JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
12.12.2018 10.05
Mielipiteet

Jouluhenkeä kantavat kortit

Täs­sä maa­il­man ajas­sa on suo­ras­taan sa­tu­mai­nen het­ki saa­da pos­ti­laa­ti­kos­ta kir­je tai kort­ti. Vies­te­jä ja yh­tey­de­not­to­ja hoi­de­taan niin pal­jon so­men, säh­kö­pos­tin ja soit­to­jen kaut­ta.

Jou­lu­ai­kaan leh­den vä­lis­sä ole­via yl­lä­tyk­siä sen­tään saa vie­lä ko­kea - on hie­noa, kuin­ka jou­lu­kort­tien lä­het­tä­mi­sen pe­rin­ne on Suo­mes­sa säi­ly­nyt.

Wi­ki­pe­di­an mu­kaan van­hin Suo­mes­sa lä­he­tet­ty jou­lu­kort­ti tie­de­tään vuo­del­ta 1871. Kort­tien lä­het­tä­mi­nen al­koi yleis­tyä mer­kit­tä­väs­ti 1920-lu­vul­la ja vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na suo­ma­lai­set ovat lä­het­tä­neet kes­ki­mää­rin 50 mil­joo­naa jou­lu­kort­tia vuo­des­sa.

Kort­tia kä­des­sä pi­del­les­sään voi as­tia ne hy­vää tar­koit­ta­vat jou­lui­set aja­tuk­set tai kii­reen tuo­mat ma­nauk­set, jot­ka lä­het­tä­jä on ter­veh­dys­tä kir­joit­ta­es­saan ko­ke­nut - yh­teys ja aja­tus­ten kaa­ri­sil­ta on kui­ten­kin luo­tu.

Kaup­po­jen kort­ti­hyl­lyt ovat pul­lol­lan­sa mitä iha­nam­pia jou­lu­mie­len lä­het­ti­miä, mut­ta kaik­kein sy­käh­dyt­tä­vin­tä on tie­tys­ti saa­da it­se teh­ty jou­lu­kort­ti, jos­sa nä­kyy te­ki­jän kä­den jäl­ki.

Pa­rin vuo­den yli­loik­kauk­sen jäl­keen pää­tin it­se­kin oman kort­ti­pa­jan pe­rus­taa ja ym­mär­sin jo ko­ke­muk­ses­ta vii­sas­tu­nee­na val­loit­taa tar­koi­tuk­seen hy­vis­sä ajoin olo­huo­neen ruo­kai­lu­pöy­dän, jos­sa kor­tit kuin it­ses­tään ovat viik­ko­jen ai­ka­na te­key­ty­neet.

Iha­nin­ta hom­mas­sa on ol­lut se, kuin­ka le­väl­leen jä­te­tyt ma­te­ri­aa­lit ovat in­nos­ta­neet lap­sen tai­tei­le­maan omia kort­te­jaan. Lii­mau­sa­lus­ta­na toi­mi­nee­seen isoon pa­pe­riin on il­mes­ty­nyt vä­hi­tel­len yli­vii­vat­tu­ja ni­miä ih­mi­sis­tä, joil­le jou­lun yl­lä­tys on jo val­mis­tu­nut.

It­se ajat­te­len, et­tä jou­lu­kor­tin sy­vin mer­ki­tys on luo­da yh­teys ih­mis­ten vä­lil­le. Pi­mey­den kes­kel­lä tun­tuu loh­dul­li­sel­ta ja hy­vää te­ke­väl­tä kuu­lua yh­teyk­siä luo­vaan va­lo­verk­koon.

Kor­tin voi vä­lit­tää myös ih­mi­sel­le, jota ei tun­ne - hy­vää tar­koit­ta­va aja­tus vä­lit­tyy tun­te­mat­to­muu­den yli­kin. Hie­no osoi­tus täs­tä aja­tuk­ses­ta on­kin eri­lai­set jou­lu­kort­ti­ke­räyk­set, jois­sa it­se teh­ty­jä kort­te­ja vä­li­te­tään esi­mer­kik­si ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ta­loi­hin, ko­ti­hoi­toon, ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lui­den asi­ak­kail­le ja vä­hä­o­sai­siin lap­si­per­hei­siin.

Ki­teen kir­jas­ton ja Ki­teen seu­ra­kun­nan yh­tei­seen jou­lu­kort­ti­ke­räyk­seen voi toi­mit­taa oman kort­tin­sa vie­lä tä­nään kir­jas­tol­le.

En­si kes­ki­viik­koon as­ti on ai­kaa lait­taa ter­veh­dyk­siä me­ne­mään jou­lu­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na.

Riit­ta Ha­ku­li­nen

riit­ta.ha­ku­li­nen@ko­ti­kar­ja­la.fi

Lisää aiheesta

Kysely