Koti-Karjala

Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Karjalan Paikallislehti Oy,

Y-tunnus 0168852-1

Postiosoite: Pokentie 8, 82500 KITEE

Puh. 040 684 8411

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Anita Nieminen

Pokentie 8, 82500 KITEE

Puh. 040 684 8411

Mirja Rosendahl

Pokentie 8, 82500 KITEE

Puh. 040 684 8432

Raili Ketolainen

Pokentie 8, 82500 KITEE

Puh. 040 684 8431

3. Rekisterin nimi

Keski-Karjalan Paikallislehti Oy:n tilaaja- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

a) Henkilötietolain 8 § mukaiset yleiset edellytykset, esim:

" asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen

" asiakassuhdetta vahvistavat markkinointitoimenpiteet (kuten esim. asiakaskirjeet ja tiedotteet)

" tilausten uudistaminen ja markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille

" omien sekä konsernin tuotteiden markkinointi

" päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi

" lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet

b) Henkilötietolain 4 luvun mukaisesti konserniin kuuluvilla yhtiöillä ja näiden yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

" Asiakkaan yhteystiedot: asiakasnumero, nimi ja osoite sekä suoraveloitusasiakkailla tilinumero. Vapaaehtoisia tietoja ovat puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ilmoittamat markkinointilupatiedot ja tarjouskiellot.

" Lehden jakeluun, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot

" Asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot)

Mahdollisesti yksi asiakkaaseen liitettävä muu tunnistetieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Mahdollinen kaupallisen puhelintarjonnan rajoituspyyntö päivitetään Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin, asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja vastaaviin selvityksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen muille konserniin kuuluville yhtiöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen Henkilötietolain 19 § mukaisesti, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole lehden jakelun tai muun syyn kannalta tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Sähköisesti talletetut tiedot asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat Keski-Karjalan Paikallislehti Oy:n tilaajarekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella: Keski-Karjalan Paikallislehti Oy / Tilaajarekisteriasiat PL 34, 82501 KITEE. Keski-Karjalan Paikallislehti Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti asiakaspalveluissa.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Keski-Karjalan Paikallislehti Oy:n virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai soittamalla asiakaspalveluumme puh. 040 684 8411

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen edellä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai soittaa asiakaspalveluumme puh. 040 684 8411.

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›