Minna Hartikainen (vasemmalla) ja Jonna Tukiainen kartoittivat lapsiperheiden vertaistuen tarvetta Kiteellä.

Opinnäytetyö kiteeläisten lapsiperheiden vertaistuentarpeesta

09.01. 07:22

KITEE

Riitta Hakulinen

Sosionomiksi valmistuneet kiteeläiset lastentarhanopettajat Minna Hartikainen ja Jonna Tukiainen tekivät opinnäytetyönään kartoituksen, jossa selvitettiin kiteeläisten alle kouluikäisten lasten perheiden tarvetta vertaistukeen.

Päiväkoti Kiepissä työskentelevien naisten opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kiteen kaupungin sivistyslautakunta. Kartoituksen tuloksia naiset esittelivät lautakunnassa loppuvuodesta ja tutkimus sai hyvän ja kiinnostuneen vastaanoton. Tietoa tuloksista viedään myös LAPE-hankkeelle ja neuvolaan.

Opinnäytetyön keskeisin kartoituksen tulos oli se, että kyselyyn vastanneista perheistä valtaosa koki tarvitsevansa vertaistukea lapsiperhearkeen.

OPINNÄYTETYÖN aineisto kerättiin viime keväänä kyselylomakkeilla, jotka jaettiin 230 perheeseen Kiepin, Hutsin, Puhoksen ja Kesälahden varhaiskasvatusryhmissä. Kyselyssä kartoitettiin monivalintakysymyksillä vanhempien ja lasten tarvetta vertaistukiryhmätoimintaan ja ryhmän toiminnan sisältöä.

– Lomakkeen palautti 87 perhettä eli vastausprosentti oli 37,8, mihin olimme ihan tyytyväisiä. Vastaajista 91 prosenttia oli naisia ja 8 miehiä, kertoi Jonna Tukiainen.

– Keskeisin tulos oli, että vanhemmista yli puolet koki tarvetta vertaistukeen erityisesti vanhemmuuden haasteissa, Minna Hartikainen totesi.

Vanhemmista 78,2 prosenttia toivoi, että vertaisryhmän ohjaaja olisi ulkopuolinen, ammattilainen, jolla on kokemustiedon lisäksi ohjauksessa ammattitietoutta. Vastaajista 69 prosenttia toivoi vertaisryhmän sisällön antavan heille tukea vanhempien omaan jaksamiseen.

Vastaajista noin puolet toivoi vanhemmille suunnatusta vertaisryhmästä avointa ja yli puolet vastaajista halusi, että lastenhoitojärjestely pitäisi ryhmän aikana järjestää niin, että lapsille olisi oma tila ja hoito ryhmän kokoontumisen aikana.

Suurin osa vanhemmista toivoi ryhmän sisältävän keskustelua ajankohtaisista aiheista, joita ryhmästä nousee esille.

KARTOITUKSEEN vastanneissa 87 perheessä oli yhteensä 92 alle kouluikäistä lasta. Vanhempien arvion mukaan näistä lapsista 50 hyötyisi vertaistukiryhmästä. Tuen tarve lapsille koettiin suurimmaksi eroperheissä ja maahanmuuttajaperheissä.

Yli puolet vanhemmista oli sitä mieltä, että lasten vertaistukiryhmän toiminnan tulisi tukea lasta tunteiden ilmaisemisessa. Tärkeiksi aiheiksi nousi myös sääntöjen noudattaminen sekä ryhmässä toimimisen taidot.

Tällä hetkellä Kiteellä ei toimi varsinaisia vanhempien tai lasten vertaistukiryhmiä. Näihin jossain määrin rinnastettavaa vapaamuotoista vertaistukea tarjoavat MLL:n perhekahvila ja seurakunnan perhekerho.

Tänä vuonna jatkuva hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva LAPE-hanke (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) tähtää paikallisten perhekeskusten avaamiseen. Keskusten tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen tukipalveluita ja vertaistuen mahdollisuuksia perheille.

KESKUSTELUA AIHEESTA

NÄKÖISLEHTI

Koti-Karjala ilmestyy myös näköislehtenä.

Kirjaudu palveluun ›

Tilaa näköislehti ›

GALLUP

Kärsitkö siitepölystä?

KUVAGALLERIAT

Katso lukijoiden kuvat sekä Koti-Karjalan toimituksen kuvagalleriat.

KUVAGALLERIAT ›