JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Reijo Jantunen jatkaa työtä kotijärvensä hyväksi Pro Puruvesi ry:n puheenjohtajana. Arkistokuva: Päivi Lievonen

Reijo Jantunen jatkaa työtä kotijärvensä hyväksi Pro Puruvesi ry:n puheenjohtajana. Arkistokuva: Päivi Lievonen

Päivi Lievonen

Uutiset
9.12.2022 12.02

Pro Puruveden toiminnassa alkaa uusi vaihe

Vuo­si 2023 tu­lee ole­maan Pu­ru­ve­den ve­sien­hoi­dos­sa ja Pro Pu­ru­ve­den toi­min­nas­sa uu­den vai­heen al­kua. Edel­li­seen vai­hee­seen oleel­li­sen tär­keä, yli kuu­si­vuo­ti­nen FRES­HA­BIT-han­ke päät­tyi syys­kuus­sa. Mer­kit­tä­vä OPE­RAN­DUM-han­ke päät­tyy vuo­den 2022 lo­pus­sa. Vuo­den 2023 ai­ka­na jat­ke­taan ve­sien­hoi­toa Hii­li­pol­ku-hank­keen li­säk­si il­man mui­ta suu­ria hank­kei­ta.

Uutiset
8.12.2022 14.00

Pyhät vaikuttavat Kelan tukien maksamiseen

Ke­las­ta muis­tu­te­taan, et­tä jou­lun ai­ka vai­kut­taa etuuk­sien mak­su­päi­viin. Vuo­den vaih­de on Ke­las­sa kii­reis­tä ai­kaa, jo­ten tie­dot­tees­sa kan­nus­te­taan hoi­ta­maan etuu­sa­si­at ajois­sa kun­toon, et­tä ra­hat eh­ti­vät ti­lil­le en­nen jou­lua. Esi­mer­kik­si toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­se­taan en­nen jou­lua, jos ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­tu vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eli 12. jou­lu­kuu­ta.

Uutiset
8.12.2022 14.00

Pyhät vaikuttavat Kelan tukien maksamiseen

Ke­las­ta muis­tu­te­taan, et­tä jou­lun ai­ka vai­kut­taa etuuk­sien mak­su­päi­viin. Vuo­den vaih­de on Ke­las­sa kii­reis­tä ai­kaa, jo­ten tie­dot­tees­sa kan­nus­te­taan hoi­ta­maan etuu­sa­si­at ajois­sa kun­toon, et­tä ra­hat eh­ti­vät ti­lil­le en­nen jou­lua. Esi­mer­kik­si toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­se­taan en­nen jou­lua, jos ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­tu vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­na, eli 12. jou­lu­kuu­ta.

Uutiset
8.12.2022 13.51

Junalippujen hinta laskee kevättalveksi

Edus­kun­ta tu­kee jouk­ko­lii­ken­net­tä pois­ta­mal­la ar­von­li­sä­ve­ron tam­mi-huh­ti­kuun ajak­si. VR ker­too tie­dot­tees­saan vie­vän­sä alv-alen­nuk­sen suo­raan mat­ka­lip­pu­jen hin­toi­hin. Alen­nus kos­kee kaik­kia 1.1.-30.4.2023 os­tet­tu­ja VR:n ju­na­lip­pu­ja mat­kan ajan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta. Myös alen­nus­hin­tai­set li­put, ku­ten opis­ke­li­joi­den, las­ten ja elä­ke­läis­ten li­put sekä ryh­mä- ja yri­tys­li­put, ovat ky­sei­se­nä ai­ka­na ve­ro­va­pai­ta.

Uutiset
8.12.2022 13.51

Junalippujen hinta laskee kevättalveksi

Edus­kun­ta tu­kee jouk­ko­lii­ken­net­tä pois­ta­mal­la ar­von­li­sä­ve­ron tam­mi-huh­ti­kuun ajak­si. VR ker­too tie­dot­tees­saan vie­vän­sä alv-alen­nuk­sen suo­raan mat­ka­lip­pu­jen hin­toi­hin. Alen­nus kos­kee kaik­kia 1.1.-30.4.2023 os­tet­tu­ja VR:n ju­na­lip­pu­ja mat­kan ajan­koh­das­ta riip­pu­mat­ta. Myös alen­nus­hin­tai­set li­put, ku­ten opis­ke­li­joi­den, las­ten ja elä­ke­läis­ten li­put sekä ryh­mä- ja yri­tys­li­put, ovat ky­sei­se­nä ai­ka­na ve­ro­va­pai­ta.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Veikko Ihanus

Uutiset
8.12.2022 11.41

Suurpe­to­ha­vain­noista ilmoitus petoyh­dys­hen­kilölle

Suo­men riis­ta­kes­kus muis­tut­taa kan­sa­lai­sia te­ke­mään il­moi­tuk­sen ha­vait­se­mis­taan suur­pe­dois­ta si­jain­ti­tie­toi­neen pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le mah­dol­li­sim­man pian ha­vain­non te­ke­mi­ses­tä. Suur­pe­to­ha­vain­to voi ol­la nä­kö­ha­vain­to eläi­mes­tä tai ha­vain­to jäl­jis­tä, jä­tök­sis­tä, haas­kois­ta tai raa­te­lu­jäl­jis­tä. Ha­vain­nois­ta il­moit­ta­mi­nen aut­taa vi­ra­no­mai­sia saa­maan tar­kem­man kä­si­tyk­sen alu­een pe­to­ti­lan­tees­ta sekä tu­kee riis­tan­tut­ki­mus­ta alu­eel­la.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Kaikista suurpetohavainnoista toivotaan ilmoitusta. Arkistokuva: Veikko Ihanus.

Veikko Ihanus

Uutiset
8.12.2022 11.41

Suurpe­to­ha­vain­noista ilmoitus petoyh­dys­hen­kilölle

Suo­men riis­ta­kes­kus muis­tut­taa kan­sa­lai­sia te­ke­mään il­moi­tuk­sen ha­vait­se­mis­taan suur­pe­dois­ta si­jain­ti­tie­toi­neen pai­kal­li­sel­le pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le mah­dol­li­sim­man pian ha­vain­non te­ke­mi­ses­tä. Suur­pe­to­ha­vain­to voi ol­la nä­kö­ha­vain­to eläi­mes­tä tai ha­vain­to jäl­jis­tä, jä­tök­sis­tä, haas­kois­ta tai raa­te­lu­jäl­jis­tä. Ha­vain­nois­ta il­moit­ta­mi­nen aut­taa vi­ra­no­mai­sia saa­maan tar­kem­man kä­si­tyk­sen alu­een pe­to­ti­lan­tees­ta sekä tu­kee riis­tan­tut­ki­mus­ta alu­eel­la.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 10.15

Pihalle siivouskehotus Niemiseen

Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to päät­ti an­taa Nie­mi­sen­tien var­rel­la si­jait­se­val­le kiin­teis­töl­le sii­vous­ke­ho­tuk­sen.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Rääkkylän kunnassa yritetään saada yksityispihojen omistajia siivoamaan ympäristöä rumentavat autonromut kierrätykseen. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 10.15

Pihalle siivouskehotus Niemiseen

Rääk­ky­län elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan lu­pa­ja­os­to päät­ti an­taa Nie­mi­sen­tien var­rel­la si­jait­se­val­le kiin­teis­töl­le sii­vous­ke­ho­tuk­sen.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 9.44

Saimaalla liikkujilta toivotaan vastauksia kyselyyn

Sai­maan ve­sis­tön käyt­tä­jien nä­ke­myk­siä ve­den­kor­keu­des­ta kar­toi­te­taan net­ti­ky­se­lyl­lä, jon­ka jär­jes­tä­vät Sai­maan alu­een ELY-kes­kuk­set ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä melko matalalla. Kuvituskuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
8.12.2022 9.44

Saimaalla liikkujilta toivotaan vastauksia kyselyyn

Sai­maan ve­sis­tön käyt­tä­jien nä­ke­myk­siä ve­den­kor­keu­des­ta kar­toi­te­taan net­ti­ky­se­lyl­lä, jon­ka jär­jes­tä­vät Sai­maan alu­een ELY-kes­kuk­set ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 16.55

Koirien rekiste­röin­ti­palvelu avautuu vuodenvaihteessa

Ruo­ka­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mä asi­oin­ti­pal­ve­lu koi­ran hal­ti­joil­le avau­tuu vuo­den­vaih­tees­sa. Vi­ra­no­mai­sen koi­ra­re­kis­te­riin on tar­koi­tus il­moit­taa kaik­ki Suo­mes­sa ole­vat koi­rat. En­nen 1.1.2023 syn­ty­neen koi­ran hal­ti­jal­la on koko en­si vuo­si ai­kaa il­moit­taa koi­ran­sa tie­dot vi­ra­no­mais­re­kis­te­riin. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen syn­ty­vät koi­rat tu­lee il­moit­taa re­kis­te­riin en­nen koi­ran luo­vu­tus­ta uu­del­le hal­ti­jal­le tai vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den iäs­sä.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole. Kuvituskuva.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 16.55

Koirien rekiste­röin­ti­palvelu avautuu vuodenvaihteessa

Ruo­ka­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mä asi­oin­ti­pal­ve­lu koi­ran hal­ti­joil­le avau­tuu vuo­den­vaih­tees­sa. Vi­ra­no­mai­sen koi­ra­re­kis­te­riin on tar­koi­tus il­moit­taa kaik­ki Suo­mes­sa ole­vat koi­rat. En­nen 1.1.2023 syn­ty­neen koi­ran hal­ti­jal­la on koko en­si vuo­si ai­kaa il­moit­taa koi­ran­sa tie­dot vi­ra­no­mais­re­kis­te­riin. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen syn­ty­vät koi­rat tu­lee il­moit­taa re­kis­te­riin en­nen koi­ran luo­vu­tus­ta uu­del­le hal­ti­jal­le tai vii­meis­tään kol­men kuu­kau­den iäs­sä.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 16.28

Yhteisöllisyys esillä Tohmajärven itsenäisyysjuhlan puheissa

Toh­ma­jär­ven kun­nan it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­nen pa­la­si juh­la­pu­hees­saan vii­me hel­mi­kuun 24 päi­vään.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Itsenäisyyspäivän juhla kokosi Wärtsilä-saliin muutaman kymmenen hengen yleisön.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 16.28

Yhteisöllisyys esillä Tohmajärven itsenäisyysjuhlan puheissa

Toh­ma­jär­ven kun­nan it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja He­le­na Pa­ka­ri­nen pa­la­si juh­la­pu­hees­saan vii­me hel­mi­kuun 24 päi­vään.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 15.21

Ilkivaltaa Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­huo­nei­ta on sot­ket­tu, ja paik­ko­ja on myös ri­kot­tu.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Ilkivaltaa on tehty myös frisbeegolf-radalla. Kuvituskuva.

Kari Sarkkinen

Uutiset
7.12.2022 15.21

Ilkivaltaa Tohmajärvellä

Toh­ma­jär­ven lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­huo­nei­ta on sot­ket­tu, ja paik­ko­ja on myös ri­kot­tu.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.12.2022 14.10

Luonnosta voimaa ja ravintoa arkeen

Luon­to ja sen an­ti­met ovat ol­leet tär­keä voi­ma­va­ra ke­säl­lä 70 vuot­ta täyt­tä­neel­le Mark­ku Pir­ho­sel­le.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Markku Pirhosen tuvan seinällä on niin itsetehty suojelussenkelitaulu kuin matkoilta muistoksi kerätyistä kivistä tehty ristikin.

Päivi Lievonen

Uutiset
7.12.2022 14.10

Luonnosta voimaa ja ravintoa arkeen

Luon­to ja sen an­ti­met ovat ol­leet tär­keä voi­ma­va­ra ke­säl­lä 70 vuot­ta täyt­tä­neel­le Mark­ku Pir­ho­sel­le.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 12.13

”Pastori on vangeille neutraali henkilö”

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ant­ti Hap­po­nen on ja­ka­nut työ­ai­kan­sa syk­sys­tä 2019 läh­tien Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan ja Py­hä­se­län van­ki­lan kes­ken.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Pyhäselän vankilan kappeli on vihitty ekumeeniseksi kappeliksi. Ensimmäinen vankilapastori oli ortodoksinen, ja kappelin ikonit ovat siltä ajalta. Vankilapastorina yli kolme vuotta toiminut Antti Happonen kertoo, että vangilla on oikeus tavata oman uskontokuntansa edustaja, ja se pyritään aina järjestämään.

Mervi Venäläinen

Uutiset
7.12.2022 12.13

”Pastori on vangeille neutraali henkilö”

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Ant­ti Hap­po­nen on ja­ka­nut työ­ai­kan­sa syk­sys­tä 2019 läh­tien Toh­ma­jär­ven seu­ra­kun­nan ja Py­hä­se­län van­ki­lan kes­ken.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 11.45

Kiteesalissa juhlittiin sinivalkoista sanoin ja sävelin

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laan Ki­tee­sa­li oli pu­et­tu hoh­ta­van si­ni­val­koi­siin vä­rei­hin. Mar­kus Pulk­ki­nen mai­nit­si al­ku­sa­nois­saan, et­tä juh­la on tar­koi­tus ol­la in­tii­mi ja ko­ti­ku­toi­nen ja is­tah­ti flyy­ge­lin ää­reen sä­es­tä­mään yh­teis­lau­lua per­soo­nal­li­sel­la ot­teel­la.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Sankarihaudolle Kiteen seurakunnan ja kaupungin seppeleet laskivat Markku Komulainen ja Ossi Pirhonen. Kiteeläisten järjestöjen seppeleet laskivat Anja ja Kauko Putkuri.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 11.45

Kiteesalissa juhlittiin sinivalkoista sanoin ja sävelin

Ki­teen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laan Ki­tee­sa­li oli pu­et­tu hoh­ta­van si­ni­val­koi­siin vä­rei­hin. Mar­kus Pulk­ki­nen mai­nit­si al­ku­sa­nois­saan, et­tä juh­la on tar­koi­tus ol­la in­tii­mi ja ko­ti­ku­toi­nen ja is­tah­ti flyy­ge­lin ää­reen sä­es­tä­mään yh­teis­lau­lua per­soo­nal­li­sel­la ot­teel­la.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

Jouko Väistö

Uutiset
7.12.2022 8.07

Leijonilta tukea jouluostoksiin

Mo­net ki­tee­läis­per­heet pää­se­vät tä­nä­kin jou­lu­na osal­li­sek­si LC Ki­tee Pa­ja­rin ja LC Ki­teen lah­joi­tuk­sis­ta. Ne saa­vat käyt­töön­sä lah­ja­kort­te­ja, joil­la voi­vat ra­hoit­taa jou­luos­tok­si­aan pai­kal­li­sis­sa kaup­pa­liik­keis­sä. Lah­ja­kor­tit oh­jau­tu­vat saa­jil­leen Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­toi­men vä­li­tyk­sel­lä.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

LC Kitee ja LC Kitee Pajari järjestävät tänäkin vuonna jouluiloa monelle kiteeläisperheelle lahjakorttien avulla. Lahjakortteja olivat diakoni Katriina Tenhoselle luovuttamassa LC Kiteen Markku Hyvönen, vasemmalla, sekä LC Pajarin Eero Havukainen ja Ahti Paakkunainen.

Jouko Väistö

Uutiset
7.12.2022 8.07

Leijonilta tukea jouluostoksiin

Mo­net ki­tee­läis­per­heet pää­se­vät tä­nä­kin jou­lu­na osal­li­sek­si LC Ki­tee Pa­ja­rin ja LC Ki­teen lah­joi­tuk­sis­ta. Ne saa­vat käyt­töön­sä lah­ja­kort­te­ja, joil­la voi­vat ra­hoit­taa jou­luos­tok­si­aan pai­kal­li­sis­sa kaup­pa­liik­keis­sä. Lah­ja­kor­tit oh­jau­tu­vat saa­jil­leen Ki­teen ev.lut. seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­toi­men vä­li­tyk­sel­lä.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 7.35

Matema­tiik­ka­kil­pailun tasaväkinen kärki palkittiin

Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki pal­kit­si kol­me Arp­pen kou­lun 9. luo­kan op­pi­las­ta, jot­ka me­nes­tyi­vät Ma­te­maat­tis­ten Ai­nei­den Opet­ta­jien Lii­ton MA­O­Lin vuo­sit­tai­sen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun kou­lu­koh­tai­ses­sa al­ku­kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lu on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1982.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Arppen koulun matemaattisten aineiden opettaja Ville Liukku ja palkitut Malika Orlova, Ilona Neuvonen ja Saku Nenonen.

Mirja Hurskainen

Uutiset
7.12.2022 7.35

Matema­tiik­ka­kil­pailun tasaväkinen kärki palkittiin

Ki­teen Seu­dun Osuus­pank­ki pal­kit­si kol­me Arp­pen kou­lun 9. luo­kan op­pi­las­ta, jot­ka me­nes­tyi­vät Ma­te­maat­tis­ten Ai­nei­den Opet­ta­jien Lii­ton MA­O­Lin vuo­sit­tai­sen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun kou­lu­koh­tai­ses­sa al­ku­kil­pai­lus­sa. Kil­pai­lu on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1982.

pelastuslaitos

Uutiset
7.12.2022 7.00

Pakettiauto suistui ojaan

Pa­ket­ti­au­to suis­tui sy­vään ojaan Toh­ma­jär­vel­lä Rii­ko­lan­tiel­lä it­se­näi­syys­päi­väy­ö­nä. Kyl­jel­leen ojaan pää­ty­neen au­ton au­to­maat­ti­nen hä­tä­pu­he­lin­jär­jes­tel­mä hä­lyt­ti pa­lo­kun­nan pai­kal­le.

pelastuslaitos

Uutiset
7.12.2022 7.00

Pakettiauto suistui ojaan

Pa­ket­ti­au­to suis­tui sy­vään ojaan Toh­ma­jär­vel­lä Rii­ko­lan­tiel­lä it­se­näi­syys­päi­väy­ö­nä. Kyl­jel­leen ojaan pää­ty­neen au­ton au­to­maat­ti­nen hä­tä­pu­he­lin­jär­jes­tel­mä hä­lyt­ti pa­lo­kun­nan pai­kal­le.

Mirja Hurskainen

Uutiset
6.12.2022 18.47

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kiteellä, kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Mirja Hurskainen

Uutiset
6.12.2022 18.47

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Kiteellä, kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.12.2022 18.46

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tohmajärvellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Kari Sarkkinen

Uutiset
6.12.2022 18.46

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe Tohmajärvellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Helena Pakarinen

It­se­näi­syys­päi­vä kun­ni­ak­si jul­kai­sem­me Ki­teen ja Toh­ma­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa pi­de­tyt juh­la­pu­heet ko­ko­nai­suu­des­saan verk­ko­si­vuil­lam­me.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 17.45

Kaatopaik­ka­kuormasta pelastettu tuoli aloitti harrastuksen

Huo­ne­ka­lu­jen en­ti­söin­nis­tä on tul­lut Hilk­ka Ko­so­sel­le niin ra­kas har­ras­tus, et­tä hän te­kee sitä kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Hilkka Kososella kuluu viikottain kolme päivää entisöinnin parissa.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 17.45

Kaatopaik­ka­kuormasta pelastettu tuoli aloitti harrastuksen

Huo­ne­ka­lu­jen en­ti­söin­nis­tä on tul­lut Hilk­ka Ko­so­sel­le niin ra­kas har­ras­tus, et­tä hän te­kee sitä kol­me­na päi­vä­nä vii­kos­sa.

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 12.10

Joulukalenterit Kiteellä ja Kesälahdella

Ki­teen kes­kus­tas­sa ja Ke­sä­lah­den taa­ja­mas­sa jou­lu­no­do­tuk­seen joh­dat­ta­vat jou­lu­ka­len­te­rit. Ki­teel­lä on vii­me­vuo­ti­seen ta­paan liik­kei­den näy­teik­ku­noi­hin avau­tu­va ka­len­te­ri, jota koos­ta­vat yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set. Jou­lu­kuun ik­ku­nat avau­tu­vat Ki­teel­lä ai­na aat­toon saak­ka ja ovat näh­tä­vi­nä ik­ku­nois­sa lop­pi­ai­seen as­ti.

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kesälahden joulukalenteri rakentuu yhden ikkunan taakse lokeromallisena. Kuva: Kari Sarkkinen

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 12.10

Joulukalenterit Kiteellä ja Kesälahdella

Ki­teen kes­kus­tas­sa ja Ke­sä­lah­den taa­ja­mas­sa jou­lu­no­do­tuk­seen joh­dat­ta­vat jou­lu­ka­len­te­rit. Ki­teel­lä on vii­me­vuo­ti­seen ta­paan liik­kei­den näy­teik­ku­noi­hin avau­tu­va ka­len­te­ri, jota koos­ta­vat yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set. Jou­lu­kuun ik­ku­nat avau­tu­vat Ki­teel­lä ai­na aat­toon saak­ka ja ovat näh­tä­vi­nä ik­ku­nois­sa lop­pi­ai­seen as­ti.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 11.54

"Linkkejä kannattaa varoa"

Yli kak­si vuo­si­kym­men­tä se­ni­o­rei­den di­gi­o­pas­tuk­sia oh­jan­nut Kei­jo Suu­ro­nen tie­tää pe­ru­sa­si­oi­den neu­von­nal­le ole­van yhä tar­vet­ta. Suu­ro­nen vie­rai­li Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ti­lai­suu­des­sa opas­ta­mas­sa muun mu­as­sa kak­si­vai­hei­ses­sa tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa ja re­surs­sien hal­lin­nan har­joi­tuk­sis­sa.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Digiohjaaja Keijo Suuronen kävi Kiteen eläkkeensaajien digikerhossa opastamassa turvallisesta digipalvelujen käytöstä.

Päivi Lievonen

Uutiset
5.12.2022 11.54

"Linkkejä kannattaa varoa"

Yli kak­si vuo­si­kym­men­tä se­ni­o­rei­den di­gi­o­pas­tuk­sia oh­jan­nut Kei­jo Suu­ro­nen tie­tää pe­ru­sa­si­oi­den neu­von­nal­le ole­van yhä tar­vet­ta. Suu­ro­nen vie­rai­li Ki­teen Eläk­keen­saa­jien ti­lai­suu­des­sa opas­ta­mas­sa muun mu­as­sa kak­si­vai­hei­ses­sa tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa ja re­surs­sien hal­lin­nan har­joi­tuk­sis­sa.

Kukin omalla tavallaan -näyttelyn taiteilijat kokoontuivat esittelemään töitään avajaistilaisuuteen. Markku Ylönen (keskellä) esitteli, millaisista tunnelmista hänen työnsä kertoo.

Kukin omalla tavallaan -näyttelyn taiteilijat kokoontuivat esittelemään töitään avajaistilaisuuteen. Markku Ylönen (keskellä) esitteli, millaisista tunnelmista hänen työnsä kertoo.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 9.47

Kukissa kuvastuvat monenlaiset tunteet

– Su­rus­sa, ilos­sa, an­teek­si­pyy­tä­en, kun­ni­oit­ta­en, on­ni­tel­len, juh­lis­ta­en käy­täm­me kuk­kia ker­to­maan tun­teis­tam­me ja tun­nel­mis­tam­me.

Kukin omalla tavallaan -näyttelyn taiteilijat kokoontuivat esittelemään töitään avajaistilaisuuteen. Markku Ylönen (keskellä) esitteli, millaisista tunnelmista hänen työnsä kertoo.

Kukin omalla tavallaan -näyttelyn taiteilijat kokoontuivat esittelemään töitään avajaistilaisuuteen. Markku Ylönen (keskellä) esitteli, millaisista tunnelmista hänen työnsä kertoo.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
5.12.2022 9.47

Kukissa kuvastuvat monenlaiset tunteet

– Su­rus­sa, ilos­sa, an­teek­si­pyy­tä­en, kun­ni­oit­ta­en, on­ni­tel­len, juh­lis­ta­en käy­täm­me kuk­kia ker­to­maan tun­teis­tam­me ja tun­nel­mis­tam­me.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.12.2022 8.16

Aarne Laasoselle Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki

Mar­ras­kuun alus­sa On­ka­mos­sa pi­det­ty Sä­kä­nie­men yk­si­tyis­tien tie­hoi­to­kun­nan ylei­nen ko­kous al­koi juh­la­vas­ti. Pit­kä­ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Aar­ne Laa­so­sel­le ojen­net­tiin Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä kun­ni­a­kir­ja ja an­si­o­merk­ki eri­tyi­sis­tä an­si­ois­ta yk­si­tyis­tei­den hy­väk­si te­ke­mäs­tä työs­tä. Aar­ne on toi­mi­nut ky­sei­sen tie­hoi­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 50 vuot­ta.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Suomen Tieyhdistys palkitsi Aarne Laasosen kunniakirjalla ja ansiomerkillä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
5.12.2022 8.16

Aarne Laasoselle Suomen Tieyhdistyksen ansiomerkki

Mar­ras­kuun alus­sa On­ka­mos­sa pi­det­ty Sä­kä­nie­men yk­si­tyis­tien tie­hoi­to­kun­nan ylei­nen ko­kous al­koi juh­la­vas­ti. Pit­kä­ai­kai­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Aar­ne Laa­so­sel­le ojen­net­tiin Suo­men Tie­yh­dis­tyk­sen myön­tä­mä kun­ni­a­kir­ja ja an­si­o­merk­ki eri­tyi­sis­tä an­si­ois­ta yk­si­tyis­tei­den hy­väk­si te­ke­mäs­tä työs­tä. Aar­ne on toi­mi­nut ky­sei­sen tie­hoi­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na yli 50 vuot­ta.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2022 12.16

Lumimuutos: Olemme todella tyytyväisiä tiloihin

Al­ku­ke­säs­tä läh­tien Toh­ma­jär­ven en­ti­sen kou­lu­kes­kuk­sen Tie­tä­vä- ta­loon ko­tiu­tu­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos ava­si per­jan­tai­na oven­sa ti­lo­jen esit­te­lyn mer­keis­sä.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Karoliina Lehtimäki ja Kaisu Mustonen suunnittelevat jo uusia tapahtumia Osuuskunta Lumimuutoksen tiloihin.

Kari Sarkkinen

Uutiset
4.12.2022 12.16

Lumimuutos: Olemme todella tyytyväisiä tiloihin

Al­ku­ke­säs­tä läh­tien Toh­ma­jär­ven en­ti­sen kou­lu­kes­kuk­sen Tie­tä­vä- ta­loon ko­tiu­tu­nut Osuus­kun­ta Lu­mi­muu­tos ava­si per­jan­tai­na oven­sa ti­lo­jen esit­te­lyn mer­keis­sä.

Kylien tarinat -hankkeen työntekijä Tommi Sallinen ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää asentavat tarinoiden tallentamiseen tarkoitettua yleisön digipistettä Tohmajärven kirjastoon.

Kylien tarinat -hankkeen työntekijä Tommi Sallinen ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää asentavat tarinoiden tallentamiseen tarkoitettua yleisön digipistettä Tohmajärven kirjastoon.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
4.12.2022 11.08

Kylien tarinat talteen myös kirjastojen digipisteillä

Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat -han­ke on saa­nut Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä ko­koon noin 600 eri­lais­ta ai­neis­toa, ku­ten ku­via, vi­de­oi­ta, teks­te­jä ja do­ku­ment­te­ja men­neil­tä vuo­sil­ta. Do­ku­ment­tien ke­rää­mi­nen jat­kuu edel­leen hank­keen työn­te­ki­jöi­den Min­na Iko­sen ja Tom­mi Sal­li­sen toi­mes­ta eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ja ta­paa­mi­sis­sa. Seu­raa­van ker­ran esi­mer­kik­si Rääk­ky­läs­sä 12. jou­lu­kuu­ta.

Kylien tarinat -hankkeen työntekijä Tommi Sallinen ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää asentavat tarinoiden tallentamiseen tarkoitettua yleisön digipistettä Tohmajärven kirjastoon.

Kylien tarinat -hankkeen työntekijä Tommi Sallinen ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liisa Mäenpää asentavat tarinoiden tallentamiseen tarkoitettua yleisön digipistettä Tohmajärven kirjastoon.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
4.12.2022 11.08

Kylien tarinat talteen myös kirjastojen digipisteillä

Kes­ki-Kar­ja­lan ky­lien ta­ri­nat -han­ke on saa­nut Ki­teel­tä, Rääk­ky­läs­tä ja Toh­ma­jär­vel­tä ko­koon noin 600 eri­lais­ta ai­neis­toa, ku­ten ku­via, vi­de­oi­ta, teks­te­jä ja do­ku­ment­te­ja men­neil­tä vuo­sil­ta. Do­ku­ment­tien ke­rää­mi­nen jat­kuu edel­leen hank­keen työn­te­ki­jöi­den Min­na Iko­sen ja Tom­mi Sal­li­sen toi­mes­ta eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ja ta­paa­mi­sis­sa. Seu­raa­van ker­ran esi­mer­kik­si Rääk­ky­läs­sä 12. jou­lu­kuu­ta.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2022 20.23

Pohjoiskarjalaisen yrityksen suunnittelema kuosi nähdään Linnan juhlissa sisäministeri Krista Mikkosen yllä

– Saim­me yl­lät­tä­vän yh­tey­de­no­ton, kun mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen ky­syi, voi­sim­me­ko val­mis­taa hä­nel­le ti­laus­työ­nä juh­la-asun Lin­nan juh­liin. Sil­tä is­tu­mal­ta lai­toim­me ai­vo­nys­ty­rät pyö­ri­mään ja mie­tim­me, mi­ten sai­sim­me toi­veen to­teu­tet­tua. Meil­lä ei ole kan­kai­ta va­ras­tos­sa, sil­lä val­mis­tam­me kaik­ki kan­kaat suo­raan val­miik­si tuot­teik­si Ki­teen Teks­tii­li­teh­taal­la. Meil­lä oli kui­ten­kin va­ras­tos­sa val­mii­ta ki­mo­noi­ta, joi­den ma­te­ri­aa­li on ohut­ta ja hy­vin las­keu­tu­vaa 100 pro­sent­tis­ta vis­koo­sia. Ki­mo­nois­sa on li­säk­si näyt­tä­vä ja tai­teel­li­nen Tal­viu­ni-kuo­si ja suu­ren ra­por­tin an­si­os­ta se on lois­ta­va kan­gas mek­koi­hin, yrit­tä­jät Lee­na Pii­kos­ki ja Noo­ra Hat­tu­nen ker­to­vat tie­dot­tees­saan.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Krista Mikkonen haluaa Linnan asussa korostaa kierrätystä ja paikallisuutta. Arkistokuva Kiteen Elomarkkinoilta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
3.12.2022 20.23

Pohjoiskarjalaisen yrityksen suunnittelema kuosi nähdään Linnan juhlissa sisäministeri Krista Mikkosen yllä

– Saim­me yl­lät­tä­vän yh­tey­de­no­ton, kun mi­nis­te­ri Kris­ta Mik­ko­nen ky­syi, voi­sim­me­ko val­mis­taa hä­nel­le ti­laus­työ­nä juh­la-asun Lin­nan juh­liin. Sil­tä is­tu­mal­ta lai­toim­me ai­vo­nys­ty­rät pyö­ri­mään ja mie­tim­me, mi­ten sai­sim­me toi­veen to­teu­tet­tua. Meil­lä ei ole kan­kai­ta va­ras­tos­sa, sil­lä val­mis­tam­me kaik­ki kan­kaat suo­raan val­miik­si tuot­teik­si Ki­teen Teks­tii­li­teh­taal­la. Meil­lä oli kui­ten­kin va­ras­tos­sa val­mii­ta ki­mo­noi­ta, joi­den ma­te­ri­aa­li on ohut­ta ja hy­vin las­keu­tu­vaa 100 pro­sent­tis­ta vis­koo­sia. Ki­mo­nois­sa on li­säk­si näyt­tä­vä ja tai­teel­li­nen Tal­viu­ni-kuo­si ja suu­ren ra­por­tin an­si­os­ta se on lois­ta­va kan­gas mek­koi­hin, yrit­tä­jät Lee­na Pii­kos­ki ja Noo­ra Hat­tu­nen ker­to­vat tie­dot­tees­saan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.12.2022 19.39

Viisi haastatteluun Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan viransijaiseksi

Toh­ma­jär­vel­le ha­e­taan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jais­ta va­ki­nai­sen vi­ran­hal­ti­jan en­si vuo­den alus­ta al­ka­van opin­to­va­paan ajal­le. Opin­to­va­paan on mää­rä jat­kua hei­nä­kuun 2024 lop­puun.

Mervi Venäläinen

Uutiset
3.12.2022 19.39

Viisi haastatteluun Tohmajärven sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan viransijaiseksi

Toh­ma­jär­vel­le ha­e­taan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vi­ran­si­jais­ta va­ki­nai­sen vi­ran­hal­ti­jan en­si vuo­den alus­ta al­ka­van opin­to­va­paan ajal­le. Opin­to­va­paan on mää­rä jat­kua hei­nä­kuun 2024 lop­puun.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 23.18

Vastuullinen auttamistyö toi Rami-palkinnon Pennasten perhetiimille

Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­lan jou­lu­na­vauk­ses­sa vie­tet­tiin tun­teel­li­nen het­ki, kun Pro Ke­sä­lah­ti ry jul­kai­si Vuo­den Rami -pal­kit­se­mi­sen. Pal­kit­ta­via on täl­lä ker­taa kol­me: Päi­vi ja Kari Pen­na­nen sekä hei­dän tyt­tä­ren­sä Em­mi Pen­na­nen.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Pro Kesälahden puheenjohtaja Raimo Oksman ja sihteeri Sirpa Suomalainen palkitsivat Emmi, Kari ja Päivi Pennasen Vuoden 2022 Rameina Kesälahden joulunavauksessa.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 23.18

Vastuullinen auttamistyö toi Rami-palkinnon Pennasten perhetiimille

Ke­sä­lah­del­la So­vin­to­lan jou­lu­na­vauk­ses­sa vie­tet­tiin tun­teel­li­nen het­ki, kun Pro Ke­sä­lah­ti ry jul­kai­si Vuo­den Rami -pal­kit­se­mi­sen. Pal­kit­ta­via on täl­lä ker­taa kol­me: Päi­vi ja Kari Pen­na­nen sekä hei­dän tyt­tä­ren­sä Em­mi Pen­na­nen.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 20.12

Kiteen lukiossa juhlivat yhdessä koulun historian ensimmäiset ja syksyn uusimmat ylioppilaat

Ki­teen lu­ki­os­sa vie­tet­tiin mo­nin­ker­tais­ta juh­laa; sa­mal­la ker­taa juh­lit­tiin uu­sia yli­op­pi­lai­ta, lu­ki­on 60-vuo­tis­päi­vää, Suo­men it­se­näi­syys­päi­vää ja Ki­teen kau­pun­gin 30-vuo­tis­ta tai­val­ta.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Niko Vänttinen, Anna Shcherbakova, Peetu Rouvinen ja Antti-Oskari Pennanen valmistuivat Kiteen lukiosta ylioppilaiksi.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 20.12

Kiteen lukiossa juhlivat yhdessä koulun historian ensimmäiset ja syksyn uusimmat ylioppilaat

Ki­teen lu­ki­os­sa vie­tet­tiin mo­nin­ker­tais­ta juh­laa; sa­mal­la ker­taa juh­lit­tiin uu­sia yli­op­pi­lai­ta, lu­ki­on 60-vuo­tis­päi­vää, Suo­men it­se­näi­syys­päi­vää ja Ki­teen kau­pun­gin 30-vuo­tis­ta tai­val­ta.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 12.36

Kesälahden ja Rääkkylän kirkkoja kunnostetaan

Ki­teen seu­ra­kun­ta va­raa en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oon mää­rä­ra­ho­ja kirk­ko­jen kun­nos­tuk­seen.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Rääkkylän kirkon ulkomaalaus uusittiin kesällä 2021. Arkistokuva.

Päivi Lievonen

Uutiset
2.12.2022 12.36

Kesälahden ja Rääkkylän kirkkoja kunnostetaan

Ki­teen seu­ra­kun­ta va­raa en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­oon mää­rä­ra­ho­ja kirk­ko­jen kun­nos­tuk­seen.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 11.35

Rehtori Savinainen oppilaille: "Näen teissä löytöret­kei­li­jöiden sitkeyttä"

Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa ja Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa vie­tet­tiin tä­nään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laa, jota juh­lis­ti syk­syn yli­op­pi­laan Mim­mi Mar­tis­ki­nin la­ki­tus.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Mimmi Martiskin sai syksyn ylioppilaan lakkinsa Tohmajärven lukiosta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
2.12.2022 11.35

Rehtori Savinainen oppilaille: "Näen teissä löytöret­kei­li­jöiden sitkeyttä"

Toh­ma­jär­ven lu­ki­os­sa ja Mai­ju Las­si­lan kou­lus­sa vie­tet­tiin tä­nään it­se­näi­syys­päi­vän juh­laa, jota juh­lis­ti syk­syn yli­op­pi­laan Mim­mi Mar­tis­ki­nin la­ki­tus.

Taikalla on taito löytää kanalinnut. Hyvänä näyttönä tästä on neljäs sija pohjanpystykorvien SM-haukuissa Uuraisilla. Kotioloissa Taika on sosiaalinen, kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva koira. Kuva: Toni Suomalainen.

Taikalla on taito löytää kanalinnut. Hyvänä näyttönä tästä on neljäs sija pohjanpystykorvien SM-haukuissa Uuraisilla. Kotioloissa Taika on sosiaalinen, kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva koira. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
2.12.2022 11.15

Taika neljänneksi Uuraisten SM-haukuissa

Toni ja Min­na Suo­ma­lai­sen poh­jan­pys­ty­kor­va Tai­kal­la on ta­ka­naan tu­lok­se­kas vuo­si. Ke­vääl­lä se piti omal­ta osal­taan huo­len ro­dun tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­ses­ta pyö­räyt­tä­mäl­lä vii­si ter­hak­kaa pen­tua ja al­ku­syk­sys­tä se hauk­kui it­sen­sä käyt­tö­va­li­ok­si.

Taikalla on taito löytää kanalinnut. Hyvänä näyttönä tästä on neljäs sija pohjanpystykorvien SM-haukuissa Uuraisilla. Kotioloissa Taika on sosiaalinen, kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva koira. Kuva: Toni Suomalainen.

Taikalla on taito löytää kanalinnut. Hyvänä näyttönä tästä on neljäs sija pohjanpystykorvien SM-haukuissa Uuraisilla. Kotioloissa Taika on sosiaalinen, kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva koira. Kuva: Toni Suomalainen.

Toni Suomalainen

Urheilu
2.12.2022 11.15

Taika neljänneksi Uuraisten SM-haukuissa

Toni ja Min­na Suo­ma­lai­sen poh­jan­pys­ty­kor­va Tai­kal­la on ta­ka­naan tu­lok­se­kas vuo­si. Ke­vääl­lä se piti omal­ta osal­taan huo­len ro­dun tu­le­vai­suu­den tur­vaa­mi­ses­ta pyö­räyt­tä­mäl­lä vii­si ter­hak­kaa pen­tua ja al­ku­syk­sys­tä se hauk­kui it­sen­sä käyt­tö­va­li­ok­si.

Näyttelijä Kaija Pakarinen palkittiin Suomi-palkinnolla opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Kuva: OKM / Kati Järvinen

Näyttelijä Kaija Pakarinen palkittiin Suomi-palkinnolla opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Kuva: OKM / Kati Järvinen

Kuva: OKM / Kati Järvinen

Kulttuuri
2.12.2022 10.13

Kaija Pakariselle valtakunnallinen tunnustus

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va ja edel­leen kun­nan va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va näyt­te­li­jä Kai­ja Pa­ka­ri­nen on saa­nut an­si­oi­tu­neil­le tai­tei­li­joil­le ja toi­mi­joil­le myön­net­tä­vän Suo­mi-pal­kin­non.

Näyttelijä Kaija Pakarinen palkittiin Suomi-palkinnolla opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Kuva: OKM / Kati Järvinen

Näyttelijä Kaija Pakarinen palkittiin Suomi-palkinnolla opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Kuva: OKM / Kati Järvinen

Kuva: OKM / Kati Järvinen

Kulttuuri
2.12.2022 10.13

Kaija Pakariselle valtakunnallinen tunnustus

Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va ja edel­leen kun­nan va­paa-ajan asuk­kai­siin lu­keu­tu­va näyt­te­li­jä Kai­ja Pa­ka­ri­nen on saa­nut an­si­oi­tu­neil­le tai­tei­li­joil­le ja toi­mi­joil­le myön­net­tä­vän Suo­mi-pal­kin­non.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Jouko Väistö

Uutiset
2.12.2022 10.01

Keski-Karjalan yrityspalvelut siirtyivät Business Joensuun hoidettavaksi

Ki­teen, Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nat al­le­kir­joit­ti­vat tors­tai­na yri­tys­pal­ve­lu­ja kos­ke­vat pal­ve­lu­so­pi­muk­set Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. En­si vuo­den alus­ta läh­tien Bu­si­ness Jo­en­suu tar­jo­aa seu­tu­kun­nan yri­tyk­sil­le nii­tä elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta, joi­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI on tä­hän as­ti hoi­ta­nut. Yri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä koko Bu­si­ness Jo­en­suun pal­ve­lu­va­li­koi­man.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Keski-Karjalan kuntien yhteistyö Business Joensuun kanssa alkaa ensi vuoden alussa. Palvelusopimukset vahvistettiin torstaina Rääkkylässä toimitusjohtaja Tomi Haringin, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, kaupunginjohtaja Pekka Hirvosen ja kunnanjohtaja Mikko Löppösen allekirjoituksin.

Jouko Väistö

Uutiset
2.12.2022 10.01

Keski-Karjalan yrityspalvelut siirtyivät Business Joensuun hoidettavaksi

Ki­teen, Toh­ma­jär­ven ja Rääk­ky­län kun­nat al­le­kir­joit­ti­vat tors­tai­na yri­tys­pal­ve­lu­ja kos­ke­vat pal­ve­lu­so­pi­muk­set Bu­si­ness Jo­en­suun kans­sa. En­si vuo­den alus­ta läh­tien Bu­si­ness Jo­en­suu tar­jo­aa seu­tu­kun­nan yri­tyk­sil­le nii­tä elin­kei­no- ja yri­tys­pal­ve­lui­ta, joi­ta Kes­ki-Kar­ja­lan Ke­hi­ty­syh­tiö KETI on tä­hän as­ti hoi­ta­nut. Yri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä koko Bu­si­ness Jo­en­suun pal­ve­lu­va­li­koi­man.

Mikko "Peltsi" Peltola on vieraillut Keski-Karjalassa aiemminkin, sillä hän Tour de Karelianpolut -maastopyöräkilpailujen vakiovieras. Arkistokuva Jouko Väistö.

Mikko "Peltsi" Peltola on vieraillut Keski-Karjalassa aiemminkin, sillä hän Tour de Karelianpolut -maastopyöräkilpailujen vakiovieras. Arkistokuva Jouko Väistö.

Jouko Väistö

Kulttuuri
2.12.2022 8.58

Peltsi kurkistaa Kiteen vesistöihin

Ret­kei­ly­oh­jel­mis­taan tun­ne­tun Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­lan uu­sim­man te­le­vi­si­o­sar­jan kol­man­nel­la tuo­tan­to­kau­del­la vie­rail­laan yh­den jak­son ver­ran Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Mikko "Peltsi" Peltola on vieraillut Keski-Karjalassa aiemminkin, sillä hän Tour de Karelianpolut -maastopyöräkilpailujen vakiovieras. Arkistokuva Jouko Väistö.

Mikko "Peltsi" Peltola on vieraillut Keski-Karjalassa aiemminkin, sillä hän Tour de Karelianpolut -maastopyöräkilpailujen vakiovieras. Arkistokuva Jouko Väistö.

Jouko Väistö

Kulttuuri
2.12.2022 8.58

Peltsi kurkistaa Kiteen vesistöihin

Ret­kei­ly­oh­jel­mis­taan tun­ne­tun Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­lan uu­sim­man te­le­vi­si­o­sar­jan kol­man­nel­la tuo­tan­to­kau­del­la vie­rail­laan yh­den jak­son ver­ran Kes­ki-Kar­ja­las­sa.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2022 8.40

Karjalan Lomakeskuksen vuokraoikeuden poistamisessa haasteita

Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kuk­sen vuok­ra­oi­keu­den pois­ta­mi­nen teet­tää edel­leen töi­tä. Vuon­na 1999 voi­maan tul­leen Ke­sä­lah­den kun­nan ja Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:n vä­li­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen mu­kai­set mää­rä­a­lat ovat siir­ty­neet Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:ltä lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä Kris­tii­na Hol­dings Oy:lle vuon­na 2007. Kris­tii­na Hol­dings Oy on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2019.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Kiteen kaupunginhallitus kokoontuo keskiviikkona. Arkistokuva.

Aladar Bayer

Uutiset
2.12.2022 8.40

Karjalan Lomakeskuksen vuokraoikeuden poistamisessa haasteita

Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kuk­sen vuok­ra­oi­keu­den pois­ta­mi­nen teet­tää edel­leen töi­tä. Vuon­na 1999 voi­maan tul­leen Ke­sä­lah­den kun­nan ja Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:n vä­li­sen maan­vuok­ra­so­pi­muk­sen mu­kai­set mää­rä­a­lat ovat siir­ty­neet Kar­ja­lan Lo­ma­kes­kus Oy:ltä lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä Kris­tii­na Hol­dings Oy:lle vuon­na 2007. Kris­tii­na Hol­dings Oy on lo­pet­ta­nut toi­min­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2019.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2022 6.55

Siun sote palkittiin henkilöstön osallisuuden kehittämisestä

Siun sote pal­kit­tiin Kun­ta­työ2030 -gaa­las­sa ke­hit­tä­mis­te­ois­ta hen­ki­lös­tön osal­li­suu­den ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si. Pal­ki­tut Siun so­ten ke­hit­tä­mis­te­ot oli­vat yh­teis­toi­min­ta­ra­ken­tei­den ke­hit­tä­mi­nen sekä si­säi­sen, ar­jen on­nis­tu­mi­sia ja työn iloa esil­le nos­ta­van kam­pan­jan to­teut­ta­mi­nen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
2.12.2022 6.55

Siun sote palkittiin henkilöstön osallisuuden kehittämisestä

Siun sote pal­kit­tiin Kun­ta­työ2030 -gaa­las­sa ke­hit­tä­mis­te­ois­ta hen­ki­lös­tön osal­li­suu­den ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si. Pal­ki­tut Siun so­ten ke­hit­tä­mis­te­ot oli­vat yh­teis­toi­min­ta­ra­ken­tei­den ke­hit­tä­mi­nen sekä si­säi­sen, ar­jen on­nis­tu­mi­sia ja työn iloa esil­le nos­ta­van kam­pan­jan to­teut­ta­mi­nen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Anu Saarelainen

Uutiset
2.12.2022 6.45

Suvi Palosaaren pääkalloista kertova artikkeli Paras paikallisuutinen -kilpailun voittoon

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jär­jes­tä­män pa­ras pai­kal­li­suu­ti­nen -kil­pai­lun voit­ti Pie­lis­jo­ki­seu­tu-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Suvi Pa­lo­saa­ri. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­ta jut­tu­ja oli kai­ken kaik­ki­aan 20 kap­pa­let­ta kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­dis­tä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­ta ja sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sel­ta elä­köi­ty­nyt uu­tis­pääl­lik­kö Jou­ko Sal­me­la.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Suvi Palosaaren kirjoittama uutinen palkittiin Paikallislehtikilpailun parhaana paikallisuutisena. Kuva: Anu Saarelainen.

Anu Saarelainen

Uutiset
2.12.2022 6.45

Suvi Palosaaren pääkalloista kertova artikkeli Paras paikallisuutinen -kilpailun voittoon

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­hon jär­jes­tä­män pa­ras pai­kal­li­suu­ti­nen -kil­pai­lun voit­ti Pie­lis­jo­ki­seu­tu-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Suvi Pa­lo­saa­ri. Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­ta jut­tu­ja oli kai­ken kaik­ki­aan 20 kap­pa­let­ta kai­kis­ta Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­dis­tä. Kil­pai­lun tuo­ma­ris­tos­sa oli­vat toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaa­na Rei­mas­to-Heis­ka­nen Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­pan­kis­ta ja sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sel­ta elä­köi­ty­nyt uu­tis­pääl­lik­kö Jou­ko Sal­me­la.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2022 16.01

Sotaa pakenevia ukrainalaisia myös Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­ta tar­jo­aa apua ja asun­to­ja, yh­teis­työs­sä vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ja SPR:n kans­sa, so­taa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Toh­ma­jär­vel­lä on nel­jä asun­toa va­rat­tu niin sa­not­tuun kun­ta­mal­lin mu­kai­seen vas­taa­not­to­toi­min­taan. Asun­toi­hin voi­daan ma­joit­taa kuu­si hen­ki­löä eli ti­laa oli­si al­ku­vai­hees­sa noin 24 uk­rai­na­lai­sel­le. Uk­rai­na­lai­set tu­le­vat Toh­ma­jär­vel­le EU:n ti­la­päi­sen suo­je­lun sta­tuk­sel­la.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Petri Pasanen, Laura Lihavainen, Teemu Vilén ja Elma Salonen suunnittelevat ukrainalaisten vastaanoton yhteistyötä Tohmajärvellä.

Kari Sarkkinen

Uutiset
1.12.2022 16.01

Sotaa pakenevia ukrainalaisia myös Tohmajärvelle

Toh­ma­jär­ven kun­ta tar­jo­aa apua ja asun­to­ja, yh­teis­työs­sä vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ja SPR:n kans­sa, so­taa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Toh­ma­jär­vel­lä on nel­jä asun­toa va­rat­tu niin sa­not­tuun kun­ta­mal­lin mu­kai­seen vas­taa­not­to­toi­min­taan. Asun­toi­hin voi­daan ma­joit­taa kuu­si hen­ki­löä eli ti­laa oli­si al­ku­vai­hees­sa noin 24 uk­rai­na­lai­sel­le. Uk­rai­na­lai­set tu­le­vat Toh­ma­jär­vel­le EU:n ti­la­päi­sen suo­je­lun sta­tuk­sel­la.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi mahdollisista ensi vuoden kunnostuskohteista ainakin ulkovuorauksen osalta. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Tohmajärven kunnallistalo on yksi mahdollisista ensi vuoden kunnostuskohteista ainakin ulkovuorauksen osalta. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Talous
1.12.2022 14.26

Tohmajärvellä varaudutaan tiukempiin vuosiin ja investoidaan jäteve­den­puh­dis­tamoon

Toh­ma­jär­ven kun­nan en­si vuo­den ta­lou­sar­vio näyt­tää puo­li mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­sel­tä, mut­ta sen jäl­keen edes­sä on to­den­nä­köi­ses­ti kak­si ali­jää­mäis­tä vuot­ta.

Tohmajärven kunnallistalo on yksi mahdollisista ensi vuoden kunnostuskohteista ainakin ulkovuorauksen osalta. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Tohmajärven kunnallistalo on yksi mahdollisista ensi vuoden kunnostuskohteista ainakin ulkovuorauksen osalta. Arkistokuva: Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Talous
1.12.2022 14.26

Tohmajärvellä varaudutaan tiukempiin vuosiin ja investoidaan jäteve­den­puh­dis­tamoon

Toh­ma­jär­ven kun­nan en­si vuo­den ta­lou­sar­vio näyt­tää puo­li mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­sel­tä, mut­ta sen jäl­keen edes­sä on to­den­nä­köi­ses­ti kak­si ali­jää­mäis­tä vuot­ta.

Uutiset
1.12.2022 14.25

Aluehallitus muutti talouden tavoiteohjelman painopisteitä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen. En­si vuo­den sääs­tö­ta­voi­te 26 mil­joo­naa eu­roa säi­lyi, mut­ta alu­e­hal­li­tus muut­ti ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­man pai­no­pis­tei­tä. Pal­ve­lu­ver­kon leik­kauk­siin suun­ni­tel­lut 2,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­toi­met pois­te­taan toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta. Sen si­jaan vä­hin­tään yh­den mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä ta­voi­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sil­lä te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja vä­hin­tään 1,25 mil­joo­naa py­ri­tään sääs­tä­mään pal­ve­lu­verk­koa uu­dis­ta­mal­la sen jäl­keen, kun pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty alu­e­val­tuus­tos­sa.

Uutiset
1.12.2022 14.25

Aluehallitus muutti talouden tavoiteohjelman painopisteitä

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­hal­li­tus hy­väk­syi vuo­den 2023 ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­sen. En­si vuo­den sääs­tö­ta­voi­te 26 mil­joo­naa eu­roa säi­lyi, mut­ta alu­e­hal­li­tus muut­ti ta­lou­den ta­voi­te­oh­jel­man pai­no­pis­tei­tä. Pal­ve­lu­ver­kon leik­kauk­siin suun­ni­tel­lut 2,25 mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­toi­met pois­te­taan toi­meen­pa­no­suun­ni­tel­mis­ta. Sen si­jaan vä­hin­tään yh­den mil­joo­nan eu­ron sääs­tö­jä ta­voi­tel­laan or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­sil­lä te­hos­ta­mis­toi­mil­la ja vä­hin­tään 1,25 mil­joo­naa py­ri­tään sääs­tä­mään pal­ve­lu­verk­koa uu­dis­ta­mal­la sen jäl­keen, kun pal­ve­lust­ra­te­gia ja pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty alu­e­val­tuus­tos­sa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 13.40

14 hakijaa sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan sijaisuuteen

Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Pet­ri Pa­sa­nen jää opin­to­va­paal­le 1.1.2023-31.7.2024 vä­li­sek­si ajak­si. Opin­to­va­paan si­jai­suu­teen tuli mää­rä­a­jan puit­teis­sa 14 ha­ke­mus­ta.

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 13.40

14 hakijaa sivistys- ja hyvinvoin­ti­johtajan sijaisuuteen

Toh­ma­jär­ven si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Pet­ri Pa­sa­nen jää opin­to­va­paal­le 1.1.2023-31.7.2024 vä­li­sek­si ajak­si. Opin­to­va­paan si­jai­suu­teen tuli mää­rä­a­jan puit­teis­sa 14 ha­ke­mus­ta.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin  liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Marko Torni

Uutiset
1.12.2022 11.15

Maakunnallinen Antti-palkinto Suunsoit­to­sir­kus­kak­sikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2022 Maa­kun­ta-An­tin tai­tei­li­ja­kak­si­kol­le eli ou­to­kum­pu­lai­sel­le Hen­ry Rä­sä­sel­le ja li­pe­ri­läi­sel­le Ti­moi Mun­nel­le. Tai­tei­li­jat ovat esit­tä­neet yh­des­sä ja erik­seen suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta juu­re­vaa näyt­tä­mö­tai­det­ta jo vuo­si­kym­me­niä. He ovat ai­na ol­leet re­päi­se­vän rie­naa­via ja sa­tii­ri­sen sut­jak­kai­ta. Hei­dän ajat­to­man huu­mo­rin­sa ja va­ka­van kan­taa ot­ta­vuu­den koh­teek­si ovat jou­tu­neet kaik­ki il­mi­öt ja ih­mi­set maan pääl­tä ava­ruu­teen. Kak­si­kon juu­ret ovat vah­vas­ti maa­kun­nan mul­las­sa.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin  liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho antoi Maakunta-Antin liperiläiselle Timoi Munnelle ja outokumpulaiselle Henry Räsäselle. Kuva: Marko Torni.

Marko Torni

Uutiset
1.12.2022 11.15

Maakunnallinen Antti-palkinto Suunsoit­to­sir­kus­kak­sikolle

Poh­jois-Kar­ja­lan pai­kal­lis­leh­ti­ker­ho on an­ta­nut vuo­den 2022 Maa­kun­ta-An­tin tai­tei­li­ja­kak­si­kol­le eli ou­to­kum­pu­lai­sel­le Hen­ry Rä­sä­sel­le ja li­pe­ri­läi­sel­le Ti­moi Mun­nel­le. Tai­tei­li­jat ovat esit­tä­neet yh­des­sä ja erik­seen suo­ma­lais­ta ja poh­jois­kar­ja­lais­ta juu­re­vaa näyt­tä­mö­tai­det­ta jo vuo­si­kym­me­niä. He ovat ai­na ol­leet re­päi­se­vän rie­naa­via ja sa­tii­ri­sen sut­jak­kai­ta. Hei­dän ajat­to­man huu­mo­rin­sa ja va­ka­van kan­taa ot­ta­vuu­den koh­teek­si ovat jou­tu­neet kaik­ki il­mi­öt ja ih­mi­set maan pääl­tä ava­ruu­teen. Kak­si­kon juu­ret ovat vah­vas­ti maa­kun­nan mul­las­sa.

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 8.03

Lähes 30 myyjää tulossa Värtsilän joulumyyjäisiin

Värt­si­läs­sä pää­see lau­an­tai­na mu­ka­vaan jou­lu­tun­nel­maan pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pe­rin­teis­ten jou­lu­myy­jäis­ten val­la­tes­sa en­ti­sen kou­lun ti­lat. Ta­pah­tu­maa ko­koon juos­sut Värt­si­län pi­tä­jä­toi­mi­kun­nan jä­sen Min­na Kut­vo­sel­la on pit­kä lis­ta asi­oi­ta, mitä jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­mas­ta voi löy­tää.

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Joulumyyjäisistä voi löytää vaikkapa seinälleen kranssin. Arkistokuva Mervi Venäläinen

Mervi Venäläinen

Uutiset
1.12.2022 8.03

Lähes 30 myyjää tulossa Värtsilän joulumyyjäisiin

Värt­si­läs­sä pää­see lau­an­tai­na mu­ka­vaan jou­lu­tun­nel­maan pi­tä­jäyh­dis­tyk­sen pe­rin­teis­ten jou­lu­myy­jäis­ten val­la­tes­sa en­ti­sen kou­lun ti­lat. Ta­pah­tu­maa ko­koon juos­sut Värt­si­län pi­tä­jä­toi­mi­kun­nan jä­sen Min­na Kut­vo­sel­la on pit­kä lis­ta asi­oi­ta, mitä jou­lu­myy­jäis­ta­pah­tu­mas­ta voi löy­tää.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 14.17

Käenpesän uusittua pihaa juhlistettiin isosti

Toh­ma­jär­ven Kä­en­pe­sän päi­vä­ko­din pi­ha­pii­ris­sä tuok­sui pais­tet­tu mak­ka­ra ja kuu­lui in­nos­tu­nei­ta kil­jah­duk­sia ta­val­li­se­na mar­ras­kui­se­na tiis­tai-il­ta­na, kun päi­vä­ko­din väki viet­ti las­ten ja ai­kuis­ten yh­teis­tä pi­ha­juh­laa. Juh­laan oli­kin ai­het­ta, sil­lä pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen leik­ki­pi­han kun­nos­tusp­ro­jek­ti saa­tiin lop­puun lo­ka­kuus­sa. Nyt pi­ha­pii­ri on ava­ra ja leik­ki­vä­li­neet tur­val­li­set. Vaik­ka mar­ras­kuun lo­pus­sa piha on jo ke­vy­en lu­mi­peit­teen pei­tos­sa, oli kii­pei­ly­te­li­neis­sä ja kii­kuis­sa kova ku­hi­na. Leik­ki­vä­li­neet ovat sel­väs­ti lap­sil­le mie­lui­sat.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Pihapiirin leikkimökissä oli yllätysvieraana itse joulupukki. Leikkimökin edustalla pukin tapaamista odottavien lasten apua tarvitsi ihan oikea tonttu, jonka pahviset tonttukaverit olivat hävinneet.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 14.17

Käenpesän uusittua pihaa juhlistettiin isosti

Toh­ma­jär­ven Kä­en­pe­sän päi­vä­ko­din pi­ha­pii­ris­sä tuok­sui pais­tet­tu mak­ka­ra ja kuu­lui in­nos­tu­nei­ta kil­jah­duk­sia ta­val­li­se­na mar­ras­kui­se­na tiis­tai-il­ta­na, kun päi­vä­ko­din väki viet­ti las­ten ja ai­kuis­ten yh­teis­tä pi­ha­juh­laa. Juh­laan oli­kin ai­het­ta, sil­lä pit­kän odo­tuk­sen jäl­keen leik­ki­pi­han kun­nos­tusp­ro­jek­ti saa­tiin lop­puun lo­ka­kuus­sa. Nyt pi­ha­pii­ri on ava­ra ja leik­ki­vä­li­neet tur­val­li­set. Vaik­ka mar­ras­kuun lo­pus­sa piha on jo ke­vy­en lu­mi­peit­teen pei­tos­sa, oli kii­pei­ly­te­li­neis­sä ja kii­kuis­sa kova ku­hi­na. Leik­ki­vä­li­neet ovat sel­väs­ti lap­sil­le mie­lui­sat.

Oravisalon Koittoa edustava Mikko Lehvonen voitti toistovoimapunnerruksen SM-pronssia marraskuun lopussa Porissa. Kuva: Mikko Lehvonen.

Oravisalon Koittoa edustava Mikko Lehvonen voitti toistovoimapunnerruksen SM-pronssia marraskuun lopussa Porissa. Kuva: Mikko Lehvonen.

Mikko Lehvonen

Urheilu
30.11.2022 13.12

Mikko Lehvoselle toisto­voi­ma­pun­ner­ruksen SM-pronssia

Jo­en­suus­sa asu­va, Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va ja Ora­vi­sa­lon Koit­toa edus­ta­va Mik­ko Leh­vo­nen voit­ti mar­ras­kuun lo­pus­sa tois­to­voi­ma­pun­ner­ruk­sen SM-prons­sia. Po­ris­sa käy­dyis­sä ki­sois­sa Leh­vo­nen pa­ran­si SM-kar­sin­ta­ki­san tu­los­taan.

Oravisalon Koittoa edustava Mikko Lehvonen voitti toistovoimapunnerruksen SM-pronssia marraskuun lopussa Porissa. Kuva: Mikko Lehvonen.

Oravisalon Koittoa edustava Mikko Lehvonen voitti toistovoimapunnerruksen SM-pronssia marraskuun lopussa Porissa. Kuva: Mikko Lehvonen.

Mikko Lehvonen

Urheilu
30.11.2022 13.12

Mikko Lehvoselle toisto­voi­ma­pun­ner­ruksen SM-pronssia

Jo­en­suus­sa asu­va, Rääk­ky­läs­tä ko­toi­sin ole­va ja Ora­vi­sa­lon Koit­toa edus­ta­va Mik­ko Leh­vo­nen voit­ti mar­ras­kuun lo­pus­sa tois­to­voi­ma­pun­ner­ruk­sen SM-prons­sia. Po­ris­sa käy­dyis­sä ki­sois­sa Leh­vo­nen pa­ran­si SM-kar­sin­ta­ki­san tu­los­taan.

Uutiset
30.11.2022 11.15

Alle 12-vuotiaiden koronarokotuksia tarjotaan jatkossa vain riskiryhmään kuuluville

THL on an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia al­le 12-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Uu­det suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös Siun so­tes­sa. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan 5–11-vuo­ti­ail­le, joil­la on jo­kin va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, ku­ten esi­mer­kik­si va­ka­va sy­dän- ja keuh­ko­sai­raus tai tie­tyn­tyyp­pi­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus. Li­säk­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set ovat kor­ke­am­mas­sa ris­kis­sä.

Uutiset
30.11.2022 11.15

Alle 12-vuotiaiden koronarokotuksia tarjotaan jatkossa vain riskiryhmään kuuluville

THL on an­ta­nut uu­sia suo­si­tuk­sia al­le 12-vuo­ti­ai­den las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta. Uu­det suo­si­tuk­set ote­taan käyt­töön myös Siun so­tes­sa. Jat­kos­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ta tar­jo­taan 5–11-vuo­ti­ail­le, joil­la on jo­kin va­ka­val­le ko­ro­na­vi­rus­tau­dil­le al­tis­ta­va sai­raus, ku­ten esi­mer­kik­si va­ka­va sy­dän- ja keuh­ko­sai­raus tai tie­tyn­tyyp­pi­nen neu­ro­lo­gi­nen sai­raus. Li­säk­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set ovat kor­ke­am­mas­sa ris­kis­sä.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 11.05

Joulupuodit avautuivat Keski-Karjalassa

Jou­luis­ta tun­nel­maa ja -os­tet­ta­vaa tar­jo­a­vat jou­lu­puo­dit ovat avau­tu­neet eri puo­lil­la Kes­ki-Kar­ja­laa. Kol­mat­ta ker­taa toi­min­nas­sa ole­va Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti Ki­teen kes­kus­tas­sa on ke­rän­nyt täl­lä ker­taa en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon eri myy­jien tuot­tei­ta.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Jouluisia tuotteita on tarjolla eri puolilla Keski-Karjalaa.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 11.05

Joulupuodit avautuivat Keski-Karjalassa

Jou­luis­ta tun­nel­maa ja -os­tet­ta­vaa tar­jo­a­vat jou­lu­puo­dit ovat avau­tu­neet eri puo­lil­la Kes­ki-Kar­ja­laa. Kol­mat­ta ker­taa toi­min­nas­sa ole­va Ro­mo­lan jou­lu­puo­ti Ki­teen kes­kus­tas­sa on ke­rän­nyt täl­lä ker­taa en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon eri myy­jien tuot­tei­ta.

Uutiset
30.11.2022 11.05

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni -kampanja puhuu arvojen ja tasapainoisen elämän puolesta

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on käyn­nis­tä­nyt Sy­dä­men ää­ni -kam­pan­jan, jon­ka pää­roo­lis­sa on Ki­teel­tä ko­toi­sin ole­va näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li. Kam­pan­ja on koh­den­net­tu eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka asu­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­la, mut­ta joil­la on jo­kin kyt­kös maa­kun­taan.

Uutiset
30.11.2022 11.05

Pohjois-Karjalan Sydämen ääni -kampanja puhuu arvojen ja tasapainoisen elämän puolesta

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to on käyn­nis­tä­nyt Sy­dä­men ää­ni -kam­pan­jan, jon­ka pää­roo­lis­sa on Ki­teel­tä ko­toi­sin ole­va näyt­te­li­jä Miit­ta Sor­va­li. Kam­pan­ja on koh­den­net­tu eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka asu­vat Poh­jois-Kar­ja­lan ul­ko­puo­lel­la, mut­ta joil­la on jo­kin kyt­kös maa­kun­taan.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 10.45

Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan paikka kiinnosti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan sekä hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­ko­jen ha­ku­ai­ka päät­tyi 27.11.2022. Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan vir­kaan saa­pui mää­rä­a­jas­sa kak­si ha­ke­mus­ta ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­kaan oli 13 kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää ha­ki­jaa.

Mervi Venäläinen

Uutiset
30.11.2022 10.45

Hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan paikka kiinnosti

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan sekä hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­ko­jen ha­ku­ai­ka päät­tyi 27.11.2022. Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan vir­kaan saa­pui mää­rä­a­jas­sa kak­si ha­ke­mus­ta ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­jan vir­kaan oli 13 kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää ha­ki­jaa.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 10.07

Tuoleja tuulikaappeihin

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­ses­sa on aloi­tet­tu kam­pan­ja, jos­sa si­sä­ti­loi­hin tu­le­via liu­ku­es­tei­den käyt­tä­jiä var­ten etei­seen lai­te­taan tuo­li jal­ki­ne­huol­lon hel­pot­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli­si käy­tän­nön le­vi­ä­mi­nen mui­hin­kin jul­ki­siin ti­loi­hin.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Myös Koti-Karjalan toimiston tuulikaapissa on tuoli liukuesteiden käyttäjiä varten.

Päivi Lievonen

Uutiset
30.11.2022 10.07

Tuoleja tuulikaappeihin

Lii­ke­kes­kus Lu­mouk­ses­sa on aloi­tet­tu kam­pan­ja, jos­sa si­sä­ti­loi­hin tu­le­via liu­ku­es­tei­den käyt­tä­jiä var­ten etei­seen lai­te­taan tuo­li jal­ki­ne­huol­lon hel­pot­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli­si käy­tän­nön le­vi­ä­mi­nen mui­hin­kin jul­ki­siin ti­loi­hin.

Lisää aiheesta

Kysely