JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
19.11.2021 14.25
Mielipiteet

MIELIPIDE: Kuinka osallistaa kuntalaisia?

Koti-Kar­ja­las­sa (16.11.) ja Kar­ja­lai­ses­sa­kin (18.11.) tuo­tiin esiin Ki­teen Kump­pa­nuus­pöy­dän vä­häi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä. On­ko vika kun­ta­lai­sen tai pi­täi­si­kö jo­tain teh­dä toi­sin? Kaik­ki ei­vät Fa­ce­boo­kis­sa ole, oli­ko­han ta­pah­tu­mas­ta riit­tä­väs­ti etu­kä­teen leh­des­sä ja avat­tu tee­maa? Jos syy­nä on tur­hau­tu­mi­nen pää­tös­ten teon hi­tau­teen tai sii­hen et­tei kun­nan asi­at tun­nu omil­ta ja vai­kut­ta­mi­nen on vai­ke­aa, oli­si si­tä­kin syy­tä poh­tia.

Tut­ki­mus kun­tast­ra­te­gi­ois­ta on osoit­ta­nut val­ta­o­san niis­tä ole­van vaa­ti­mat­to­mal­la ta­sol­la ja vas­ta ke­hit­ty­mäs­sä: kun­ta­lai­sia ei osa­ta osal­lis­taa ja kun­nan alu­eel­la toi­mi­via ta­ho­ja ei näh­dä ta­sa­ve­roi­si­na kump­pa­nuuk­si­na.

Eh­kä tar­vi­taan Kump­pa­nuus­pöy­tää mo­ni­muo­toi­sem­pia ta­po­ja jos osal­li­suut­ta ai­dos­ti ha­lu­taan ra­ken­taa ja kun­ta­lais­ko­ke­muk­ses­ta ol­laan kiin­nos­tu­nei­ta. Jois­sa­kin kun­nis­sa tä­hän pa­nos­te­taan palk­kaa­mal­la osal­li­suus­koor­di­naat­to­ri, ra­ken­ta­maan kun­ta­lais­ten ja hal­lin­non vä­lis­tä yh­teyt­tä. Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin mal­lis­sa kun­ta­lai­set pää­se­vät mu­kaan päät­tä­mään. Kun­ta­ky­se­lyi­tä­kin voi käyt­tää kun­ta­lais­nä­ke­myk­sen saa­mi­sek­si ja stra­te­gi­a­työn tu­ek­si, ku­ten Toh­ma­jär­vel­lä.

Stra­te­gia ja näky kun­nan ja kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin suun­nas­ta on tär­keä, ei­kä se syn­ny il­man kun­ta­lais­ten mo­ni­ää­nis­tä ko­ke­mus­ta. Yri­tyk­set, jär­jes­töt ja yh­tei­söt ta­voit­ta­vat asuk­kai­ta, hyö­dyn­ne­tään­kö hei­dän tie­tä­mys­tään ja osaa­mis­taan ak­tii­vi­ses­ti?

Jos kun­ta­lai­so­sal­li­suut­ta ja ke­hi­ty­si­de­oi­ta ai­dos­ti ha­lu­taan kun­ta­lai­sil­ta (ja eh­kä muil­ta­kin kun­nan asi­ois­ta kiin­nos­tu­neil­ta) sil­loin vai­kut­ta­mi­nen teh­dään hel­pok­si, toi­min­nan suun­tia suun­ni­tel­laan yh­des­sä ja vies­ti­tään niis­tä sel­ke­äs­ti.

Lee­na Kop­pe­ri

Lisää aiheesta

Kysely