JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kaija Jolkkonen on Tikkalasta lätöisin oleva runoilija.

Kari Sarkkinen

Kulttuuri
15.1.2021 14.24

Runojen juuret ovat Tikkalassa

Mil­lai­nen on se tun­ne, kun saa en­sim­mäi­sen oman jul­kais­tun kir­jan kä­teen­sä? Tä­män ky­sy­myk­sen ky­syim­me kak­si ru­no­kir­jaa ly­hy­el­lä ai­kaa jul­kais­sel­ta Kai­ja Jolk­ko­sel­ta.

Hanna-Kaisa Immosen nukketaidetta on esillä Sovintolassa tammi-helmikuussa.

Hanna-Kaisa Immosen nukketaidetta on esillä Sovintolassa tammi-helmikuussa.

Riitta Hakulinen

Uutiset
15.1.2021 8.00

Yhden roska on toisen taideraaka-aine

So­vin­to­lan Kult­tuu­ri­kam­ma­ris­sa avau­tuu lau­an­tai­na Han­na-Kai­sa Im­mo­sen, 45, näyt­te­ly Ros­kas­ta tai­teek­si.

Hanna-Kaisa Immosen nukketaidetta on esillä Sovintolassa tammi-helmikuussa.

Hanna-Kaisa Immosen nukketaidetta on esillä Sovintolassa tammi-helmikuussa.

Riitta Hakulinen

Uutiset
15.1.2021 8.00

Yhden roska on toisen taideraaka-aine

So­vin­to­lan Kult­tuu­ri­kam­ma­ris­sa avau­tuu lau­an­tai­na Han­na-Kai­sa Im­mo­sen, 45, näyt­te­ly Ros­kas­ta tai­teek­si.

Sari Mikkoselle yrittäjyydessä parasta ovat asiakkaat. Asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Sari Mikkoselle yrittäjyydessä parasta ovat asiakkaat. Asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.1.2021 8.00

Asiakaspalvelijana voi aina kehittyä

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI pal­kit­see vuo­sit­tain asi­ak­kai­taan hy­vin pal­ve­le­via yrit­tä­jiä. Toh­ma­jär­vel­lä vuo­den 2020 yrit­tä­jä-asi­a­kas­pal­ve­li­jan kun­ni­a­kir­ja ojen­net­tiin Mei­jän Kam­ma­rin yrit­tä­jäl­le Sari Mik­ko­sel­le.

Sari Mikkoselle yrittäjyydessä parasta ovat asiakkaat. Asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Sari Mikkoselle yrittäjyydessä parasta ovat asiakkaat. Asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan yksilöllinen huomioiminen.

Mervi Venäläinen

Uutiset
15.1.2021 8.00

Asiakaspalvelijana voi aina kehittyä

Kes­ki-Kar­ja­lan ke­hi­ty­syh­tiö KETI pal­kit­see vuo­sit­tain asi­ak­kai­taan hy­vin pal­ve­le­via yrit­tä­jiä. Toh­ma­jär­vel­lä vuo­den 2020 yrit­tä­jä-asi­a­kas­pal­ve­li­jan kun­ni­a­kir­ja ojen­net­tiin Mei­jän Kam­ma­rin yrit­tä­jäl­le Sari Mik­ko­sel­le.

Marko Torni

Uutiset
14.1.2021 13.07

Ilmianna hyvä työntekijä tai työkaveri

Nyt et­si­tään hy­vien po­mo­jen li­säk­si myös hy­viä työn­te­ki­jöi­tä. - KE­TIn ja Koti-Kar­ja­lan yh­tei­nen ”Hyvä pomo” -kam­pan­ja jat­kuu jo tois­ta vuot­ta, mut­ta nyt ha­lu­am­me nos­taa esiin myös työn­te­ki­jöi­tä, joi­ta esi­mie­het ja työ­ka­ve­rit ar­vos­ta­vat, ker­to­vat Suvi Spoof ja Päi­vi Ki­pi­noi­nen KE­TIl­tä.

Marko Torni

Uutiset
14.1.2021 13.07

Ilmianna hyvä työntekijä tai työkaveri

Nyt et­si­tään hy­vien po­mo­jen li­säk­si myös hy­viä työn­te­ki­jöi­tä. - KE­TIn ja Koti-Kar­ja­lan yh­tei­nen ”Hyvä pomo” -kam­pan­ja jat­kuu jo tois­ta vuot­ta, mut­ta nyt ha­lu­am­me nos­taa esiin myös työn­te­ki­jöi­tä, joi­ta esi­mie­het ja työ­ka­ve­rit ar­vos­ta­vat, ker­to­vat Suvi Spoof ja Päi­vi Ki­pi­noi­nen KE­TIl­tä.

Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Riitta Hakulinen

Uutiset
14.1.2021 8.34

Mitä sinä olet kokenut Karhussa ja Kievarissa?

Poh­jois-Kar­ja­lan his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen tänä vuon­na jul­kais­ta­va vuo­si­kir­ja kie­tou­tuu viih­teen ja ra­vin­to­la­e­lä­män ym­pä­ril­le.

Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Mitä muistoja sinulla liittyy Ravintola Karhuun?

Riitta Hakulinen

Uutiset
14.1.2021 8.34

Mitä sinä olet kokenut Karhussa ja Kievarissa?

Poh­jois-Kar­ja­lan his­to­ri­al­li­sen yh­dis­tyk­sen tänä vuon­na jul­kais­ta­va vuo­si­kir­ja kie­tou­tuu viih­teen ja ra­vin­to­la­e­lä­män ym­pä­ril­le.

Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Aladar Bayer

Uutiset
13.1.2021 13.44

Tarkkaile pakkasella hormeja

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taan on an­net­tu pak­kas­va­roi­tus muu­ta­mak­si seu­raa­vak­si vuo­ro­kau­dek­si. Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa­kin tie­dot­tees­saan ih­mi­siä läm­mit­tä­mäs­tä tu­li­si­jo­ja lii­an kuu­mik­si, sil­lä ko­via pak­kas­päi­viä ei suot­ta kut­su­ta tu­li­pa­lo­pak­ka­sik­si. Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, et­tä ko­vis­ta pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta tu­li­si­jaa tu­lee läm­mit­tää mal­til­la käyt­tä­en kui­vaa ja puh­das­ta puu­ta. Var­sin­kin pit­kään kyl­mil­lään ol­lut hor­mi vaa­tii rau­hal­li­sen aloi­tuk­sen. Pit­kä­kes­toi­sen läm­mi­tyk­sen yh­tey­des­sä oli­si hyvä tark­kail­la hor­min pin­ta­läm­pö­ti­laa. Esi­mer­kik­si nor­maa­li­käy­tös­sä muu­ra­tun hor­min pin­ta­läm­pö­ti­la on noin 80 as­tet­ta. Nyrk­ki­sään­tö­nä ky­sei­nen läm­pö­ti­lan ylit­ty­es­sä kät­tä ei enää kär­si juu­ri­kaan pi­tää hor­min pin­nal­la.

Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Pelastuslaitos varoittaa lämmittämästä tulisijoja liian kuumiksi, sillä kovia pakkaspäiviä ei suotta kutsuta tulipalopakkasiksi.

Aladar Bayer

Uutiset
13.1.2021 13.44

Tarkkaile pakkasella hormeja

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­taan on an­net­tu pak­kas­va­roi­tus muu­ta­mak­si seu­raa­vak­si vuo­ro­kau­dek­si. Pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa­kin tie­dot­tees­saan ih­mi­siä läm­mit­tä­mäs­tä tu­li­si­jo­ja lii­an kuu­mik­si, sil­lä ko­via pak­kas­päi­viä ei suot­ta kut­su­ta tu­li­pa­lo­pak­ka­sik­si. Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, et­tä ko­vis­ta pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta tu­li­si­jaa tu­lee läm­mit­tää mal­til­la käyt­tä­en kui­vaa ja puh­das­ta puu­ta. Var­sin­kin pit­kään kyl­mil­lään ol­lut hor­mi vaa­tii rau­hal­li­sen aloi­tuk­sen. Pit­kä­kes­toi­sen läm­mi­tyk­sen yh­tey­des­sä oli­si hyvä tark­kail­la hor­min pin­ta­läm­pö­ti­laa. Esi­mer­kik­si nor­maa­li­käy­tös­sä muu­ra­tun hor­min pin­ta­läm­pö­ti­la on noin 80 as­tet­ta. Nyrk­ki­sään­tö­nä ky­sei­nen läm­pö­ti­lan ylit­ty­es­sä kät­tä ei enää kär­si juu­ri­kaan pi­tää hor­min pin­nal­la.

Uutiset
13.1.2021 13.00

Tohmajärvellä yksi uusi koronatartunta

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la, Toh­ma­jär­vel­lä, on var­mis­tu­nut yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä Toh­ma­jär­vel­lä oli pit­kään kah­dek­san, nyt luku on kas­va­nut yh­del­lä ja on siis yh­dek­sän.

Uutiset
13.1.2021 13.00

Tohmajärvellä yksi uusi koronatartunta

Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­la, Toh­ma­jär­vel­lä, on var­mis­tu­nut yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä Toh­ma­jär­vel­lä oli pit­kään kah­dek­san, nyt luku on kas­va­nut yh­del­lä ja on siis yh­dek­sän.

Sairaanhoitaja Sinikka Musikka saa koronarokotteen terveydenhoitaja Satu Hasuselta.

Sairaanhoitaja Sinikka Musikka saa koronarokotteen terveydenhoitaja Satu Hasuselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.1.2021 16.29

Ensimmäiset koronarokotteet Keski-Karjalassa pistetty

Kes­ki-Kar­ja­las­sa pis­tet­tiin en­sim­mäi­siä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta Ki­teen ter­vey­sa­se­man hen­ki­lö­kun­nal­le tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Sairaanhoitaja Sinikka Musikka saa koronarokotteen terveydenhoitaja Satu Hasuselta.

Sairaanhoitaja Sinikka Musikka saa koronarokotteen terveydenhoitaja Satu Hasuselta.

Kari Sarkkinen

Uutiset
12.1.2021 16.29

Ensimmäiset koronarokotteet Keski-Karjalassa pistetty

Kes­ki-Kar­ja­las­sa pis­tet­tiin en­sim­mäi­siä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta Ki­teen ter­vey­sa­se­man hen­ki­lö­kun­nal­le tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.1.2021 9.00

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­nitelma valmisteilla Pohjois-Karjalaan

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si 160 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -hank­keel­le. Osa­na han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa laa­di­taan par­hail­laan kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa. Val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tyi mar­ras­kuus­sa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuritoimintaa monipuolisemmaksi ja lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kulttuuritarjontaan.

Mervi Venäläinen

Kulttuuri
12.1.2021 9.00

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­nitelma valmisteilla Pohjois-Karjalaan

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö myön­si 160 000 eu­ron eri­tyi­sa­vus­tuk­sen Kult­tuu­ris­ta hy­vin­voin­tia Poh­jois-Kar­ja­laan -hank­keel­le. Osa­na han­ket­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa laa­di­taan par­hail­laan kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maa. Val­mis­te­lu­työ käyn­nis­tyi mar­ras­kuus­sa.

Kukkakauppa Ratilainen ennätti toimia 19 vuotta samalla liikepaikalla Tohmajärvellä.

Kukkakauppa Ratilainen ennätti toimia 19 vuotta samalla liikepaikalla Tohmajärvellä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2021 8.00

Ratilainen lopettaa Tohmajärvellä

Kuk­ka­kaup­pa ja hau­taus­toi­mis­to Ra­ti­lai­nen ky sul­kee Toh­ma­jär­ven liik­keen­sä tä­män vii­kon per­jan­tai­na.

Kukkakauppa Ratilainen ennätti toimia 19 vuotta samalla liikepaikalla Tohmajärvellä.

Kukkakauppa Ratilainen ennätti toimia 19 vuotta samalla liikepaikalla Tohmajärvellä.

Mervi Venäläinen

Uutiset
12.1.2021 8.00

Ratilainen lopettaa Tohmajärvellä

Kuk­ka­kaup­pa ja hau­taus­toi­mis­to Ra­ti­lai­nen ky sul­kee Toh­ma­jär­ven liik­keen­sä tä­män vii­kon per­jan­tai­na.

Uutiset
11.1.2021 12.00

Koronarokotukset jatkuvat paikkakunta kerrallaan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat suun­ni­tel­lus­ti. Nyt ovat vuo­ros­sa in­fek­ti­o­vas­taa­not­to­jen ja hoi­va­ko­tien ro­ko­tuk­set, Siun so­ten 11.1.2021 tie­do­tees­sa ker­ro­taan.

Uutiset
11.1.2021 12.00

Koronarokotukset jatkuvat paikkakunta kerrallaan

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat suun­ni­tel­lus­ti. Nyt ovat vuo­ros­sa in­fek­ti­o­vas­taa­not­to­jen ja hoi­va­ko­tien ro­ko­tuk­set, Siun so­ten 11.1.2021 tie­do­tees­sa ker­ro­taan.

Lisää aiheesta

Kysely