JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
5.10.2021 8.21
Mielipiteet

MIELIPIDE: Olemmeko siun sotelle vain bittejä ja numeroita?

Meil­lä Poh­jois-Kar­ja­lan asuk­kail­la on ol­lut kä­si­tys, et­tä Siun sote pe­rus­tet­tiin tur­vaa­maan ta­sa­ver­tai­set so­te­pal­ve­lut kai­kil­le ja eri­koi­ses­ti meil­le pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la asu­vil­le tur­vaa­maan ”le­ve­äm­mil­lä har­ti­oil­laan” pe­rus­ta­son ter­veys­pal­ve­lut omal­la paik­ka­kun­nal­la.

Tur­val­li­suut­ta on tuo­nut tut­tu­jen ja pit­kään pal­vel­lei­den lää­kä­rien ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan asi­an­tun­te­va pal­ve­lu. Tun­net­tu toi­sem­me puo­lin ja toi­sin. Nyt tämä tur­val­li­suu­den tun­ne on järk­ky­nyt ja on syn­ty­nyt vai­ku­tel­ma, et­tä olem­me tääl­lä pe­ri­fe­ri­as­sa vain bit­te­jä ja nu­me­roi­ta, joi­ta kus­tan­nu­se­ri­nä py­ri­tään mi­ni­moi­maan kai­kin kei­noin.

Vii­me vii­kon ta­pah­tu­mat rääk­ky­lä­läis­ten luot­to­lää­kä­rin erot­ta­mi­si­neen ja pal­ve­lu­pääl­li­kön kyl­mä ja yli­mie­li­nen to­te­a­mus, et­tä ky­sees­sä on vain 2000 asuk­kaan kun­ta ja tyy­ty­mi­nen on tun­te­mat­to­man etä­lää­kä­rin po­ti­las­ta tun­te­mat­ta ja nä­ke­mät­tä kir­joit­ta­miin re­sep­tei­hin. Roh­ke­nee­ko joku väit­tää, et­tei po­ti­las­tur­val­li­suus vaa­ran­nu täl­lä ta­voin ja mo­net ta­ri­nat ker­to­vat sen jo vaa­ran­tu­neen.

On tot­ta, et­tä Siun so­ten re­surs­se­ja oh­jaa omis­ta­ja­kun­tien ra­hoi­tuk­sen mää­rä ja se mää­rä on ol­lut niuk­ka huo­mi­oi­den, et­tä Siun sote toi­mii noin 14 pro­sent­tia te­hok­kaam­min, kuin sai­raan­hoi­to­pii­rit kes­ki­mää­rin Suo­mes­sa. Täs­sä te­hok­kuu­den mak­si­moin­nis­sa on kui­ten­kin toi­min­nan pe­rus­tar­koi­tus hä­mär­ty­nyt ja asi­a­kas­tar­peet ja hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­nen jää­neet taka-alal­le, mis­tä pää­tös lää­kä­ri Hä­mä­läi­sen­kin erot­ta­mi­ses­ta Rääk­ky­läs­sä ker­too.

Suun­ta on nyt muu­tet­ta­va. Rääk­ky­lä­läis­ten luot­ta­mus Siun so­teen on pa­lau­tet­ta­va. Hä­mä­läi­sel­le on an­net­ta­va mah­dol­li­suus jat­kaa po­ti­lai­den pit­kä­jän­teis­tä ja asi­an­tun­te­vaa hoi­toa. Se on yk­si as­kel tiel­lä ot­taa po­ti­laan tar­peet jäl­leen toi­min­nan kes­ki­öön.

Siun so­ten joh­don, omis­ta­ja­kun­tien ja val­ti­on tu­lee yh­des­sä löy­tää rat­kai­sut riit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen tur­vaa­mi­seen. Ra­haa­han on Suo­mes­sa riit­tä­väs­ti sii­tä pää­tel­len, kuin­ka pal­jon sitä voim­me ul­ko­mail­le siir­tää maa­il­man­pa­ran­nus­hank­kei­siin unoh­ta­en, et­tä vel­vol­li­suu­tem­me on en­si­si­jai­ses­ti tur­va­ta oman maam­me kan­sa­lais­ten tur­val­li­suus.

TIMO PAAK­KU­NAI­NEN

Rääk­ky­län kun­nan­val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

Siun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen Rääk­ky­län kun­ta­paik­ka­e­dus­ta­ja

Rääk­ky­län Pe­rus­suo­ma­lai­set

Lisää aiheesta

Kysely