­lä, jois­ta ko­ti­kun­nan kan­na­tus­ta oli 842 ään­tä. Yli kak­si kol­ma­so­saa ää­nis­tä ker­tyi en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä. Ki­teen ul­ko­puo­li­sia ää­niä hä­nel­le an­net­tiin 52 kap­pa­let­ta, jois­ta liki puo­let tuli muis­ta Kes­ki-Kar­ja­lan kun­nis­ta, pa­ri­kym­men­tä ään­tä an­net­tiin myös Jo­en­suun seu­dul­la.

Myös pyörämatkailijoita toivotaan nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä. Arkistokuva.

Myös pyörämatkailijoita toivotaan nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.1.2022 13.36

Viisaan liikkumisen suunnitelma kannustaa arkiliikuntaan

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus on saa­nut val­miik­si Kes­ki-Kar­ja­lan vii­saan liik­ku­mi­sen suun­ni­tel­man. Vuo­teen 2040 ulot­tu­vas­sa suun­ni­tel­mas­sa on mää­ri­tel­ty muun mu­as­sa pyö­räi­lyn ta­voi­te­verk­ko ja kes­kei­sim­mät kä­ve­ly­a­lu­eet sekä nii­den ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vät toi­men­pi­teet Ki­teen kau­pun­gin sekä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nan alu­eel­le.

Myös pyörämatkailijoita toivotaan nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä. Arkistokuva.

Myös pyörämatkailijoita toivotaan nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä. Arkistokuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
24.1.2022 13.36

Viisaan liikkumisen suunnitelma kannustaa arkiliikuntaan

Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kus on saa­nut val­miik­si Kes­ki-Kar­ja­lan vii­saan liik­ku­mi­sen suun­ni­tel­man. Vuo­teen 2040 ulot­tu­vas­sa suun­ni­tel­mas­sa on mää­ri­tel­ty muun mu­as­sa pyö­räi­lyn ta­voi­te­verk­ko ja kes­kei­sim­mät kä­ve­ly­a­lu­eet sekä nii­den ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vät toi­men­pi­teet Ki­teen kau­pun­gin sekä Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nan alu­eel­le.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen muistuttaa, että kansainvälisen kaupan eteen on tehtävä töitä myös nyt, vaikka rajat tavallista tiiviimmin kiinni ovatkin. Kuva: Antti Ryynänen.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen muistuttaa, että kansainvälisen kaupan eteen on tehtävä töitä myös nyt, vaikka rajat tavallista tiiviimmin kiinni ovatkin. Kuva: Antti Ryynänen.

Antti Ryynänen

Talous
24.1.2022 13.02

”Hyvästä kannattaa olla ylpeä”

Poh­jois-Kar­ja­lan kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Toi­va­nen on muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa saa­nut tun­tu­man maa­kun­nan ja Kes­ki-Kar­ja­lan yri­ty­se­lä­män vah­vuuk­siin. Pal­jon on hy­vää, mut­ta mik­si ol­laan tur­han vaa­ti­mat­to­mia?

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen muistuttaa, että kansainvälisen kaupan eteen on tehtävä töitä myös nyt, vaikka rajat tavallista tiiviimmin kiinni ovatkin. Kuva: Antti Ryynänen.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen muistuttaa, että kansainvälisen kaupan eteen on tehtävä töitä myös nyt, vaikka rajat tavallista tiiviimmin kiinni ovatkin. Kuva: Antti Ryynänen.

Antti Ryynänen

Talous
24.1.2022 13.02

”Hyvästä kannattaa olla ylpeä”

Poh­jois-Kar­ja­lan kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti Toi­va­nen on muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa saa­nut tun­tu­man maa­kun­nan ja Kes­ki-Kar­ja­lan yri­ty­se­lä­män vah­vuuk­siin. Pal­jon on hy­vää, mut­ta mik­si ol­laan tur­han vaa­ti­mat­to­mia?

Teboil Tohmajärven käytännön toiminnasta vastaavat Merja van Assendelft ja Arttu Pippuri.

Teboil Tohmajärven käytännön toiminnasta vastaavat Merja van Assendelft ja Arttu Pippuri.

Riitta Mikkonen

Uutiset
24.1.2022 12.47

Tohmajärven Teboil siirtyy tähän aikaan

Ke­mien ky­läl­lä liik­ku­vat ovat jo eh­ti­neet ih­met­te­le­mään mitä Te­boi­lil­la ta­pah­tuu. Au­ki se on vain kah­teen il­ta­päi­väl­lä, mut­ta va­lot ei­vät sam­mu­kaan. Jo­tain työn ää­ni­ä­kin siel­tä tun­tuu kuu­lu­van.

Teboil Tohmajärven käytännön toiminnasta vastaavat Merja van Assendelft ja Arttu Pippuri.

Teboil Tohmajärven käytännön toiminnasta vastaavat Merja van Assendelft ja Arttu Pippuri.

Riitta Mikkonen

Uutiset
24.1.2022 12.47

Tohmajärven Teboil siirtyy tähän aikaan

Ke­mien ky­läl­lä liik­ku­vat ovat jo eh­ti­neet ih­met­te­le­mään mitä Te­boi­lil­la ta­pah­tuu. Au­ki se on vain kah­teen il­ta­päi­väl­lä, mut­ta va­lot ei­vät sam­mu­kaan. Jo­tain työn ää­ni­ä­kin siel­tä tun­tuu kuu­lu­van.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 11.57

Valtuutettuja kaikista kunnista - Keskusta vaalivoittaja

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een 59 val­tuu­te­tus­ta jo­en­suu­lai­sia on 23 ja muu­al­ta maa­kun­nas­ta val­tuu­tet­tu­ja on 36. Jo­kai­nen maa­kun­nan kun­ta sai vä­hin­tään yh­den edus­ta­jan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­las­ta Ki­tee sai nel­jä val­tuu­tet­tua, Rääk­ky­lä kak­si ja Toh­ma­jär­vi yh­den val­tuu­te­tun.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 11.57

Valtuutettuja kaikista kunnista - Keskusta vaalivoittaja

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een 59 val­tuu­te­tus­ta jo­en­suu­lai­sia on 23 ja muu­al­ta maa­kun­nas­ta val­tuu­tet­tu­ja on 36. Jo­kai­nen maa­kun­nan kun­ta sai vä­hin­tään yh­den edus­ta­jan alu­e­val­tuus­toon. Kes­ki-Kar­ja­las­ta Ki­tee sai nel­jä val­tuu­tet­tua, Rääk­ky­lä kak­si ja Toh­ma­jär­vi yh­den val­tuu­te­tun.

Tapio Hämäläinen keräsi mittavan äänisaaliin aluevaaleissa. Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja tavoittelee aluevaltuutetun roolin lisäksi myös hallituspaikkaa.

Tapio Hämäläinen keräsi mittavan äänisaaliin aluevaaleissa. Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja tavoittelee aluevaltuutetun roolin lisäksi myös hallituspaikkaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 11.27

Lääkäreitä haluttiin aluevaltuustoon: Hämäläinen maakunnan neljänneksi äänestetyin ehdokas

Kes­ki-Kar­ja­las­sa suu­rim­man ää­ni­po­tin ke­rän­nyt lää­kä­ri Ta­pio Hä­mä­läi­nen (vas.) Rääk­ky­läs­tä ke­rä­si kai­kis­ta maa­kun­nan eh­dok­kais­ta nel­jän­nek­si eni­ten kan­na­tus­ta 1334 kap­pa­leen ää­ni­saa­lil­laan.

Tapio Hämäläinen keräsi mittavan äänisaaliin aluevaaleissa. Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja tavoittelee aluevaltuutetun roolin lisäksi myös hallituspaikkaa.

Tapio Hämäläinen keräsi mittavan äänisaaliin aluevaaleissa. Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja tavoittelee aluevaltuutetun roolin lisäksi myös hallituspaikkaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
24.1.2022 11.27

Lääkäreitä haluttiin aluevaltuustoon: Hämäläinen maakunnan neljänneksi äänestetyin ehdokas

Kes­ki-Kar­ja­las­sa suu­rim­man ää­ni­po­tin ke­rän­nyt lää­kä­ri Ta­pio Hä­mä­läi­nen (vas.) Rääk­ky­läs­tä ke­rä­si kai­kis­ta maa­kun­nan eh­dok­kais­ta nel­jän­nek­si eni­ten kan­na­tus­ta 1334 kap­pa­leen ää­ni­saa­lil­laan.

Koronapandemia on hankaloittanut monen lapsiperheen elämää. Vaikeaa tilannetta helpottaakseen Ilmarisen leijonat lahjoittivat viime keväänä 15 kappaletta 70 euron ruoka-/taloustavaralahjakorttia jaettavaksi sosiaalitoimen kautta. Lahjoituksen ottivat kiitollisina vastaan psykiatrinen sairaanhoitaja Katri Mielonen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen.

Koronapandemia on hankaloittanut monen lapsiperheen elämää. Vaikeaa tilannetta helpottaakseen Ilmarisen leijonat lahjoittivat viime keväänä 15 kappaletta 70 euron ruoka-/taloustavaralahjakorttia jaettavaksi sosiaalitoimen kautta. Lahjoituksen ottivat kiitollisina vastaan psykiatrinen sairaanhoitaja Katri Mielonen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen.

Jouko Väistö

Uutiset
24.1.2022 9.24

Sääveikkauksen tuotto kiteeläisen nuorison hyväksi

LC Ki­tee Il­ma­ri­nen jär­jes­ti pe­rin­tei­sen vuo­den­vaih­teen sää­veik­kauk­sen jo 31. ker­ran. Sen tuot­to käy­te­tään tänä vuon­na vii­me vuo­den ta­paan ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä ki­tee­läi­sen nuo­ri­son hy­väk­si.

Koronapandemia on hankaloittanut monen lapsiperheen elämää. Vaikeaa tilannetta helpottaakseen Ilmarisen leijonat lahjoittivat viime keväänä 15 kappaletta 70 euron ruoka-/taloustavaralahjakorttia jaettavaksi sosiaalitoimen kautta. Lahjoituksen ottivat kiitollisina vastaan psykiatrinen sairaanhoitaja Katri Mielonen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen.

Koronapandemia on hankaloittanut monen lapsiperheen elämää. Vaikeaa tilannetta helpottaakseen Ilmarisen leijonat lahjoittivat viime keväänä 15 kappaletta 70 euron ruoka-/taloustavaralahjakorttia jaettavaksi sosiaalitoimen kautta. Lahjoituksen ottivat kiitollisina vastaan psykiatrinen sairaanhoitaja Katri Mielonen ja johtava sosiaalityöntekijä Hanne-Mari Pöyhönen.

Jouko Väistö

Uutiset
24.1.2022 9.24

Sääveikkauksen tuotto kiteeläisen nuorison hyväksi

LC Ki­tee Il­ma­ri­nen jär­jes­ti pe­rin­tei­sen vuo­den­vaih­teen sää­veik­kauk­sen jo 31. ker­ran. Sen tuot­to käy­te­tään tänä vuon­na vii­me vuo­den ta­paan ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä ki­tee­läi­sen nuo­ri­son hy­väk­si.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 12.55

Kolmekymppisille kolmas rokotus

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Siun so­tes­sa hy­vää vauh­tia. Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vaa ryh­mää laa­jen­ne­taan seu­raa­vak­si yli 30-vuo­ti­ai­siin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 12.55

Kolmekymppisille kolmas rokotus

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Siun so­tes­sa hy­vää vauh­tia. Siun sote ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vaa ryh­mää laa­jen­ne­taan seu­raa­vak­si yli 30-vuo­ti­ai­siin.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava  vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 12.39

Järjes­tö­a­vus­tuksista kunnan maksettavana säilyisi vain ohjauspalkkio

Rääk­ky­län lii­kun­ta- ja va­paa-ai­ka­toi­mes­sa suun­ni­tel­laan en­si vuo­den osal­le kar­sin­taa jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin, ja yh­dis­tyk­siä oh­ja­taan ha­ke­maan tu­kea jat­kos­sa Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Aja­tuk­se­na on, et­tä yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vain ker­ho­jen oh­jaus­palk­ki­o­ta voi­si ha­kea kun­nan laa­ris­ta, esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­te­ly­kus­tan­nus­ten, pi­tä­jäs­sä pi­det­tä­vien lei­rien ja muu­al­le suun­taa­vien ret­kien tuet anot­tai­siin vuo­des­ta 2023 al­ka­en Je­ti­nal­ta.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava  vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Jos Rääkkylän säästösuunnitelma toteutuu vuoden 2023 alusta ennakoidusti, on urheilutapahtumien järjestämiseen tukea haettava vapaa-aikatoimen avustusten sijaan esimerkiksi Jetinalta. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 12.39

Järjes­tö­a­vus­tuksista kunnan maksettavana säilyisi vain ohjauspalkkio

Rääk­ky­län lii­kun­ta- ja va­paa-ai­ka­toi­mes­sa suun­ni­tel­laan en­si vuo­den osal­le kar­sin­taa jär­jes­tö­a­vus­tuk­siin, ja yh­dis­tyk­siä oh­ja­taan ha­ke­maan tu­kea jat­kos­sa Kes­ki-Kar­ja­lan Je­ti­nas­ta. Aja­tuk­se­na on, et­tä yh­dis­tys­ten toi­min­ta-avus­tuk­sis­ta vain ker­ho­jen oh­jaus­palk­ki­o­ta voi­si ha­kea kun­nan laa­ris­ta, esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­te­ly­kus­tan­nus­ten, pi­tä­jäs­sä pi­det­tä­vien lei­rien ja muu­al­le suun­taa­vien ret­kien tuet anot­tai­siin vuo­des­ta 2023 al­ka­en Je­ti­nal­ta.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2022 9.53

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Ki­teen vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi Mari ja Simo Jek­ko­sel­le. Tyt­tö­vau­va näki päi­vän­va­lon las­ket­tu­na päi­vä­nä 5. tam­mi­kuu­ta. Odo­tu­sai­ka ja syn­ny­tys su­jui­vat hy­vin, ei­kä ras­kau­sa­jan di­a­be­tes­kaan ai­heut­ta­nut mur­hei­ta 33-vuo­ti­aal­le äi­dil­le. Per­heen kol­me poi­kaa, 10-vuo­ti­as Jiri, 8-vuo­ti­as Nooa ja 4-vuo­ti­as Ee­tu ovat ot­ta­neet Niis­ku­nei­dik­si ni­me­tyn pik­ku­sis­kon läm­pi­mäs­ti vas­taan.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Jekkosten perhe viihtyy yhdessä. Marin vieressä sohvalla istuu Jiri perheen pienin sylissään, keskellä Nooa ja Simolla sylissään Eetu.

Mervi Venäläinen

Uutiset
21.1.2022 9.53

Onni löytyy yhteisestä arjesta

Ki­teen vuo­den en­sim­mäi­nen vau­va syn­tyi Mari ja Simo Jek­ko­sel­le. Tyt­tö­vau­va näki päi­vän­va­lon las­ket­tu­na päi­vä­nä 5. tam­mi­kuu­ta. Odo­tu­sai­ka ja syn­ny­tys su­jui­vat hy­vin, ei­kä ras­kau­sa­jan di­a­be­tes­kaan ai­heut­ta­nut mur­hei­ta 33-vuo­ti­aal­le äi­dil­le. Per­heen kol­me poi­kaa, 10-vuo­ti­as Jiri, 8-vuo­ti­as Nooa ja 4-vuo­ti­as Ee­tu ovat ot­ta­neet Niis­ku­nei­dik­si ni­me­tyn pik­ku­sis­kon läm­pi­mäs­ti vas­taan.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 9.19

Koronavirus jatkaa leviämistään – viralliset luvut eivät enää kerro koko totuutta

Tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Maa­kun­ta on ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta.

Päivi Lievonen

Uutiset
21.1.2022 9.19

Koronavirus jatkaa leviämistään – viralliset luvut eivät enää kerro koko totuutta

Tors­tai­na ko­koon­tu­neen Poh­jois-Kar­ja­lan ti­lan­ne­ku­va­työ­ryh­män mu­kaan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Maa­kun­ta on ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sa­lu­et­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 8.29

Risteyskolari Kiteellä

Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä sat­tui Ki­teel­lä kah­den hen­ki­lö­au­ton vä­li­nen ko­la­ri ris­tey­sa­lu­eel­la. Toh­ma­jär­ven­tie­tä eden­nyt ajo­neu­vo tör­mä­si etuo­sas­taan si­vu­tiel­tä tul­leen ajo­neu­von etuo­saan ja kyl­keen. Tör­mäyk­sen seu­rauk­se­na toi­nen ajo­neu­vo ajau­tui penk­kaan ja toi­nen jäi ajo­tiel­le.

Kari Sarkkinen

Uutiset
21.1.2022 8.29

Risteyskolari Kiteellä

Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä sat­tui Ki­teel­lä kah­den hen­ki­lö­au­ton vä­li­nen ko­la­ri ris­tey­sa­lu­eel­la. Toh­ma­jär­ven­tie­tä eden­nyt ajo­neu­vo tör­mä­si etuo­sas­taan si­vu­tiel­tä tul­leen ajo­neu­von etuo­saan ja kyl­keen. Tör­mäyk­sen seu­rauk­se­na toi­nen ajo­neu­vo ajau­tui penk­kaan ja toi­nen jäi ajo­tiel­le.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 9.02

Koulukuraattori on oppilashuollon moniottelija

Vir­pi Lap­pa­lai­nen aloit­ti mar­ras­kuun puo­les­sa vä­lis­sä kou­lu­ku­raat­to­ri­na Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä. Tois­tai­sek­si pes­ti Ka­ro­lii­na Oh­va­nai­sen si­jai­se­na kes­tää ku­lu­van vuo­den lop­puun. Vir­pi Lap­pa­lai­nen on ta­vat­ta­vis­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa sekä yh­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa Tik­ka­lan ala­kou­lus­sa ja Rääk­ky­län yh­te­näis­kou­lus­sa.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Virpi Lappalainen toimii Karoliina Ohvanaisen sijaisena koulukuraattorina Tohmajärvellä ja Rääkkylässä ainakin kuluvan vuoden loppuun asti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 9.02

Koulukuraattori on oppilashuollon moniottelija

Vir­pi Lap­pa­lai­nen aloit­ti mar­ras­kuun puo­les­sa vä­lis­sä kou­lu­ku­raat­to­ri­na Toh­ma­jär­vel­lä ja Rääk­ky­läs­sä. Tois­tai­sek­si pes­ti Ka­ro­lii­na Oh­va­nai­sen si­jai­se­na kes­tää ku­lu­van vuo­den lop­puun. Vir­pi Lap­pa­lai­nen on ta­vat­ta­vis­sa Toh­ma­jär­vel­lä Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa sekä yh­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa Tik­ka­lan ala­kou­lus­sa ja Rääk­ky­län yh­te­näis­kou­lus­sa.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 7.30

Matamin Lumon Kahvikammari avautui Sovintolaan

Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri ava­si oven­sa Ke­sä­lah­den So­vin­to­las­sa tam­mi­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la. Tun­nel­mal­li­nen kah­vi­la si­jait­see en­ti­sis­sä Ke­sä­lah­den Mart­to­jen Mart­ta­kam­ma­rin ti­lois­sa. Tal­vi­ai­ka­na Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri on avoin­na mui­na päi­vi­nä pait­si lau­an­tai­sin, jol­loin So­vin­to­la-yh­dis­tys pi­tää omaa kah­vi­laan­sa ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa pää­dys­sä.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Hannele Uuksulainen pakkaa leivonnaisia asiakkaalle mukaan. Asiakkaita on käynyt mukavasti.

Mervi Venäläinen

Uutiset
20.1.2022 7.30

Matamin Lumon Kahvikammari avautui Sovintolaan

Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri ava­si oven­sa Ke­sä­lah­den So­vin­to­las­sa tam­mi­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la. Tun­nel­mal­li­nen kah­vi­la si­jait­see en­ti­sis­sä Ke­sä­lah­den Mart­to­jen Mart­ta­kam­ma­rin ti­lois­sa. Tal­vi­ai­ka­na Ma­ta­min Lu­mon Kah­vi­kam­ma­ri on avoin­na mui­na päi­vi­nä pait­si lau­an­tai­sin, jol­loin So­vin­to­la-yh­dis­tys pi­tää omaa kah­vi­laan­sa ra­ken­nuk­sen toi­ses­sa pää­dys­sä.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.1.2022 15.49

Useita onnettomuuksia liikenteessä Pohjois-Karjalassa - pelastus­lai­tokselta kelivaroitus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa, et­tä maa­kun­nan alu­eel­la ajo­ke­li on vaih­te­le­va. Pe­las­tus­lai­tos huo­maut­taa pi­tä­mään tur­va­vä­lit kun­nos­sa ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta ajo­no­peu­teen, joka tu­lee so­vit­taa ke­lin mu­kai­sek­si.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Lumityökoneille on luvassa jälleen toimintaa.

Tuija Marienberg

Uutiset
19.1.2022 15.49

Useita onnettomuuksia liikenteessä Pohjois-Karjalassa - pelastus­lai­tokselta kelivaroitus

Poh­jois-Kar­ja­lan Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­taa, et­tä maa­kun­nan alu­eel­la ajo­ke­li on vaih­te­le­va. Pe­las­tus­lai­tos huo­maut­taa pi­tä­mään tur­va­vä­lit kun­nos­sa ja kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta ajo­no­peu­teen, joka tu­lee so­vit­taa ke­lin mu­kai­sek­si.

Aladar Bayer

Uutiset
19.1.2022 14.51

Riveriasta joulukuussa valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui jou­lu­kuus­sa 2021 yh­teen­sä 230 tut­kin­non­suo­rit­ta­jaa. Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä val­mis­tui­vat seu­raa­vat opis­ke­li­jat:

Aladar Bayer

Uutiset
19.1.2022 14.51

Riveriasta joulukuussa valmistuneita

Ri­ve­ri­as­ta val­mis­tui jou­lu­kuus­sa 2021 yh­teen­sä 230 tut­kin­non­suo­rit­ta­jaa. Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä val­mis­tui­vat seu­raa­vat opis­ke­li­jat:

Päivi Lievonen

Uutiset
18.1.2022 15.10

Muutoksia koronaohjeisiin Pohjois-Karjalassa

Siun sote on päi­vit­tä­nyt ko­ro­naan liit­ty­viä toi­min­ta­oh­jei­taan lau­an­tais­ta 15.1. al­ka­en. Siun sote tie­dot­ti asi­as­ta tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Päivi Lievonen

Uutiset
18.1.2022 15.10

Muutoksia koronaohjeisiin Pohjois-Karjalassa

Siun sote on päi­vit­tä­nyt ko­ro­naan liit­ty­viä toi­min­ta­oh­jei­taan lau­an­tais­ta 15.1. al­ka­en. Siun sote tie­dot­ti asi­as­ta tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Jussi Virratvuori

Uutiset
18.1.2022 12.59

Kuuteille kolattiin kinoksia

Run­sas­lu­mi­ses­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia Jä­nis­se­läl­le sai­maan­nor­pan pe­sin­tää ede­saut­ta­maan.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Vapaaehtoiset kolasivat norpille apukinoksia Rääkkylässä viime viikonloppuna.

Jussi Virratvuori

Uutiset
18.1.2022 12.59

Kuuteille kolattiin kinoksia

Run­sas­lu­mi­ses­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta va­paa­eh­toi­set ko­la­si­vat apu­ki­nok­sia Jä­nis­se­läl­le sai­maan­nor­pan pe­sin­tää ede­saut­ta­maan.

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Henni Hyvärinen

Kulttuuri
17.1.2022 21.27

Ilona Chevakova sai Kiteeltä hyvät eväät näyttelijäntyöhön

Te­at­te­ri Po­len­toa ai­ka­naan seu­ran­neet voi­vat nyt hy­väl­lä syyl­lä to­de­ta, et­tä jo­han Ilo­na Che­va­ko­van ky­vyt ja mah­dol­li­suu­det näh­tiin ai­koi­naan Ki­tee­sa­lin näyt­tä­möl­lä.

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Ilona Chevakova asui nuoruutensa tärkeitä vuosia Kiteellä ja sai sieltä myös ammatillisia vahvuuksia. Kuva: Henni Hyvärinen

Henni Hyvärinen

Kulttuuri
17.1.2022 21.27

Ilona Chevakova sai Kiteeltä hyvät eväät näyttelijäntyöhön

Te­at­te­ri Po­len­toa ai­ka­naan seu­ran­neet voi­vat nyt hy­väl­lä syyl­lä to­de­ta, et­tä jo­han Ilo­na Che­va­ko­van ky­vyt ja mah­dol­li­suu­det näh­tiin ai­koi­naan Ki­tee­sa­lin näyt­tä­möl­lä.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Uutiset
17.1.2022 20.54

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvoin­ti­a­lueelle

Pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­nen siir­re­tään kun­tien vas­tuul­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le vuo­den 2023 alus­ta läh­tien. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jät vas­taa­vat pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den ta­sos­ta sekä riit­tä­vis­tä hen­ki­lö­re­surs­seis­ta ja ta­lou­des­ta.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Ville-Petteri Pulkkisen mukaan maakunnan laaja paloasemaverkosto vaatii taloudellista panostusta. Arkistokuva: Riitta Hakulinen.

Riitta Hakulinen

Uutiset
17.1.2022 20.54

Pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvoin­ti­a­lueelle

Pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­nen siir­re­tään kun­tien vas­tuul­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le vuo­den 2023 alus­ta läh­tien. Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den päät­tä­jät vas­taa­vat pe­las­tus­toi­men pal­ve­lui­den ta­sos­ta sekä riit­tä­vis­tä hen­ki­lö­re­surs­seis­ta ja ta­lou­des­ta.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.1.2022 16.45

Itä-Suomen AVI käynnistänyt uusien koronapäätösten arvioinnin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on käyn­nis­tä­nyt ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ten uu­sien pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ar­vi­oin­ti kos­kee pää­tök­siä, joi­den voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tam­mi­kuus­sa 2022.

Tuija Marienberg

Uutiset
17.1.2022 16.45

Itä-Suomen AVI käynnistänyt uusien koronapäätösten arvioinnin

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on käyn­nis­tä­nyt ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ten uu­sien pää­tös­ten vält­tä­mät­tö­myy­des­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si. Ar­vi­oin­ti kos­kee pää­tök­siä, joi­den voi­mas­sa­o­lo päät­tyy tam­mi­kuus­sa 2022.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Aladar Bayer

Uutiset
17.1.2022 16.34

Kiteellä viime vuonna 19 rakennuspaloa - kolmanneksi eniten maakunnassa

Pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­teh­tä­vien mää­rä las­ki hie­man vuo­den 2021 ai­ka­na. Tu­li­pa­lo­jen ja eten­kin ra­ken­nus­pa­lo­jen mää­rä kui­ten­kin kas­voi mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Navettapalo toukokuussa Kiteellä, oli yksi maakunnan viime vuoden suurimmista rakennuspaloista.

Aladar Bayer

Uutiset
17.1.2022 16.34

Kiteellä viime vuonna 19 rakennuspaloa - kolmanneksi eniten maakunnassa

Pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­teh­tä­vien mää­rä las­ki hie­man vuo­den 2021 ai­ka­na. Tu­li­pa­lo­jen ja eten­kin ra­ken­nus­pa­lo­jen mää­rä kui­ten­kin kas­voi mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 16.00

Rajaliikenne väheni vielä lähes puolella

Vuon­na 2021 ra­jan ylit­ti Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta 184 402 hen­ki­löä. Vuon­na 2020 ra­ja­ny­lit­tä­jiä oli noin 0,3 mil­joo­naa. Ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­ne oli 43 pro­sent­tia (139 449 hen­ki­löä) vä­häi­sem­pää kuin vuon­na 2020.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Niiralan rajanylitysliikenne väheni viime vuonna 43 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 16.00

Rajaliikenne väheni vielä lähes puolella

Vuon­na 2021 ra­jan ylit­ti Nii­ra­lan ra­ja­ny­li­tys­pai­kan kaut­ta 184 402 hen­ki­löä. Vuon­na 2020 ra­ja­ny­lit­tä­jiä oli noin 0,3 mil­joo­naa. Ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­ne oli 43 pro­sent­tia (139 449 hen­ki­löä) vä­häi­sem­pää kuin vuon­na 2020.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.1.2022 15.50

Tohmajärvi rakennuttaa Tikkalaan toimitilat Vauhti Speed Oy:lle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 4,5 mil­joo­nan eu­ron oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen kun­nan omis­ta­man Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy:n lai­nal­le. Ta­kaus on voi­mas­sa 25 vuot­ta. Lai­nal­la Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy ra­ken­taa Toh­ma­jär­ven Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­val­le Vauh­ti Speed Oy:lle. Täs­sä vai­hees­sa toi­mi­ti­lo­jen kook­si ar­vi­oi­daan pari tu­hat­ta ne­li­ö­tä. Suk­si­voi­tei­ta val­mis­ta­van Vauh­ti Speed Oy:n on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa uu­sis­sa ti­lois­sa syk­syl­lä 2022.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mikko Löppönen ja Esa Puukilainen kertoivat Tohmajärven kunnan ja Vauhti Speed Oy:n välisestä yhteistyöstä kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
17.1.2022 15.50

Tohmajärvi rakennuttaa Tikkalaan toimitilat Vauhti Speed Oy:lle

Toh­ma­jär­ven kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi enin­tään 4,5 mil­joo­nan eu­ron oma­vel­kai­sen ta­kauk­sen kun­nan omis­ta­man Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy:n lai­nal­le. Ta­kaus on voi­mas­sa 25 vuot­ta. Lai­nal­la Toh­ma­jär­ven Yri­tys­pal­ve­lut Oy ra­ken­taa Toh­ma­jär­ven Tik­ka­laan toi­mi­ti­lat kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­val­le Vauh­ti Speed Oy:lle. Täs­sä vai­hees­sa toi­mi­ti­lo­jen kook­si ar­vi­oi­daan pari tu­hat­ta ne­li­ö­tä. Suk­si­voi­tei­ta val­mis­ta­van Vauh­ti Speed Oy:n on tar­koi­tus aloit­taa toi­min­tan­sa uu­sis­sa ti­lois­sa syk­syl­lä 2022.

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Vatanen Racing

Urheilu
17.1.2022 11.47

K-KUA:n Ville Vataselle ylivoimainen voitto Artic Lapland Rallysta

K-KUA:n ral­li­lu­paus Vil­le Va­ta­nen näyt­ti tun­tu­reil­la ral­lin tah­tia ja nap­pa­si kart­tu­ri-se­tän­sä Sami Va­ta­sen kans­sa yli­voi­mai­sen luok­ka­voi­ton nuo­ris­sa. Maa­lis­sa eroa kak­ko­sek­si tul­lee­seen oli yli 10 mi­nuut­tia! Myös ju­ni­o­rei­den yleis­kil­pai­lus­sa Va­ta­nen si­joit­tui no­peim­pien jouk­koon.

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Ville Vatanen nappasi kartturi Sami Vatasen kanssa ylivoimaisen luokkavoiton nuorissa Tunturirallissa. Kuva: Vatanen Racing

Vatanen Racing

Urheilu
17.1.2022 11.47

K-KUA:n Ville Vataselle ylivoimainen voitto Artic Lapland Rallysta

K-KUA:n ral­li­lu­paus Vil­le Va­ta­nen näyt­ti tun­tu­reil­la ral­lin tah­tia ja nap­pa­si kart­tu­ri-se­tän­sä Sami Va­ta­sen kans­sa yli­voi­mai­sen luok­ka­voi­ton nuo­ris­sa. Maa­lis­sa eroa kak­ko­sek­si tul­lee­seen oli yli 10 mi­nuut­tia! Myös ju­ni­o­rei­den yleis­kil­pai­lus­sa Va­ta­nen si­joit­tui no­peim­pien jouk­koon.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Riitta Mikkonen

Uutiset
17.1.2022 11.31

Monien mahdollisuuksien kiinteistö myynnissä Värtsilässä

Päi­vi Kor­ho­nen ha­lu­aa oi­kais­ta heti aluk­si: Ma­ja­ta­lo Raja ei ole myyn­nis­sä. Myyn­nis­sä Värt­si­län ky­läl­lä on ma­ja­ta­lon käy­tös­sä ol­lut Ho­pe­a­kal­li­on­tiel­lä si­jait­se­va kiin­teis­tö, jon­ka omis­taa PDGE Pro­ject De­ve­lo­pe­ment Group Eu­ro­pe Oy.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Viime keväänä Päivi Korhonen suunnitteli Majatalo Rajan sisustusta. Tavoitteena oli lämminhenkinen mummolatunnelma.

Riitta Mikkonen

Uutiset
17.1.2022 11.31

Monien mahdollisuuksien kiinteistö myynnissä Värtsilässä

Päi­vi Kor­ho­nen ha­lu­aa oi­kais­ta heti aluk­si: Ma­ja­ta­lo Raja ei ole myyn­nis­sä. Myyn­nis­sä Värt­si­län ky­läl­lä on ma­ja­ta­lon käy­tös­sä ol­lut Ho­pe­a­kal­li­on­tiel­lä si­jait­se­va kiin­teis­tö, jon­ka omis­taa PDGE Pro­ject De­ve­lo­pe­ment Group Eu­ro­pe Oy.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Heli Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 8.37

Eläkkeellä olevat hoitajat ovat tärkeä sijaisresurssi

Hoi­to­a­lan hen­ki­lös­tö­pu­la ja rek­ry­toin­ti­haas­teet ovat ko­ros­tu­neet ko­ro­na-ai­ka­na koko maas­sa, myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Yk­si tär­keä re­surs­si toi­si­naan akuut­ti­a­kin hen­ki­lös­tö­va­jet­ta paik­kaa­maan, ovat eläk­keel­lä ole­vat hoi­ta­jat. Tä­män tie­tä­vät ko­ke­muk­ses­ta Ki­teen hoi­va­ko­din pal­ve­lu­e­si­mies Hen­na Hä­mä­läi­nen sekä Rääk­ky­läs­sä si­jait­se­van pal­ve­lu­ko­ti Vi­her­po­lun joh­ta­ja Heli Sark­ki­nen. Mo­lem­mat yk­si­köt tar­jo­a­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lu­a­su­mis­ta ikäih­mi­sil­le.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Perushoitaja Hannele Multanen tekee mielellään sijaisuuksia Viherpolun palvelukodissa.

Heli Sarkkinen

Uutiset
17.1.2022 8.37

Eläkkeellä olevat hoitajat ovat tärkeä sijaisresurssi

Hoi­to­a­lan hen­ki­lös­tö­pu­la ja rek­ry­toin­ti­haas­teet ovat ko­ros­tu­neet ko­ro­na-ai­ka­na koko maas­sa, myös Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Yk­si tär­keä re­surs­si toi­si­naan akuut­ti­a­kin hen­ki­lös­tö­va­jet­ta paik­kaa­maan, ovat eläk­keel­lä ole­vat hoi­ta­jat. Tä­män tie­tä­vät ko­ke­muk­ses­ta Ki­teen hoi­va­ko­din pal­ve­lu­e­si­mies Hen­na Hä­mä­läi­nen sekä Rääk­ky­läs­sä si­jait­se­van pal­ve­lu­ko­ti Vi­her­po­lun joh­ta­ja Heli Sark­ki­nen. Mo­lem­mat yk­si­köt tar­jo­a­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta pal­ve­lu­a­su­mis­ta ikäih­mi­sil­le.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 17.59

Rääkkylässä maan kolmanneksi korkein ennakko­ää­nes­tysp­ro­sentti

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la in­nok­kaim­mat alu­e­vaa­leis­sa ää­nes­tä­jät ovat ol­leet kol­men en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ajan Rääk­ky­läs­sä. Pi­tä­jän en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä jo 20,6. Lu­ke­ma on liki kak­sin­ker­tai­nen maa­kun­nan kes­ki­mää­räi­seen en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­tiin ver­rat­tu­na.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 17.59

Rääkkylässä maan kolmanneksi korkein ennakko­ää­nes­tysp­ro­sentti

Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la in­nok­kaim­mat alu­e­vaa­leis­sa ää­nes­tä­jät ovat ol­leet kol­men en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ajan Rääk­ky­läs­sä. Pi­tä­jän en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä jo 20,6. Lu­ke­ma on liki kak­sin­ker­tai­nen maa­kun­nan kes­ki­mää­räi­seen en­nak­ko­ää­nes­tysp­ro­sent­tiin ver­rat­tu­na.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.1.2022 16.18

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat Itä-Suomessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ja si­sä­ti­lois­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­et­ta.

Tuija Marienberg

Uutiset
14.1.2022 16.18

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset jatkuvat Itä-Suomessa

Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt pää­tök­sen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ja si­sä­ti­lois­sa enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat koko Itä-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton toi­mi­a­lu­et­ta.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.1.2022 16.07

Luonto ja paikallisuus esillä kirjaston taideteoksissa

Vii­me syk­sy­nä to­teu­te­tun tai­de­te­os­kil­pai­lun tu­lok­se­na kol­men poh­jois­kar­ja­lai­sen tai­tei­li­jan tai­de­te­ok­set ko­ris­ta­vat nyt Toh­ma­jär­ven kir­jas­ton ti­lo­ja. Las­te­no­sas­ton sei­näl­lä me­loo kol­me kar­hua Tuu­li Me­ri­läi­sen Seik­kai­lu -ni­mi­ses­sä, ak­ryy­li­maa­leil­la suo­raan sei­nään maa­la­tus­sa te­ok­ses­sa. Ylä­ker­taan joh­dat­ta­van por­tai­kon sei­nää vä­rit­tää Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­min huo­vu­tet­tu teos Ky­län rai­til­la, ja Jo­han­na Alan­gon ka­tos­ta roik­ku­va, pii­rak­ka­pu­li­kois­ta koos­tu­va Pu­lik­ka -ti­la­tai­de­te­os aset­tuu kah­den ker­rok­sen vä­lil­le ai­kuis­te­no­sas­tol­le.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Karoliina Arvilommin huovutettu teoskokonaisuus sijaitsee portaikon isolla seinällä.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
14.1.2022 16.07

Luonto ja paikallisuus esillä kirjaston taideteoksissa

Vii­me syk­sy­nä to­teu­te­tun tai­de­te­os­kil­pai­lun tu­lok­se­na kol­men poh­jois­kar­ja­lai­sen tai­tei­li­jan tai­de­te­ok­set ko­ris­ta­vat nyt Toh­ma­jär­ven kir­jas­ton ti­lo­ja. Las­te­no­sas­ton sei­näl­lä me­loo kol­me kar­hua Tuu­li Me­ri­läi­sen Seik­kai­lu -ni­mi­ses­sä, ak­ryy­li­maa­leil­la suo­raan sei­nään maa­la­tus­sa te­ok­ses­sa. Ylä­ker­taan joh­dat­ta­van por­tai­kon sei­nää vä­rit­tää Ka­ro­lii­na Ar­vi­lom­min huo­vu­tet­tu teos Ky­län rai­til­la, ja Jo­han­na Alan­gon ka­tos­ta roik­ku­va, pii­rak­ka­pu­li­kois­ta koos­tu­va Pu­lik­ka -ti­la­tai­de­te­os aset­tuu kah­den ker­rok­sen vä­lil­le ai­kuis­te­no­sas­tol­le.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 16.03

Kolmas rokote jo liki 40 prosentilla yli 12-vuotiaista pohjois­kar­ja­laisista

Siun so­tes­sa on an­net­tu tä­hän men­nes­sä kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta noin 62 500 an­nos­ta. Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan kol­man­nen an­nok­sen on näin ol­len saa­nut liki 40 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
14.1.2022 16.03

Kolmas rokote jo liki 40 prosentilla yli 12-vuotiaista pohjois­kar­ja­laisista

Siun so­tes­sa on an­net­tu tä­hän men­nes­sä kol­man­sia ko­ro­na­ro­kot­tei­ta noin 62 500 an­nos­ta. Siun so­ten tie­dot­teen mu­kaan kol­man­nen an­nok­sen on näin ol­len saa­nut liki 40 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta poh­jois­kar­ja­lai­sis­ta.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 12.11

Vaikut­ta­mis­toi­mie­limiin valitaan edustajia joka kunnasta

Alu­e­vaa­leil­la va­lit­ta­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le pe­rus­te­taan myös uu­sia vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä, joi­hin va­li­taan edus­ta­jia alu­een ai­em­mis­ta, kun­ta­koh­tai­sis­ta vas­taa­vis­ta toi­mi­jois­ta.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Aluevaaleilla valittavan valtuuston lisäksi hyvinvointialueelle asetetaan myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
14.1.2022 12.11

Vaikut­ta­mis­toi­mie­limiin valitaan edustajia joka kunnasta

Alu­e­vaa­leil­la va­lit­ta­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton li­säk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le pe­rus­te­taan myös uu­sia vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä, joi­hin va­li­taan edus­ta­jia alu­een ai­em­mis­ta, kun­ta­koh­tai­sis­ta vas­taa­vis­ta toi­mi­jois­ta.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Antero Pesonen

Kulttuuri
14.1.2022 11.41

Valokuvakisan ykkössija jaettiin kolmelle kuvalle

Rääk­ky­lä-Seu­ran va­lo­ku­va­kil­pai­lu Rääk­ky­lä Nyt! on rat­ken­nut. Vii­me vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la jär­jes­te­tyn kil­pai­lun raa­ti pää­tyi tu­lok­seen, jon­ka mu­kaan kol­me ku­vaa va­lit­tiin ta­sa­vä­ki­ses­ti yk­kös­si­jal­le. Li­säk­si kuu­si ku­vaa sai kun­ni­a­mai­nin­nan. Yh­teen­sä ki­saan osal­lis­tui 25 ku­vaa.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Voimansiirto, Antero Pesonen.

Antero Pesonen

Kulttuuri
14.1.2022 11.41

Valokuvakisan ykkössija jaettiin kolmelle kuvalle

Rääk­ky­lä-Seu­ran va­lo­ku­va­kil­pai­lu Rääk­ky­lä Nyt! on rat­ken­nut. Vii­me vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la jär­jes­te­tyn kil­pai­lun raa­ti pää­tyi tu­lok­seen, jon­ka mu­kaan kol­me ku­vaa va­lit­tiin ta­sa­vä­ki­ses­ti yk­kös­si­jal­le. Li­säk­si kuu­si ku­vaa sai kun­ni­a­mai­nin­nan. Yh­teen­sä ki­saan osal­lis­tui 25 ku­vaa.

Lisää aiheesta

Kysely