JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.10.2021 9.45
Mielipiteet

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa pää­te­tään ih­mi­sen tär­keim­mäs­tä eli ter­vey­des­tä ja sai­rauk­sien hoi­dos­ta. Sil­loin pää­te­tään sii­tä, si­jait­see­ko ter­veys­kes­kus vii­den vai vii­den­kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä? Sil­loin pää­te­tään sii­tä, tu­lee­ko pa­lo­kun­ta tai am­bu­lans­si vii­den vai vii­den­kym­me­nen mi­nuu­tin pääs­tä? Tam­mi­kuus­sa va­lit­ta­vat alu­e­val­tuu­te­tut tu­le­vat siis ole­maan iso­jen ky­sy­mys­ten ää­rel­lä: pal­jon­ko tämä Kes­kus­ta­puo­lu­een vä­ki­sin aja­ma so­si­aa­li- ter­vey­sa­lan ”uu­dis­tus” tu­lee mak­sa­maan asuk­kail­le?

Se tie­de­tään jo, et­tä pal­jon. On ar­vi­oi­tu, et­tä uu­dek­si ve­rok­si muu­tet­tu­na uu­siin so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin tar­vit­ta­va 6 400 000 000 eu­ron (kyl­lä, nol­lia riit­tää) kulu tar­koit­taa yh­den hen­gen kes­ki­tu­loi­sel­le ta­lou­del­le yli 100 eu­ron li­sä­kus­tan­nus­ta kuu­kau­des­sa ja kah­den hen­gen kes­ki­tu­loi­sen pa­ris­kun­nan per­heel­le lä­hes 300 eu­ron li­sä­kus­tan­nus­ta kuu­kau­des­sa. Pu­hu­taan siis isois­ta ra­hois­ta – ja ve­ro­jen kas­vus­ta.

Pe­rus­suo­ma­lai­set läh­te­vät alu­e­vaa­lei­hin puo­lus­ta­maan lä­hi­pal­ve­lu­ja, sitä lä­hel­lä ole­vaa ter­vey­sa­se­maa ja pa­lo­kun­taa. Sa­moin kuin sitä, et­tä pie­nem­mis­sä­kin ja har­vaa­na­su­tuis­sa kun­nis­sa saa sa­mat ta­sok­kaat pal­ve­lut kuin isois­sa kau­pun­geis­sa. Em­me hy­väk­sy kah­den ker­rok­sen vä­keä eli et­tä rik­kaat saa­vat hy­vät pal­ve­lut heti ja köy­hem­mät jou­tu­vat jo­not­ta­maan vuo­ro­aan. Em­me hy­väk­sy maa­kun­ta­ve­roa, jos ja kun se nos­taa mei­dän kaik­kien ve­ro­ja.

TUI­JA HEIK­KI­NEN,

Ki­teen Pe­rus­suo­ma­lai­set ry,

Hal­li­tuk­sen­jä­sen

Lisää aiheesta

Kysely