JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
20.4.2021 12.56
Kulttuuri

On reilua päästää kaveri oman traktorin kyytiin

KI­TEE

Tui­ja Ma­rien­berg

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Sanna-Mari Mämmi kiinnittää Päiväkoti Siilinpiilon lasten töitä Kauppakeskus Kupiaisen käytävälle.

Tuija Marienberg

"On rei­lua pääs­tää ka­ve­ri oman trak­to­rin kyy­tiin. On rei­lua aut­taa sii­vo­a­mi­ses­sa. On rei­lua ot­taa ka­ve­ri mu­kaan leik­kiin. On rei­lua nou­dat­taa yh­tei­siä sään­tö­jä ja ol­la hil­jaa il­lal­la, et­tä muut saa­vat nuk­kua."

Rei­luus on yk­si päi­vä­ko­ti­ar­jes­sa huo­mi­oi­ta­vis­ta luon­teen­vah­vuuk­sis­ta.

Niin las­ten kuin ai­kuis­ten maa­il­mas­sa rei­luus unoh­tuu jos­kus, jo­ten eri­lai­sia luon­teen­vah­vuuk­sia, hy­vän huo­mi­oi­mis­ta ja tun­teis­ta kes­kus­te­le­mis­ta on hyvä har­joi­tel­la jo al­le kou­lui­käi­se­nä yh­des­sä Vah­vuus­va­rik­sen kans­sa.

Vah­vuus­va­rik­set ovat mu­ka­na myös Kaup­pa­kes­kus Ku­pi­ai­sen käy­tä­väl­le maa­nan­tai­na pys­ty­te­tys­sä tai­de­näyt­te­lys­sä, jos­sa nä­kyy Päi­vä­ko­ti Sii­lin­pii­lon ja Pu­hok­sen päi­vä­ko­din las­ten luo­vuus ja op­pi­mi­sen ilo.

Nuo­rim­mat tai­tei­li­jat ovat yk­si­vuo­ti­ai­ta ja van­him­mat ovat vis­ka­rei­ta, jot­ka me­ne­vät en­si syk­sy­nä esi­kou­luun.

Näyt­te­lys­sä esil­lä ovat muun mu­as­sa jout­se­net, hä­mä­hä­kit, lu­miu­kot ja roh­keus-otuk­set, jot­ka syö­vät pel­ko­ja ja jän­ni­tyk­siä.

– Lap­set ovat koko vuo­den teh­neet töi­tä tätä näyt­te­lyä var­ten, Päi­vä­ko­ti Sii­lin­pii­lon joh­ta­ja San­na-Mari Mäm­mi ker­too.

Piir­ros­ten, maa­laus­ten ja as­kar­te­lu­töi­den vä­lis­sä on ly­hyi­tä esit­te­ly­jä Sii­lin­pii­los­ta, joka on Rup­po­vaa­ras­sa toi­mi­va, yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti.

Pu­hok­sen päi­vä­ko­ti toi­mii omis­sa ti­lois­saan Pu­hok­sen kou­lul­la. Lap­set on ja­et­tu ikä­luo­kit­tain pien­ryh­miin: al­le 3-vuo­ti­aat Pik­ku-Iip­pa­nat, 3-4-vuo­ti­aat Iip­pa­nat ja 5-vuo­ti­aat Vis­ka­rit.

Näyt­te­lyä pys­tyt­tä­mäs­sä oli­vat San­na-Mari Mäm­min li­säk­si las­ten­hoi­ta­ja An­ne Tu­ru­nen ja las­te­noh­jaa­ja Ol­ga Luos­ta­ri­nen Sii­lin­pii­los­ta sekä Pu­hok­sen päi­vä­ko­din esi­henk­lö ja vis­ka­ri­ryh­män opet­ta­ja Taru Hei­ku­ra-To­ro­pai­nen.

Päi­vä­ko­dis­sa viih­ty­mi­sel­le on tär­ke­ää, et­tä lap­sil­la on hyvä ka­ve­ri tai mon­ta hy­vää ka­ve­ria.

Hyvä ka­ve­ri on kiva ja hä­nen kans­sa on kiva leik­kiä pii­los­ta, hip­pas­ta ja ko­tis­ta. Hy­vän ka­ve­rin kans­sa pe­la­taan jal­ka­pal­loa ja Ag­ry Bird­siä. Hyvä ka­ve­ri on iloi­nen.

Kaup­pa­reis­sul­la kan­nat­taa py­säh­tyä ja tu­tus­tua, mi­ten tai­ta­vas­ti lap­set ovat käyt­tä­neet luo­vuut­ta ja op­pi­mi­sen iloa. Ky­sees­sä on hy­vän mie­len näyt­te­ly, sil­lä las­ten töi­den nä­ke­mi­nen ja las­ten kom­ment­tien lu­ke­mi­nen saa hy­myn kat­so­jan kas­voil­le.

Päiväkodissa opetellaan huomioimaan hyvää ja sanomaan kauniita sanoja.

Päiväkodissa opetellaan huomioimaan hyvää ja sanomaan kauniita sanoja.

Tuija Marienberg

Lisää aiheesta

Kysely